Service menu right

Wind op zee - Kavels VI en VII Hollandse Kust (west)

Het Rijk wil kavelbesluiten nemen voor windparken op zee van circa 700 MW in het windenergiegebied Hollandse Kust (west) zoals aangewezen in het Nationaal Waterplan en de Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee Aanvulling gebied Hollandse Kust. Dit windparken liggen meer dan 18,5 kilometer uit de kust.

Stand van zaken

De ministers van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) hebben onlangs voor dit project twee voorbereidingsbesluiten genomen. Hierin is bepaald dat de locaties van de kavels VI en VII worden voorbereid.

In de Staatscourant zijn op 2 juli 2020 het voorbereidingsbesluit kavel VI en het voorbereidingsbesluit kavel VII gepubliceerd. Met een voorbereidingsbesluit wordt voorkomen dat, tot het moment van publiceren van het ontwerp-kavelbesluit, ontwikkelingen plaatsvinden in het gebied die de aanleg van het project belemmeren of onmogelijk maken. Als gemeenten een vergunningaanvraag ontvangen voor bouw- en andere werkzaamheden in dit gebied, moeten zij rekening houden met het voorbereidingsbesluit. Beide voorbereidingsbesluiten treden in werking op 3 juli 2020.

Informatiepagina jaaroverzicht

Het jaaroverzicht met grote energieprojecten geeft inzicht in hoe het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hier als coƶrdinerend ministerie mee omgaat.

Voorgeschiedenis

Op 7 november 2019 is de definitieve Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) vastgesteld. Op 12 september 2019 heeft de Commissie voor de milieueffectrapportage (Commissie m.e.r.) een advies uitgebracht op de concept-NRD. Mede op basis van de ingediende zienswijzen op de concept-NRD en het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage hebben de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van Infrastructuur en Waterstaat en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de definitieve NRD vastgesteld. Hiermee geven zij aan welk milieuonderzoek (MER) voor welke kavel zal worden uitgevoerd voor dit MER. In paragraaf 1.3 in de definitieve NRD kunt u de belangrijkste wijzigingen nalezen.

Van 14 juni tot en met 25 juli 2019 heeft de concept-Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept-NRD) ter inzage gelegen voor de milieueffectrapportage voor Kavelbesluiten VI en VII in het windenergiegebied Hollandse Kust (west). In die periode was het zijn drie zienswijzen ingediend.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.