Service menu right

Wind op zee - Kavel V Hollandse Kust (noord)

Het Rijk wil een kavelbesluit nemen voor een windpark op zee van circa 700 MW in het windenergiegebied Hollandse Kust (noord) zoals aangewezen in het Nationaal Waterplan en de Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee Aanvulling gebied Hollandse Kust. Dit windpark ligt meer dan 18,5 kilometer uit de kust.

Stand van zaken

Op 24 mei 2019 liep de beroepstermijn af voor het op 12 april 2019 ter inzage gelegde kavelbesluit. In deze periode was het mogelijk om beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

De stukken zijn digitaal beschikbaar: > Wind op zee - Kavel V Hollandse Kust (noord) - fase 1

Voorgeschiedenis

Het ontwerpkavelbesluit voor dit project heeft van 15 juni tot en met 26 juli 2018 ter inzage gelegen. Op 19 juni 2018 heeft een inloopavond plaatsgevonden. De volgende posters zijn gebruikt.

Op 23 juni 2017 heeft de minister van EZK voor het windparken Hollandse Kust (noord) een voorbereidingsbesluit genomen voor Kavel V. Hiermee wordt voorkomen dat de kavel, minder geschikt werd voor de verwezenlijking van windparken.

Meer informatie

Tijdens de terinzagelegging van de concept NRD's zijn 3 informatieavonden georganiseerd. Daarbij maakte het ministerie van EZK gebruik van de volgende informatieposters.