Windpark N33

Gepubliceerd op:
30 oktober 2019
Laatst gecontroleerd op:
21 mei 2022

De initiatiefnemers YARD Energy (voorheen KDE Energy BV), Blaaswind BV en innogy Windpower Netherlands BV hebben een windpark in de gemeenten Veendam, Midden-Groningen en Oldambt gerealiseerd. Het windpark wordt verder aangeduid met de naam Windpark N33.

Om dit project mogelijk te maken is een (rijks)inpassingsplan opgesteld door de toenmalige ministers van Economische Zaken (EZ) en van Infrastructuur en Milieu (IenM). Daarnaast zijn de besluiten die voor het project nodig zijn, in één procedure voorbereid, onder coördinatie van de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Deze procedure heet de rijkscoördinatieregeling (RCR).

Partiële herziening inpassingsplan

Het inpassingsplan ‘Windpark N33’ is op 16 februari 2017 vastgesteld door de toenmalige minister van Economische Zaken en de toenmalige minister van Infrastructuur en Milieu en gewijzigd bij besluit van 9 oktober 2017. Het inpassingsplan voorziet in 35 windturbines in de gemeenten Midden-Groningen, Veendam en Oldambt. Op grond van de geldende internationale burgerluchtvaarteisen (het Verdrag van Chicago en Annex 14 van de richtlijnen van de International Civil Aviation Organisation, ICAO) dienen de windturbines te worden voorzien van obstakelverlichting ten behoeve van de luchtvaartveiligheid. Gebleken is dat de planregel omtrent obstakelverlichting niet in overeenstemming is met bovengenoemde internationale burgerluchtvaarteisen. Dat wordt met deze partiële herziening hersteld.

Stand van zaken

Op 20 mei 2022  liep de beroepstermijn af voor het op 8 april 2022 ter inzage gelegde inpassingsplan partiële herziening voor dit project. In deze periode was het mogelijk om beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het besluit zelf is nog beschikbaar op de pagina: Windpark N33 – Partiële herziening inpassingsplan.

Informatiepagina jaaroverzicht

Het jaaroverzicht met grote energieprojecten geeft inzicht in hoe het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hier als coördinerend ministerie mee omgaat.

Voorgeschiedenis

Voor de realisatie van dit project is de procedure voor de RCR in vier fasen doorlopen. Verder op deze pagina vindt u links naar het procesverloop van deze fasen. Inmiddels zijn de initiatiefnemers in het laatste kwartaal van 2019 gestart met de aanbouw van het windpark.

Nota van Antwoord op het Voorontwerp wijzigingsbesluit rijksinpassingsplan windpark N33

Op 21 mei 2021 is in het kader van het voorgeschreven overleg als bedoeld in artikel 3.1.1. Besluit ruimtelijke ordening het ‘Voorontwerp wijzigingsbesluit rijksinpassingsplan windpark N33’ toegezonden aan toegezonden aan, het college van Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten van de provincie Groningen, het dagelijksbestuur van Waterschap Hunze en Aa’s, de colleges van burgemeester en wethouders en gemeenteraden van gemeente Midden-Groningen, gemeente Veendam, gemeente Oldambt en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Een reactie op het Voorontwerp is ontvangen van Waterschap Hunze en Aa’s, provincie Groningen, gemeente Midden-Groningen, gemeente Veendam en gemeente Oldambt. De reacties hebben niet geleid tot een aanpassing van de de voorgenomen partiële herziening. De nota van antwoord vindt u onderaan deze pagina.

Besluiten buiten coördinatie rijkscoördinatieregeling plaatsen

Op 25 november 2019 heeft heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat op grond van artikel 9d, derde lid, van de Elektriciteitswet 1998 bepaald dat de Wabo-vergunningen voor de aanleg van een bouwweg in de gemeente Midden-Groningen, op grond van de artikelen 2.1, lid 1 onder c en artikel 2.1, lid 1, onder b, van de Wabo, voor Windpark Vermeer BV, niet wordt aangemerkt als besluit als bedoeld in artikel 3.35, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Wet ruimtelijke ordening. Als gevolg van dit besluit zal dit besluit niet gecoördineerd worden voorbereid en bekend gemaakt als bedoeld in artikel 3.35, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Wet ruimtelijk ordening. Van dit besluit is in de Staatscourant van 29 november 2019 kennisgeving gedaan. Het was niet mogelijk om tegen dit besluit bezwaar te maken of beroep in te stellen.

Op 17 september 2019 heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat op grond van artikel 9d, derde lid, van de Elektriciteitswet 1998 bepaald dat de verlenging van de ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming, onderdeel soorten, voor Windpark Vermeer BV, niet wordt aangemerkt als besluit als bedoeld in artikel 3.35, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Wet ruimtelijke ordening. Als gevolg van dit besluit zal dit besluit niet gecoördineerd worden voorbereid en bekend gemaakt als bedoeld in artikel 3.35, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Wet ruimtelijk ordening. Van dit besluit is in de Staatscourant van 20 september 2019 kennisgeving gedaan. Het was niet mogelijk om tegen dit besluit bezwaar te maken of beroep in te stellen.

Op 12 februari 2019 heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat op grond van artikel 9d, derde lid, van de Elektriciteitswet 1998 bepaald dat zeven in het besluit genoemde besluiten die nodig zijn voor de realisatie van Windpark N33 niet worden aangemerkt als besluiten als bedoeld in artikel 3.35, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Wet ruimtelijke ordening. Als gevolg van dit besluit zullen deze besluiten niet gecoördineerd worden voorbereid en bekend gemaakt als bedoeld in artikel 3.35, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Wet ruimtelijk ordening. Van dit besluit is in de Staatcourant van 15 februari 2019 kennisgeving gedaan. Het was niet mogelijk om tegen dit besluit bezwaar te maken of beroep in te stellen.

Procesverloop

Het procesverloop van de verschillende fasen voor dit project ziet u op de pagina: Procesverloop Windpark N33.

Meer informatie

www.windpark-n33.nl

Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79

bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?