Service menu right

Windpark Windplan Groen

Diverse ondernemers in oostelijk Flevoland hebben zich verenigd in “Windkoepel Groen” en hebben plannen ontwikkeld voor de realisatie van een nieuw windpark in de noordoost-hoek van Flevoland. Het project draagt de naam “Windplan Groen”.

Windplan Groen is een windpark van 300-400 MW in de noordoost-hoek van Flevoland (gemeenten Dronten en Lelystad). Gelijktijdig wordt ook een plan uitgewerkt voor het saneren van de oude windturbines in het gebied. Meer informatie over dit project is te vinden op de website van Windplan Groen.

Om dit project mogelijk te maken moet het bestemmingsplan worden aangepast. Dat gebeurt via een inpassingsplan van de ministers van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Binnenlandse Zaken (BZK). Daarnaast worden de besluiten die voor het project nodig zijn, in één procedure voorbereid, de rijkscoördinatieregeling (RCR), onder coördinatie van de minister van EZK.

Ter onderbouwing van de besluitvorming over de locatie en de inrichtingsvarianten (plaatsing, masthoogte, rotordiameter, enz.) wordt een milieueffectrapport (MER) opgesteld. Dit gebeurt binnen de kaders van het Regioplan Flevoland van de provincie.

Stand van zaken

De ontwerpbesluiten voor dit project liggen van vrijdag 26 april tot en met donderdag 6 juni 2019 ter inzage. In diverse lokale media en in de Staatscourant van donderdag 25 april 2019 is kennisgeving (pdf, 845 kB) gedaan van de terinzagelegging van de ontwerpbesluiten.

Waar kunt u de ontwerpbesluiten inzien?

De aanvragen, de ontwerpbesluiten en andere relevante stukken kunt u inzien:

  • digitaal op de pagina: Windpark Windplan Groen - fase 1
  • op papier tijdens reguliere openingstijden bij:
    - Gemeente Lelystad, Stadhuisplein 2, 8232 ZX Lelystad
    - Gemeente Dronten, De Rede 1, 8251 ER Dronten

Hoe kunt u uw zienswijze kenbaar maken?

Van 26 april tot en met 6 juni 2019 kunt u schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen. Wij ontvangen uw zienswijze bij voorkeur via het digitale reactieformulier. Reacties via e-mail worden in deze procedure niet geaccepteerd. U kunt uw zienswijze ook sturen naar:

Bureau Energieprojecten
Inspraakpunt Windplan Groen
Postbus 248
2250 AE Voorschoten

Wilt u uw zienswijze mondeling geven? Dat kan tijdens de informatieavond(en) of door op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur te bellen met Bureau Energieprojecten, T 070 379 8979. Bureau Energieprojecten zorgt ervoor dat alle zienswijzen worden doorgestuurd naar de bevoegde gezagen.

U wordt verzocht duidelijk te vermelden op welk(e) ontwerpbesluit(en) uw zienswijze betrekking heeft.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij gebruiken uw gegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Ook bewaren wij uw gegevens niet langer dan nodig. Zie ook privacyverklaring RVO.nl.

Informatieavonden

Op 6, 8, 15 en 16 mei 2019 zijn inloopavonden georganiseerd. De avonden hebben plaats gevonden op:

  • Maandag 6 mei 2019 te Lelystad bij Congrescentrum de Pijler, Ketelmeerstraat 90, 8226 JX Lelystad
  • Woensdag 8 mei 2019 te Ketelhaven bij Hotel Lands End, Vossemeerdijk 23, 8251 PM Dronten
  • Woensdag 15 mei 2019 te Dronten bij Open Hof, De Zuid 2, 8251 BH Dronten
  • Donderdag 16 mei 2019 te Biddinghuizen bij Kerk- en zalencentrum De Voorhof, Akkerhof 3, 8256 BK Biddinghuizen

De posters van het ministerie kunt u downloaden: Nut en noodzaak (pdf, 39 kB), Procedure (pdf, 39 kB), Rollen & Verantwoordelijkheden (pdf, 50 kB) en Zienswijzen (pdf, 40 kB).

De posters van de initiatiefnemer kunt u downloaden: Geluid (pdf, 5 MB), Slagschaduw (pdf, 5 MB) en Tiphoogtes (pdf, 3 MB).

Wat gebeurt er met uw reactie?

Alle zienswijzen worden beoordeeld en betrokken bij de definitieve besluitvorming. De definitieve besluiten zullen naar verwachting binnen enkele maanden na 6 juni 2019 worden genomen. Daarbij wordt dan aangegeven hoe met de zienswijzen rekening is gehouden. De besluiten zullen ter inzage worden gelegd op dezelfde plaatsen als waar nu de ontwerpbesluiten ter inzage liggen. Een belanghebbende die op het ontwerp van een besluit een zienswijze heeft ingebracht, kan later tegen dat besluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Voorgeschiedenis

Van 20 oktober tot en met 30 november 2017 heeft de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor de milieueffectrapportage (MER) voor Windplan Groen ter inzage gelegen.Meer informatie

Voor meer informatie kunt u bellen met Bureau Energieprojecten op 070 379 8979.

Perscontacten