Service menu right

Windpark N33

De initiatiefnemers YARD Energy (voorheen KDE Energy BV), Blaaswind BV en innogy Windpower Netherlands BV willen een windpark realiseren in de gemeenten Veendam, Midden-Groningen en Oldambt. Het beoogde windpark heeft een vermogen van ongeveer 120 MW. Het windpark wordt verder aangeduid met de naam Windpark N33. Om dit project mogelijk te maken is een (rijks)inpassingsplan opgesteld door de toenmalige ministers van Economische Zaken (EZ) en van Infrastructuur en Milieu (I&M). Daarnaast worden de besluiten die voor het project nodig zijn, in één procedure voorbereid, onder coördinatie van de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Deze procedure heet de rijkscoördinatieregeling (RCR).

Stand van zaken fase 4

Op 23 april 2019 liep de beroepstermijn af voor de op 8 maart 2019 ter inzage gelegde definitieve besluiten. Er is beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Raad van State zal hier te zijner tijd uitspraak over doen.

De stukken zijn digitaal beschikbaar: > Windpark N33 - fase 4

Eerdere fases

Besluiten buiten coördinatie rijkscoördinatieregeling plaatsen

Op 12 februari 2019 heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat op grond van artikel 39d, derde lid, van de Elektriciteitswet 1998 bepaald dat zeven in het besluit genoemde besluiten die nodig zijn voor de realisatie van Windpark N33 niet worden aangemerkt als besluiten als bedoeld in artikel 3.35, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Wet ruimtelijke ordening. Als gevolg van dit besluit zullen deze besluiten niet gecoördineerd worden voorbereid en bekend gemaakt als bedoeld in artikel 3.35, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Wet ruimtelijk ordening. Van dit besluit is in de Staatcourant van 15 februari 2019 kennisgeving (pdf, 177 kB) gedaan. Het is niet mogelijk om tegen dit besluit bezwaar te maken of beroep in te stellen.

Fase 3

Op 14 december 2018 liep de beroepstermijn af voor de op 2 november 2018 ter inzage gelegde definitieve besluiten. Er is beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Raad van State zal hier te zijner tijd uitspraak over doen.

De stukken zijn digitaal beschikbaar: > Windpark N33 - fase 3

Fase 2

Op vrijdag 17 november 2017 liep de beroepstermijn af voor de op vrijdag 6 oktober 2017 ter inzage gelegde definitieve besluiten voor fase 2. Er is beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Raad van State heeft op 30 januari 2019 uitspraak gedaan en alle beroepen niet ontvankelijk verklaard. De besluiten voor fase 2 zijn met de uitspraak van de Raad van State onherroepelijk geworden.

De stukken zijn digitaal beschikbaar: > Windpark N33 - fase 2

Fase 1 en wijziging inpassingsplan en vergunningen op grond van de Wet natuurbescherming uit fase 1

Op 1 december 2017 liep de beroepstermijn af voor de op 20 oktober 2017 ter inzage gelegde definitieve wijzigingsbesluiten. Er is tijdens deze beroepstermijn geen beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, maar ook de tijdens fase 1 ingestelde beroepen tegen het inpassingsplan of de Wnb-vergunningen hebben van rechtswege mede betrekking op de wijzigingsbesluiten.

De stukken zijn digitaal beschikbaar: > Windpark N33 - fase 1

Ook tegen de eerder, van 17 maart tot en met 28 april 2017, ter inzage gelegde definitieve besluiten van fase 1 is beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

De stukken zin digitaal beschikbaar: > Windpark N33 - Wijzigingsbesluiten

Op 29 mei 2019 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan op de beroepen die zijn ingesteld op de fase 1-besluiten en de wijzigingsbesluiten.
De Afdeling heeft de beroepen van twee van de appellanten gericht tegen het besluit tot vaststelling van het inpassingsplan en het besluit tot gewijzigde vaststelling van het inpassingsplan, voor zover ontvankelijk, gegrond verklaart. En heeft deze besluiten vernietigd, uitsluitend voor zover het betreft:
- de op de verbeelding toegekende aanduiding "Overige zone - woning in de sfeer van het windpark";
- artikel 11, lid 11.4, van de planregels

De Afdeling heeft de overige beroepen ofwel niet ontvankelijk, ofwel ongegrond verklaard.

De minister van EZK zal samen met de minister van BZK ervoor zorgen dat de hiervoor vermelde onderdelen worden verwerkt in het elektronisch vastgestelde plan dat te raadplegen is op het RO-portaal. Zie hiervoor de link op de pagina: Windpark N33 - Wijzigingsbesluiten.

Voorgeschiedenis

Tijdens de terinzagelegging van de ontwerpbesluiten van fase 1 zijn twee inloop-informatiemarkten georganiseerd. Daarbij maakte het ministerie van EZ gebruik van de volgende informatieposters.

Gebiedscoördinator Emme Groot heeft in 2016 een verkenning uitgevoerd naar de bereidheid van betrokkenen om mee te praten over windpark N33. Lees hierover meer op de pagina: Gebiedscoördinator Windpark N33.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Bureau Energieprojecten, T 070 379 89 79.

Zie ook: www.windpark-n33.nl

Perscontacten