Verkenning aanlanding netten op zee 2030 - Achtergrondinformatie

Laatst gecontroleerd op:
12 april 2021
Gepubliceerd op:
13 november 2019

Routekaarten, brieven en kamerstukken.

Het klimaatakkoord

Het kabinet Rutte III heeft in het Regeerakkoord een Klimaatakkoord aangekondigd om de uitstoot van broeikasgassen met 49% te beperken in 2030. Deze opgave is het centrale doel voor een (nieuwe) Klimaatakkoord.

Het kabinet neemt de regie over de totstandkoming van het Klimaatakkoord en faciliteert in samenwerking met de SER dat gesprekken met maatschappelijke partijen op een goede wijze gevoerd kunnen worden. Hiertoe zijn vijf sectortafels en een Klimaatberaad ingesteld, waarvoor onafhankelijke voorzitters zijn benoemd. Daarnaast zijn er twee taakgroepen voor financiering en arbeidsmarkt en scholing. De voorzitters van de sectortafels zijn:

  • Industrie: Manon Janssen
  • Mobiliteit: Annemieke Nijhof
  • Gebouwde omgeving: Diederik Samsom
  • Elektriciteit: Kees Vendrik
  • Landbouw & Landgebruik: Pieter van Geel
  • Klimaatberaad: Ed Nijpels

Aan de sectortafels zullen partijen deelnemen die een concrete bijdrage kunnen leveren aan de transitie binnen de sector, kennis over de sector kunnen inbrengen en met mandaat afspraken kunnen maken. Het streven is om op basis van de gesprekken met maatschappelijke partijen al in de zomer te komen tot afspraken op hoofdlijnen. Deze worden in het najaar van 2018 uitgewerkt tot een programma om te komen tot uitvoering in 2019.

Voor meer informatie zie brief aan de Tweede Kamer van 23 februari 2018.

Routekaart en vervolgroutekaart

Het kabinet heeft in december 2016 in zijn Energieagenda besloten om een vervolgroutekaart windenergie op zee voor te bereiden. Met deze vervolgroutekaart wordt gekeken naar ruimte op de Noordzee voor windparken met een capaciteit van minimaal 7000 Megawatt vanaf 2024 tot en met 2030. Deze windparken komen bovenop de reeds geplande 3500 Megawatt uit de huidige routekaart van het Energieakkoord. Zie: windopzee.nl

Voor meer informatie zie brief aan de Tweede Kamer van 27 maart 2018.

Wind op Zee

Uitgebreide informatie over de ontwikkelingen van Wind op Zee is te vinden op de website Noordzeeloket.

Duurzame energie

Uitgebreide informatie over duurzame energie en het beleid van de rijksoverheid is te vinden op de website Duurzame energie.

Energienetwerk op land

Uitgebreide informatie over het huidige netwerk voor energietransport over land is te vinden op de volgende websites.

Waterstof

In maart 2018 is de Routekaart Waterstof gepubliceerd. De Routekaart beschrijft waar en hoe duurzame waterstof kan worden ingebed in het Nederlandse energie- en grondstoffensysteem.

De Routekaart Waterstof kunt u downloaden van de website van Topsector Energie. Zie ook: Nemo Kennislink

Kamerstukken

De Tweede Kamer wordt regelmatig geïnformeerd over de voortgang van het klimaat en energiebeleid middels brieven en documenten.

Overige

Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79

bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?