Wind op zee - Nederwiek (noord) kavel II en III

Gepubliceerd op:
13 mei 2024

Het Rijk wil kavelbesluiten nemen voor windparken op zee in het Windenergiegebied: Nederwiek (noord) voor kavels II en III. Dit windenergiegebied is aanwezen in het Programma Noordzee 2022-2027 en verder toegelicht in de Routekaart Windenergie op Zee 2030. De beoogde windparken worden door TenneT voorzien van een eigen platform op zee en aansluitverbindingen met het hoogspanningsnet op het land. Het windenergiegebied Nederwiek (noord) biedt ruimte voor circa 4 Gigawatt (GW) in totaal.

Op deze pagina vindt u informatie over de procedure van dit project. U leest welke stappen nodig zijn voordat de bouw/aanleg van het project kan starten.

Projectinformatie

Voor het windenergiegebied Nederwiek II en III wordt in een milieueffectrapportage onderzocht wat de effecten ervan zijn. In juni 2024 wordt de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept-NRD) voor dit project ter inzage gelegd. Hierin staat welke milieueffecten het projectteam onderzoekt, hoe men dat wil doen en tot in welk detail. Zo krijgt het milieu een volwaardige plaats in de besluitvorming over energieprojecten. De terinzagelegging wordt te op een later tijdstip aangekondigd in de Staatscourant en op deze website.

Waarom dit project?

Nederland heeft ambitieuze doelstellingen geformuleerd voor het terugdringen van CO2-uitstoot, en daarmee samenhangend, het produceren van duurzame energie. Windenergie op zee speelt daarin een vooraanstaande rol. Het Nederlandse deel van de Noordzee biedt ruimte voor windparken. In een aantal windenergiegebieden op zee zijn al windparken in bedrijf. In andere windenergiegebieden mogen bedrijven nieuwe windparken bouwen.

Stand van zaken

De minister voor Klimaat en Energie en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben onlangs voor het windenergiegebied Nederwiek (noord), kavels II en III een voorbereidingsbesluit genomen. In het kavelbesluit wordt de uiteindelijke locatie bepaald. Het voorbereidingsbesluit is op donderdag 2 mei 2024 gepubliceerd in de Staatscourant.

Met een voorbereidingsbesluit wordt tot het moment van publiceren van het kavelbesluit, voorkomen dat ontwikkelingen plaatsvinden in het gebied die de aanleg van het project belemmeren of onmogelijk maken. Als bevoegde gezagen een vergunningaanvraag ontvangen voor bouw- en andere werkzaamheden in dit gebied, moeten zij rekening houden met het voorbereidingsbesluit. Het voorbereidingsbesluit is in werking getreden op 2 mei 2024.

Het is niet mogelijk om tegen het voorbereidingsbesluit bezwaar te maken of in beroep te gaan. Dit volgt uit artikel 8:5, eerste lid, in samenhang met artikel 7:1, eerste lid, en onderdeel C, subonderdeel 2 van de bijlage bij de Algemene wet bestuursrecht.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel (070) 379 89 79
bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?