Service menu right

Wind op zee - Kavels VI en VII Hollandse Kust (west)

Het Rijk wil kavelbesluiten nemen voor windparken op zee van circa 700 MW in het windenergiegebied Hollandse Kust (west) zoals aangewezen in het Nationaal Waterplan en de Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee Aanvulling gebied Hollandse Kust. Dit windparken liggen meer dan 18,5 kilometer uit de kust.

Stand van zaken

Van 14 juni tot en met 25 juli 2019 heeft de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept-NRD) ter inzage gelegen voor de milieueffectrapportage voor Kavelbesluiten VI en VII in het windenergiegebied Hollandse Kust (west). In die periode was het mogelijk om uw zienswijze in te dienen.

De concept-NRD is nog te downloaden via onderstaande link:

De zienswijzen kunt u inzien via onderstaande link:

Voorbereidingsbesluiten

Op 24 juni 2019 heeft de Minister van Economische Zaken en Klimaat, in overeenstemming met de Minsiter van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voorbereidingsbesluiten genomen voor Kavel VI (pdf, 453 kB) en Kavel VII (pdf, 451 kB).