Windpark Fryslân

Laatst gecontroleerd op:
17 augustus 2023
Gepubliceerd op:
4 november 2019

De initiatiefnemer Windpark Fryslân BV wil een windpark realiseren in het Friese deel van het IJsselmeer, nabij de Afsluitdijk. Het windpark ligt in zijn geheel in het IJsselmeer, op 800 meter van de Afsluitdijk en op 6,4 km van Makkum. Het park bestaat uit 89 windturbines met een maximale tiphoogte van 183 meter (600 ft). Het toe te passen type turbine wordt in een latere fase bepaald en zal vallen in de 3 en 4 Megawatt (MW) klasse. Het opgesteld vermogen zal op circa 320 MW uitkomen, wat voldoet aan de doelstelling van de provincie Friesland (316 MW). Het windpark levert dan groene stroom aan circa 340.000 huishoudens, ruim voldoende voor alle Friese huishoudens. Het windpark wordt verder aangeduid met de naam Windpark Fryslân.

Op deze pagina vindt u informatie over de procedure van dit project. U leest welke stappen nodig zijn voordat de bouw/aanleg van het project kan starten.

Projectinformatie

Om dit project mogelijk te maken moet het bestemmingsplan worden aangepast. Dat is gebeurd door middel van een inpassingsplan, dat is vastgesteld door de ministers van Economische Zaken (EZK) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Daarnaast zijn de besluiten die voor het project nodig zijn, in één procedure voorbereid, onder coördinatie van de minister van EZK. Deze procedure heet de rijkscoördinatieregeling (RCR). Ter onderbouwing van de besluitvorming over de locatie en de inrichtingsvarianten (plaatsing, masthoogte, rotordiameter, etc) is een milieueffectrapport (MER) opgesteld.

Stand van zaken

Windpark Fryslân B.V. is voornemens om een omgevingsvergunning aan te vragen voor de activiteit ‘uitvoeren van werken’, omdat baggeren van opstellocaties nodig is t.b.v. de realisatie van parkbekabeling en voor het onderhoud van windturbines. De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft het besluit genomen om dit uitvoeringsbesluit buiten de coördinatie te houden. Hiervan is op 12 maart 2020 kennisgeving gedaan in de Staatscourant.

Informatiepagina jaaroverzicht

Het jaaroverzicht met grote energieprojecten geeft inzicht in hoe het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hier als coördinerend ministerie mee omgaat.

Hieronder vindt u de informatie over dit specifieke project.

Omgevingscoördinator windpark Fryslân

Fon ten Thij is omgevingsscoördinator voor het windpark Fryslân. Súdwest-Fryslân, provincie Fryslân en het ministerie van EZ hebben Ten Thij op 11 maart 2016 benoemd. Ten Thij heeft in de periode maart - mei 2016 geïnventariseerd wat voor omwonenden en ondernemers de lusten en lasten van het windpark zijn en gekeken welke mogelijkheden er zijn om samen te werken om mogelijke negatieve effecten van het windpark tegen te gaan. Dit is weergegeven in het rapport 'Verkenning van wensen en behoeften bij de realisatie van windpark Fryslan'.

Voorgeschiedenis

Hieronder vindt u meer informatie over de voorgeschiedenis van dit project.

Hieronder vindt u meer informatie over de verschillende fasen van dit project.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel (070) 379 89 79
bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?