Windpark Fryslân

Gepubliceerd op:
4 november 2019
Laatst gecontroleerd op:
18 juli 2022

De initiatiefnemer Windpark Fryslân BV wil een windpark realiseren in het Friese deel van het IJsselmeer, nabij de Afsluitdijk. Het windpark ligt in zijn geheel in het IJsselmeer, op 800 meter van de Afsluitdijk en op 6,4 km van Makkum. Het park bestaat uit 89 windturbines met een maximale tiphoogte van 183 meter (600 ft). Het toe te passen type turbine wordt in een latere fase bepaald en zal vallen in de 3 en 4 Megawatt (MW) klasse. Het opgesteld vermogen zal op circa 320 MW uitkomen, wat voldoet aan de doelstelling van de provincie Friesland (316 MW). Het windpark levert dan groene stroom aan circa 340.000 huishoudens, ruim voldoende voor alle Friese huishoudens. Het windpark wordt verder aangeduid met de naam Windpark Fryslân.

Om dit project mogelijk te maken moet het bestemmingsplan worden aangepast. Dat is gebeurd door middel van een inpassingsplan, dat is vastgesteld door de ministers van Economische Zaken (EZK) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Daarnaast zijn de besluiten die voor het project nodig zijn, in één procedure voorbereid, onder coördinatie van de minister van EZK. Deze procedure heet de rijkscoördinatieregeling (RCR). Ter onderbouwing van de besluitvorming over de locatie en de inrichtingsvarianten (plaatsing, masthoogte, rotordiameter, etc) is een milieueffectrapport (MER) opgesteld.

Stand van zaken

Windpark Fryslân B.V. is voornemens om een omgevingsvergunning aan te vragen voor de activiteit ‘uitvoeren van werken’, omdat baggeren van opstellocaties nodig is t.b.v. de realisatie van parkbekabeling en voor het onderhoud van windturbines. De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft het besluit genomen om dit uitvoeringsbesluit buiten de coördinatie te houden. Hiervan is op 12 maart 2020 kennisgeving gedaan in de Staatscourant.

Informatiepagina jaaroverzicht

Het jaaroverzicht met grote energieprojecten geeft inzicht in hoe het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hier als coördinerend ministerie mee omgaat. Het volledige, meest recente jaaroverzicht (2021) staat op de pagina: Bureau Energieprojecten: jaaroverzicht projecten.

Hieronder vindt u de informatie over dit specifieke project.

Stand van zaken fase 2

Op 4 mei 2018 liep de beroepstermijn af voor de op 23 maart 2018 ter inzage gelegde definitieve besluiten. Er is geen beroep ingesteld. De betreffende besluiten zijn op 5 mei 2018 onherroepelijk geworden.

De stukken zijn te vinden op: Windpark Fryslân - fase 2.

Stand van zaken besluiten fase 1 en Wijzigingsbesluiten

Op 25 november 2016 liep de beroepstermijn af voor de op 14 oktober 2016 ter inzage gelegde besluiten voor fase 1. Op 13 oktober 2017 liep de beroepstermijn af voor de op 18 augustus 2017 ter inzage gelegde wijzigingsbesluiten. Er is op beide fasen beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Raad van State heeft op 11 juli 2018 uitspraak gedaan op de ingestelde beroepen.

De besluiten zijn te vinden op: Windpark Fryslân - fase 1 en Windpark Fryslân - Wijzigingsbesluiten.

Omgevingscoördinator windpark Fryslân

Fon ten Thij is omgevingsscoördinator voor het windpark Fryslân. Súdwest-Fryslân, provincie Fryslân en het ministerie van EZ hebben Ten Thij op 11 maart 2016 benoemd. Ten Thij heeft in de periode maart - mei 2016 geïnventariseerd wat voor omwonenden en ondernemers de lusten en lasten van het windpark zijn en gekeken welke mogelijkheden er zijn om samen te werken om mogelijke negatieve effecten van het windpark tegen te gaan. Dit is weergegeven in het rapport 'Verkenning van wensen en behoeften bij de realisatie van windpark Fryslan'.

Voorgeschiedenis

Op 15 maart 2016 was er een inloopavond in Makkum. Op deze avond hingen bij de verschillende onderwerpen posters met informatie.

De concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept-NRD) voor de milieueffectrapportage heeft van 18 mei tot en met 28 juni 2012 ter inzage gelegen. Op 29 mei 2012 is een informatie-avond gehouden in Makkum. Alle zienswijzen, reacties van betrokken overheden en het advies van de Commissie voor de m.e.r. zijn betrokken bij het opstellen van de definitieve NRD. Daarin is vastgelegd welke informatie in het MER opgenomen diende te worden.

Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79

bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?