Service menu right

Windpark Zeewolde

Windpark Zeewolde is een initiatief van de Windvereniging Zeewolde voor de realisatie van een windpark in het zuidelijk deel van Flevoland. Het windpark moet een omvang krijgen van 300 MW. Gekoppeld aan de realisatie van een nieuw windpark is de sanering van de bestaande windmolens. Door oude windmolens te vervangen door nieuwe (grotere) windmolens kan met minder windmolens meer duurzame energie worden geproduceerd.

Stand van zaken

Fase 1 en fase 3

Op de definitieve besluiten (fase 1) en het gewijzigde inpassingsplan (fase 3) is beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Raad van State heeft hier uitspraak over gedaan.

De stukken zijn digitaal beschikbaar:

Fase 2

Op 7 december 2018 heeft de Raad van State uitspraak gedaan en werd de ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming van Windpark Zeewolde onherroepelijk. Met de komst van de nieuwe windmolens verbetert op termijn de situatie voor de vogels en vleermuizen ten opzichte van de huidige situatie.

De stukken zijn digitaal beschikbaar: > Windpark Zeewolde - fase 2

Voorgeschiedenis

Op 14 augustus 2017 hebben de ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het rijksinpassingsplan Windpark Zeewolde vastgesteld. De verbeelding van het besluit is door middel van een wijzigingsbesluit gedeeltelijk gewijzigd. Het wijzigingsbesluit heeft van vrijdag 16 maart tot en met maandag 30 april 2018 ter inzage gelegen.

De stukken zijn digitaal beschikbaar: > Windpark Zeewolde - fase 3 Wijzigingsbesluit IP

De besluiten voor dit project hebben van vrijdag 15 september tot en met vrijdag 27 oktober 2017 ter inzage gelegen.

De stukken zijn digitaal beschikbaar: > Windpark Zeewolde - fase 1

De ontwerpbesluiten voor dit project hebben van vrijdag 10 maart tot en met donderdag 20 april 2017 ter inzage gelegen.

Van 22 december 2016 tot en met 1 februari 2017 heeft het voorbereidingsbesluit Windpark Zeewolde (pdf, 4 MB) ter inzage gelegen.

Van 12 november tot en met 23 december 2015 heeft de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept-NRD) voor de milieueffectrapportage ter inzage gelegen.

Meer informatie

Meer informatie over het windpark Zeewolde kunt u vinden op de website: Windpark Zeewolde.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bureau Energieprojecten; T 070 379 89 79