Stikstofinstallatie Zuidbroek

Gepubliceerd op:
7 oktober 2019
Laatst gecontroleerd op:
18 juli 2022

Gasunie Transport Services B.V. (GTS) wil de bestaande stikstofinstallatie in de Tussenklappenpolder te Zuidbroek (gemeente Midden-Groningen) uitbreiden. In de stikstofinstallatie wordt stikstof uit de lucht gewonnen, dat gemengd kan worden met geïmporteerd gas met een hogere verbrandingswaarde dan het gas uit het Groningenveld. Het zo ontstane laagcalorische gas is geschikt voor CV- en kookapparatuur van huishoudens in Nederland en zal via het transportnetwerk van Gasunie worden vervoerd naar de rest van het land.

De aanvullende stikstofproductiefaciliteit bestaat uit een uitbreiding van de bestaande installatie (o.a. een compressorgebouw, drie proceskolommen en een mengstation) en een circa 4 kilometer lange aardgasleiding vanaf de stikstofproductiefaciliteit naar de bestaande gasleiding aan de westzijde van de Meenteweg. De aanvullende stikstofproductiefaciliteit zal gebruik maken van de bestaande stikstofcaverne (ondergrondse opslag) bij Heiligerlee en de daarbij horende bestaande stikstofleiding.

Op de besluitvorming over dit project is de rijkscoördinatieregeling (RCR) van toepassing. Dit betekent dat de ruimtelijke inpassing van de stikstofinstallatie zal worden vastgelegd in een (rijks)inpassingsplan, dat wordt vastgesteld door de ministers van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De ministers van EZK en BZK treden hierbij gezamenlijk op als bevoegd gezag voor het vaststellen van het inpassingsplan. Voor de uitvoeringsbesluiten (vergunningen en ontheffingen) die voor dit project nodig zijn blijven de betrokken (lokale) bestuursorganen bevoegd gezag. Het project wordt in één procedure maar in verschillende fasen uitgevoerd. De minister van EZK heeft daarbij een coördinerende rol. Voor de aanpassingen die GTS wil realiseren voor de stikstofcaverne bij Heiligerlee wordt een aparte procedure opgestart. Meer informatie treft u aan op de pagina: Stikstofbuffer Heiligerlee.

Bij het opstellen van de (ontwerp)besluiten wordt zeer zorgvuldig gewerkt. Dit komt tot uitdrukking door toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure uit de Algemene wet bestuursrecht, die onder meer inhoudt dat zowel de ontwerpbesluiten als later de definitieve besluiten ter inzage worden gelegd. Bij de voorbereiding van de (ontwerp)besluiten wordt ook het gesprek aangegaan met bestuurders van regionale en lokale overheden.

Stand van zaken - fase 4

Op 19 maart 2021 liep de beroepstermijn af voor de op 5 februari 2021 ter inzage gelegde definitieve besluiten. Er is geen beroep ingesteld. De betreffende besluiten zijn op 20 maart 2021 onherroepelijk geworden. De besluiten zelf zijn nog beschikbaar op de pagina: Stikstofinstallatie Zuidbroek - fase 4.

Informatiepagina jaaroverzicht

Het jaaroverzicht met grote energieprojecten geeft inzicht in hoe het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hier als coördinerend ministerie mee omgaat. Het volledige, meest recente jaaroverzicht (2021) staat op de pagina: Bureau Energieprojecten: jaaroverzicht projecten.

Hieronder vindt u de informatie over dit specifieke project.

Voorgeschiedenis

Fase 3

In fase 3 is onder andere de omgevingsvergunning voor de bouw van de luchtscheidingsinstallatie voorbereid. Op vrijdag 20 december 2019 liep de beroepstermijn af voor de op vrijdag 8 november 2019 ter inzage gelegde definitieve besluiten. Er is geen beroep ingesteld. De betreffende besluiten zijn op zaterdag 21 december 2019 onherroepelijk geworden. De besluiten zijn beschikbaar op: Stikstofinstallatie Zuidbroek - fase 3.

Fase 2

In fase 2 is de omgevingsvergunning voor de bouw van het mengstation voorbereid. Op vrijdag 25 oktober 2019 liep de beroepstermijn af voor het op vrijdag 13 augustus 2019 ter inzage gelegde definitieve besluit. Er is geen beroep ingesteld. Het betreffende besluit is op zaterdag 26 oktober 2019 onherroepelijk geworden. Het besluit is beschikbaar op: Stikstofinstallatie Zuidbroek - fase 2.

Fase 1

Op vrijdag 12 juli 2019 liep de beroepstermijn af voor de op vrijdag 31 mei 2019 ter inzage gelegde definitieve besluiten voor fase 1 van dit project. In deze periode was het mogelijk om beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Er is geen beroep ingesteld tegen het inpassingsplan en de overige besluiten. De betreffende besluiten zijn op zaterdag 13 juli 2019 onherroepelijk geworden.

De stukken zijn beschikbaar op: Stikstofinstallatie Zuidbroek - fase 1.

Herstart RCR-procedure

De minister van EZK heeft de Tweede Kamer via een kamerbrief van 29 maart 2018 geïnformeerd over de beëindiging van de gaswinning in het Groningenveld. Het beëindigen van de gaswinning wordt onder andere mogelijk gemaakt door de bouw van een extra stikstofinstallatie. Om in 2022 de stikstofinstallatie in Zuidbroek operationeel te laten zijn, is per april 2018 de RCR-procedure hervat.

Uitstel investeringsbeslissing

In september 2016 besluit het kabinet de definitieve investeringsbeslissing over de stikstofproductiefaciliteit uit te stellen.

Voorkeurslocatie

GTS heeft in 2014/2015 verschillende locaties voor de bouw van de stikstofinstallatie onderzocht in de gemeenten Oldambt, Veendam en Menterwolde. Er is daarbij vooral gelet op de afstand tot woningen in verband met geluid, omgevingsveiligheid, landschappelijke inpassing, wateraspecten, archeologie en de aan- en afvoerleidingen van gas en stikstof. De minister van Economische Zaken heeft in 2015 de locatie Zuidbroek in de Tussenklappenpolder als voorkeurslocatie aangewezen.

Vier besluiten buiten RCR

Op 9 december 2015 heeft de minister van Economische Zaken op grond van artikel 39d, derde lid, van de Gaswet bepaald dat vier in het besluit genoemde besluiten die nodig zijn voor de realisatie van de aanvullende stikstofinstallatie niet worden aangemerkt als besluiten als bedoeld in artikel 3.35, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Wet ruimtelijke ordening. Als gevolg van dit besluit zullen deze vier besluiten niet gecoördineerd worden voorbereid en bekend gemaakt als bedoeld in artikel 3.35, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Wet ruimtelijk ordening. Van dit besluit is in de Staatcourant van 16 december 2015 kennisgeving gedaan. Het is niet mogelijk om tegen dit besluit bezwaar te maken of beroep in te stellen.

Meer informatie

Inhoudelijke informatie over het project vindt u op http://www.gasunie.nl/zuidbroek

Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79

bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?