Windpark Zeewolde

Gepubliceerd op:
31 oktober 2019
Laatst gecontroleerd op:
18 juli 2022

In het buitengebied van de gemeenten Zeewolde en Almere staat het windpark Zeewolde gepland. Nu staan daar nog 221 alleenstaande windturbines. Straks vervangen 91 grotere windturbines deze bestaande windturbines. Het plan voor het windpark is vastgelegd in een inpassingsplan. Het inpassingsplan en de benodigde vergunningen zijn onherroepelijk geworden op 19 december 2018, na de positieve uitspraak van de Raad van State.

Bestemmingsplan Oosterwold

Een onderdeel van het plan is de plaatsing van 17 windturbines. Deze komen in het zuidwestelijk deel van het plangebied en lopen parallel aan de rijksweg A27. Ze staan gepland naast het Almeerse deel van de toekomstige woningbouwontwikkeling Oosterwold. Hiervoor geldt het bestemmingsplan Oosterwold, zoals afgesproken op 29 september 2016. Dit bestemmingsplan is op basis van uitnodigingsplanologie. Dit betekent dat niet de overheid, maar de initiatiefnemers bepalen hoe dat plangebied eruit komt te zien. De initiatiefnemers moeten zich wel aan een aantal voorwaarden houden. De minister van EZK en de minister van BZK zijn het eens: woningbouw en windenergie moeten hand in hand kunnen gaan. Om dit voor elkaar te krijgen is het nodig om Artikel 13 van het inpassingsplan aan te passen. De raad van de Gemeente Almere kan daarna de ‘Beslisboom Slagschaduw’ uit het bestemmingsplan Oosterwold wijzigen. De initiatiefnemers van woningbouw zijn daarna zelf in staat om innovatieve maatregelen te treffen tegen slagschaduw van windmolens, die voldoen aan de door de gemeente opgestelde eisen.

Stand van zaken fase 4

Op 9 juli 2021 liep de beroepstermijn af voor de op 28 mei 2021 ter inzage gelegde definitieve besluiten. Er is beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Raad van State zal hier te zijner tijd uitspraak over doen. De besluiten zelf zijn nog beschikbaar op de pagina Windpark Zeewolde - fase 4 -  Partiële herziening IP.

Informatiepagina jaaroverzicht

Het jaaroverzicht met grote energieprojecten geeft inzicht in hoe het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hier als coördinerend ministerie mee omgaat. Het volledige, meest recente jaaroverzicht (2021) staat op de pagina: Bureau Energieprojecten: jaaroverzicht projecten.

Hieronder vindt u de informatie over dit specifieke project.

Stand van zaken fase 1 en fase 3

Op de definitieve besluiten (fase 1) en het gewijzigde inpassingsplan (fase 3) is beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Raad van State heeft hier uitspraak over gedaan.

U vindt de stukken op:

Stand van zaken fase 2

Op 7 december 2018 heeft de Raad van State uitspraak gedaan en werd de ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming van Windpark Zeewolde onherroepelijk. Met de komst van de nieuwe windmolens verbetert op termijn de situatie voor de vogels en vleermuizen ten opzichte van de huidige situatie.

U vindt de stukken op: Windpark Zeewolde - fase 2.

Voorgeschiedenis

Op 14 augustus 2017 hebben de ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het rijksinpassingsplan Windpark Zeewolde vastgesteld. De verbeelding van het besluit is door middel van een wijzigingsbesluit gedeeltelijk gewijzigd. Het wijzigingsbesluit heeft van vrijdag 16 maart tot en met maandag 30 april 2018 ter inzage gelegen. U vindt de stukken op: Windpark Zeewolde - fase 3 - Wijzigingsbesluit IP.

De besluiten voor dit project hebben van vrijdag 15 september tot en met vrijdag 27 oktober 2017 ter inzage gelegen. U vindt de stukken op: Windpark Zeewolde - fase 1.

De ontwerpbesluiten voor dit project hebben van vrijdag 10 maart tot en met donderdag 20 april 2017 ter inzage gelegen.

Van 22 december 2016 tot en met 1 februari 2017 heeft het voorbereidingsbesluit Windpark Zeewolde ter inzage gelegen.

Van 12 november tot en met 23 december 2015 heeft de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept-NRD) voor de milieueffectrapportage ter inzage gelegen.

Meer informatie

Windpark Zeewolde

Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79

bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?