Net op zee - IJmuiden Ver Alpha - Proces en voorgeschiedenis

Gepubliceerd op:
21 februari 2020
Laatst gecontroleerd op:
18 juli 2022

Op deze pagina kunt u meer lezen over het proces en de voorgeschiedenis van het project Net op zee - IJmuiden Alpha. Voor algemene informatie over dit project kijkt u op: Net op zee - IJmuiden Ver Alpha.

Alternatief Rilland wordt niet verder onderzocht

Vanaf het windenergiegebied IJmuiden Ver komt een verbinding naar het vasteland in Zeeland of Noord-Brabant. In samenwerking met de omgeving zijn de mogelijke tracéalternatieven voor de ondergrondse kabels en de locatie van het converterstation nader bekeken. Er waren onder meer werksessies met overheden en maatschappelijke organisaties en informatieavonden voor belangstellenden. Het bleek dat het alternatief naar Rilland door de Oosterschelde nu al minder kansrijk lijkt. Daarom adviseren de betrokken bestuurders de minister van EZK dit alternatief niet verder te onderzoeken.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Op 14 december 2019 is de definitieve Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) door de minister van Economische Zaken en Klimaat vastgesteld.

Van 30 augustus tot en met 10 oktober 2019 heeft de concept-NRD van dit project ter inzage gelegen. In die periode zijn er twintig zienswijzen en vier reacties van overheden ontvangen. De zienswijzen en reacties zijn integraal opgenomen in een inspraakbundel die u hieronder kunt raadplegen.

De zienswijzen en reacties zijn samengevat en van een reactie voorzien. Dit kunt u lezen in de Nota van Antwoord.

Op 22 oktober 2019 heeft de Commissie voor de milieueffectrapportage (Commissie m.e.r.) een advies uitgebracht over de concept-NRD. Het advies van de Commissie m.e.r. wordt integraal overgenomen.

Voornemen en participatie

Van 22 maart tot en met 2 mei 2019 heeft het voornemen en participatieplan van het project Net op zee IJmuiden Ver Alpha ter inzage gelegen. Alle binnengekomen reacties zijn opgenomen in de inspraakbundel en van een reactie voorzien in de reactienota.

Voor de nieuwe ondergrondse hoogspanningsverbinding zijn verschillende alternatieve kabeltracés (alternatieven genoemd) mogelijk. In 2018 heeft het ministerie van EZK in samenwerking met regionale overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties een eerste verkenning naar mogelijke kabeltracés uitgevoerd (het project ‘Verkenning aanlanding netten op zee 2030’). Daarbij is gekeken naar milieueffecten, technische haalbaarheid, omgevingsaspecten, kosten en toekomstvastheid van verschillende opties. Op basis van deze verkenning is voor gekozen voor het onderzoeken van een aansluiting naar een bestaand hoogspanningsstation op land in Geertruidenberg, Borssele of Rilland.

Eerder verschenen participatieplannen vindt u hieronder. Het meest recente participatieplan vindt u op: Net op zee - IJmuiden Ver Alpha.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel (070) 379 89 79
bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?