Service menu right

Windpark Windplan Groen

Diverse ondernemers in oostelijk Flevoland hebben zich verenigd in “Windkoepel Groen” en hebben plannen ontwikkeld voor de realisatie van een nieuw windpark in de noordoost-hoek van Flevoland. Het project draagt de naam “Windplan Groen”.

Windplan Groen is een windpark van 300-400 MW in de noordoost-hoek van Flevoland (gemeenten Dronten en Lelystad). Gelijktijdig wordt ook een plan uitgewerkt voor het saneren van de oude windturbines in het gebied. Meer informatie over dit project is te vinden op de website van Windplan Groen.

Om dit project mogelijk te maken moet het bestemmingsplan worden aangepast. Dat gebeurt via een inpassingsplan van de ministers van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Binnenlandse Zaken (BZK). Daarnaast worden de besluiten die voor het project nodig zijn, in één procedure voorbereid, de rijkscoördinatieregeling (RCR), onder coördinatie van de minister van EZK.

Ter onderbouwing van de besluitvorming over de locatie en de inrichtingsvarianten (plaatsing, masthoogte, rotordiameter, enz.) wordt een milieueffectrapport (MER) opgesteld. Dit gebeurt binnen de kaders van het Regioplan Flevoland van de provincie.

Stand van zaken

De ontwerpbesluiten voor dit project liggen van 28 augustus tot en met 8 oktober 2020 ter inzage. In diverse lokale media en in de Staatscourant van 27 augustus 2020 is kennisgeving gedaan van de terinzagelegging van de ontwerpbesluiten.

Waar kunt u de ontwerpbesluiten inzien?

De aanvragen, de ontwerpbesluiten en andere relevante stukken kunt u inzien:

  • digitaal op de pagina Windpark Windplan Groen - fase 2
  • op papier tijdens reguliere openingstijden bij:
    Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Bezuidenhoutseweg 73, 2594 AC Den Haag. Voor het inzien van de papieren stukken kunt u telefonisch een afspraak maken door te bellen naar telefoonnummer 070 379 89 79 of het sturen van een emailbericht naar bureauenergieprojecten@minezk.nl (dan bellen we u terug).

Hoe kunt u uw zienswijze kenbaar maken?

Van vrijdag 28 augustus tot en met donderdag 8 oktober 2020 kunt u schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen.

Digitaal

Wij ontvangen uw zienswijze bij voorkeur via het digitale reactieformulier. Ontvangstbevestigingen worden na handmatige verwerking van de zienswijzen verzonden per post. Het kan daarom even duren vrdat u deze per post ontvangt. Reacties via e-mail worden in deze procedure niet geaccepteerd. Ondervindt u problemen met het digitaal indienen van een zienswijze? Neem dan contact op met Bureau Energieprojecten 070 379 8979. Wij bieden u een passende oplossing voor het indienen van uw zienswijze.

Per post

U kunt uw zienswijze ook sturen naar:
Bureau Energieprojecten
Inspraakpunt Windplan Groen fase 2
Postbus 142
2270 AC Voorburg

Wilt u uw brief ondertekenen en uw adres vermelden? Dan kunnen wij u per brief een ontvangstbevestiging sturen.

Mondeling

U kunt uw zienswijze mondeling geven door op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur te bellen met Bureau Energieprojecten, T 070 379 89 79.

Bureau Energieprojecten zorgt ervoor dat alle zienswijzen worden doorgestuurd naar de bevoegde gezagen.

U wordt verzocht duidelijk te vermelden op welk(e) ontwerpbesluit(en) uw zienswijze betrekking heeft.

Persoonsgegevens

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij gebruiken uw gegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Ook bewaren wij uw gegevens niet langer dan nodig. Zie ook de privacyverklaring van RVO.

Wat gebeurt er met uw reactie?

Alle zienswijzen worden beoordeeld en betrokken bij de definitieve besluitvorming. De definitieve besluiten zullen naar verwachting binnen enkele maanden na 8 oktober 2020 worden genomen. Daarbij wordt aangegeven hoe met de zienswijzen rekening is gehouden. De besluiten zullen ter inzage worden gelegd op dezelfde plaatsen als waar nu de ontwerpbesluiten ter inzage liggen. Een belanghebbende die op het ontwerp van een besluit een zienswijze heeft ingebracht, kan later tegen dat besluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Informatiepagina jaaroverzicht

Het jaaroverzicht met grote energieprojecten geeft inzicht in hoe het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hier als coördinerend ministerie mee omgaat.

Voorgeschiedenis

Op 13 december 2019 liep de beroepstermijn af voor de op 1 november 2019 ter inzage gelegde definitieve besluiten. Er zijn 14 beroepen ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Raad van State zal hier te zijner tijd uitspraak over doen.

De besluiten zijn te vinden op: Windpark Windplan Groen - fase 1

Van 26 april tot en met 6 juni 2019 hebben de ontwerpbesluiten voor dit project ter inzage gelegen.

Van 20 oktober tot en met 30 november 2017 heeft de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor de milieueffectrapportage (MER) voor Windplan Groen ter inzage gelegen.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.