Wind op zee - Kavels VI en VII Hollandse Kust (west) | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Wind op zee - Kavels VI en VII Hollandse Kust (west)

05-02-2021

Het Rijk wil kavelbesluiten nemen voor windparken op zee van circa 1400 MW in het windenergiegebied Hollandse Kust (west) zoals aangewezen in het Nationaal Waterplan en de Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee Aanvulling gebied Hollandse Kust. Deze windparken liggen meer dan 50 kilometer uit de kust.

Stand van zaken

De ontwerpkavelbesluiten voor dit project hebben van vrijdag 5 februari 2021 tot en met donderdag 18 maart 2021 ter inzage gelegen. In die periode was het mogelijk om een zienswijze in te dienen. Alle zienswijzen worden beoordeeld en betrokken bij de definitieve besluitvorming. De definitieve kavelbesluiten zullen naar verwachting binnen enkele maanden worden genomen. Daarbij wordt aangegeven hoe met de zienswijzen rekening is gehouden.

U kunt de stukken nog bekijken op de pagina: Wind op zee - Kavels VI en VII Hollandse Kust (west) - fase 1

Informatiepagina jaaroverzicht

Het jaaroverzicht met grote energieprojecten geeft inzicht in hoe het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hier als coördinerend ministerie mee omgaat.

Voorgeschiedenis

Op 7 november 2019 is de definitieve Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) vastgesteld. Op 12 september 2019 heeft de Commissie voor de milieueffectrapportage (Commissie m.e.r.) een advies uitgebracht op de concept-NRD. Mede op basis van de ingediende zienswijzen op de concept-NRD en het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage hebben de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van Infrastructuur en Waterstaat en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de definitieve NRD vastgesteld. Hiermee geven zij aan welk milieuonderzoek (MER) voor welke kavel zal worden uitgevoerd voor dit MER. In paragraaf 1.3 in de definitieve NRD kunt u de belangrijkste wijzigingen nalezen.

Van 14 juni tot en met 25 juli 2019 heeft de concept-Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept-NRD) ter inzage gelegen voor de milieueffectrapportage voor Kavelbesluiten VI en VII in het windenergiegebied Hollandse Kust (west). In die periode was het zijn drie zienswijzen ingediend.

Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.