Verkenning aanlanding netten op zee 2030

Gepubliceerd op:
5 november 2019
Laatst gecontroleerd op:
25 juli 2022

Momenteel worden de netten op zee Borssele, Hollandse Kust (zuid) en Hollandse Kust (noord) voorbereid voor de windparken in de windenergiegebieden op de Noordzee die voor 2023 worden aangelegd. Als voorbereiding op de procedures voor de windparken die in de periode 2024-2030 worden gebouwd en de aansluiting daarvan op het netwerk heeft de overheid in 2018 een verkenning gedaan. Hierbij zijn gesprekken gevoerd met betrokkenen en belanghebbenden. Na de verkenning zijn de procedures gestart voor besluitvorming en vergunningverlening.

Stand van zaken

Om de naar boven bijgestelde klimaatdoelstellingen voor 2030 te kunnen halen, doen we vanaf december 2020 een verkenning naar de mogelijkheden voor het aan land brengen van extra windenergie van zee in 2030. Deze zogenoemde ‘versnellingsopgave’ voor 2030 wordt meegenomen in het project: Verkenning aanlanding wind op zee (VAWOZ).

Energietransitie

Het huidige Kabinet heeft grote ambities op het gebied van de energietransitie. Een onderdeel daarvan is het verder ontwikkelen van windenergie op zee. Bovenop de huidige plannen voor 4500 MW windenergie op zee in 2023 ligt er de ambitie om circa 7000 MW extra te realiseren in de periode 2024 tot en met 2030. De elektriciteit die daarbij wordt geproduceerd kunnen we op verschillende plekken aansluiten op het bestaande hoogspanningsnetwerk op land.

Samen in gesprek

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) in 2018 diverse bijeenkomsten met betrokkenen en belangenorganisaties georganiseerd. Tijdens die bijeenkomsten is het gesprek gevoerd over de verschillende opties, aansluitpunten en tracés (over land en water) voor het aan land brengen van windenergie. Op hoofdlijnen zijn ook de technische aspecten, financiële aspecten en ruimtelijke gevolgen van de verschillende opties, aansluitpunten en tracés in kaart gebracht.

Het doel van deze bijeenkomsten was om in overleg de haalbaarheid van verschillende opties en aansluitpunten te verkennen. Het resultaat van deze raadplegingen staat in de notitie: Afwegingsnotitie VANOZ samenvatting.

Tijdens de gesprekken zijn heel veel suggesties gedaan. Wat er met de suggesties is gedaan staat in bijlage E: Afwegingsnotitie VANOZ incl. bijlagen.

Online informatiepunt wind op zee

Op 31 januari 2020 is met www.windopzee.nl het online informatiepunt gelanceerd over windenergie op de Nederlandse Noordzee.

Vervolg procedure

Naar aanleiding van de bevindingen zoals opgenomen in de Afwegingsnotitie is de minister van EZK in gesprek gegaan met de bestuurders van de verschillende kustprovincies. Op basis van dit overleg op 5 december 2018 heeft hij de keuze gemaakt voor het starten van een nadere verkenning naar de volgende mogelijkheden voor het aan land brengen van windenergie:

  1. Het windenergiegebied Hollandse Kust (west) kan verbonden worden met het landelijk hoogspanningsnetwerk in Beverwijk d.m.v. een ondergrondse wisselstroomkabel.
  2. Het windenergiegebied Ten noorden van de Waddeneilanden kan verbonden worden met het landelijk hoogspanningsnetwerk in Eemshaven, Vierverlaten of Burgum d.m.v. een ondergrondse wisselstroomkabel.
  3. Het windenergiegebied IJmuiden Ver kan verbonden worden met het landelijk hoogspanningsnetwerk d.m.v. een ondergrondse gelijkstroomkabel naar Borsele, Rilland of Geertruidenberg.
  4. Een tweede verbinding vanuit het windenergiegebied IJmuiden Ver kan worden gelegd d.m.v. een ondergrondse gelijkstroomkabel naar Maasvlakte of Simonshaven.
De besluitenlijst van het bestuurlijk overleg van de minister van EZK met de kustprovincies van 5 december 2018 en de brief aan de Tweede Kamer van 5 april 2019 over de voortgang uitvoering routekaart windenergie op zee 2030 kunt u onder aan deze pagina terug vinden.
De nadere verkenning in 2019 wordt opgezet in de geest van de nieuwe Omgevingswet. Dit betekent dat er voorafgaand aan de besluitvorming (en als vervolg op de verkenning uit 2018) in overleg met de omgeving gezocht wordt naar de beste (tracé) alternatieven. Meer informatie daarover leest u op de volgende webpagina's (hier vindt u ook informatie over de wijze waarop u kun participeren in het proces):
 

Hieronder vindt u een uitgebreide weergave van de bijeenkomsten en gesprekken die in 2018 zijn geweest, de besluitenlijst van het bestuurlijk overleg en de brief aan de Tweede Kamer.

Startbijeenkomst

Op 12 april 2018 van 13:30 – 17:30 uur heeft de startbijeenkomst in Rotterdam plaatsgevonden. Provincies, gemeenten, bedrijfsleven en maatschappelijke groeperingen hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen. Het verslag en de presentaties vindt u hieronder.

Gebiedsbijeenkomsten

In vervolg op de startbijeenkomst is een aantal gebiedsbijeenkomsten georganiseerd in Groningen, Haarlem, Den Haag en Middelburg. Tijdens deze bijeenkomsten in juni 2018 is het uit te voeren effectenonderzoek naar alternatieven besproken en de effectbeoordeling daarvan. De resultaten en verslagen van deze vier regiosessies en de presentaties vindt u hieronder.

Regiobijeenkomsten

In vervolg op de gebiedsbijeenkomsten van juni 2018 zijn in september 2018 regiobijeenkomsten georganiseerd: op 6 september in Groningen, 11 september in Haarlem, 12 september in Den Haag, 13 september in Etten-Leur en 20 september in Middelburg. Tijdens deze bijeenkomsten zijn de tussentijdse resultaten besproken van de effectenstudie die Arcadis/Pondera heeft uitgevoerd. De presentaties vindt u hieronder.

Slotbijeenkomst

Een slotbijeenkomst over de Verkenning aanlanding netten op zee (VANOZ) is georganiseerd op donderdagmiddag 18 oktober 2018. De presentaties, het verslag en de afwegingsnotitie vindt u hieronder.

Inmiddels heeft de Commissie m.e.r. advies uitgebracht over de Afwegingsnotitie.

Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79

bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?