Beleid Elektrisch rijden

Gepubliceerd op:
30 mei 2017
Laatst gecontroleerd op:
24 november 2022

Elektrisch rijden draagt bij aan de Nederlandse klimaatdoelstellingen. Daarom stimuleert de Rijksoverheid elektrisch rijden.

Het voordeel van elektrisch rijden wordt nog groter als er in de komende jaren meer groene stroom beschikbaar komt. Daarnaast is elektrisch rijden schoner en zuiniger.

Regeling gebruikersinformatie oplaadpunten

Op 22 april 2021 is de Regeling gebruikersinformatie oplaadpunten ondertekend. Hierdoor zijn laadexploitanten vanaf 1 juli 2021 verplicht om actuele informatie van publiek toegankelijke laadpunten in Nederland te delen met gebruikers via het Nationaal Toegangspunt Webportaal. Informatie over: 

  • locatie
  • bezettingsstatus
  • ad hoc oplaadprijs

Vanaf 1 januari 2022 kwam daar extra informatie bij:

  • stroomleverancier
  • geleverde stroomproduct
  • percentage duurzaam opgewekte stroom
  • openingstijden

Het doel van de regeling is dat deze informatie beschikbaar is voor bijvoorbeeld appbouwers en navigatieproviders. Ook wordt het makkelijker voor elektrische voertuig (EV)-rijders om actuele prijzen te vergelijken en beschikbare laadpunten te vinden.

Europese kennisuitwisseling laadpunten

ID & Data Collection for Sustainable Fuels in Europe (IDACS) is een Europees project. Dit project verzamelde informatie over laad- en vulpunten. Met internationaal afgesproken codes (e-mobility codes) is precies te zien bij welke paal een klant zijn EV laadt. Deze gegevens maken onder andere internationale betalingen mogelijk. Het helpt EV-rijders ook om laad- en vulpunten makkelijk te vinden, in binnen- en buitenland. Zo plannen EV-rijders handig hun reisroute.

Resultaat en toekomst IDACS

Het project IDACS nu afgerond. Nederland was aanvoerder van het project. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) coördineerde het namens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Binnen IDACS werkten 15 Europese landen samen. Dankzij IDACS is tussen de samenwerkende landen goede informatievoorziening opgezet. De informatie gaat over de locatie en beschikbaarheid van laad- en vulpunten. De resultaten worden opgenomen in de aanpassing van de richtlijn Alternatieve Brandstoffen. Deze richtlijn wordt omgezet in een verordening. In de toekomst is deze informatie ook te gebruiken voor nieuwe slimme producten, zoals apps. Die helpen consumenten makkelijker gebruik te maken van duurzame voertuigen.

Meer informatie over IDACS leest u op onze Engelse website: Electric transport in the Netherlands

Onderaan deze pagina kunt u alle rapporten vanuit IDACS downloaden.

Regeerakkoord

In het regeerakkoord staat over elektrisch vervoer dat ernaar gestreefd wordt dat uiterlijk 2030 alle nieuwe auto’s emissieloos zijn. Uitfasering van de fiscale stimulering van auto's zonder emissie wordt in lijn gebracht met deze ambitie.

Klimaatakkoord

Het Klimaatakkoord heeft als doel om klimaatverandering tegen te gaan. In Nederland willen we 49% minder broeikasgassen (met name CO2) uitstoten in 2030 dan we in 1990 deden. Dat is 48,7 megaton CO2 minder dan met bestaand beleid al zou moeten worden gerealiseerd.

Sectortafels

De sectortafels zijn de platformen waar afspraken worden gemaakt om de CO2-uitstoot in Nederland te beperken. Overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke partijen nemen hieraan deel.

Mobiliteitstafel

Er zijn 5 sectortafels, waaronder de mobiliteitstafel. Deze tafel is verantwoordelijk voor een besparing van 7,3 megaton CO2. Elektrificering van het vervoer speelt een belangrijke rol in deze besparing.

Regeling bevordering schone wegvoertuigen (Clean Vehicle Directive)

De Europese Richtlijn bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen (2019/1161/EU) is in augustus 2019 vastgesteld. Deze richtlijn staat ook bekend als Clean Vehicles Directive (CVD). De eisen uit deze Europese richtlijn zijn doorgevoerd in de nationale Regeling bevordering schone wegvoertuigen. Het doel van de richtlijn is om het gebruik van schone, energie-efficiënte voertuigen te bevorderen door publieke inkoop. Deze richtlijn geldt voor alle aanbestedende diensten. Dit zijn overheden en semi-publieke instellingen, zoals (lucht)havens, netbeheerders, omgevingsdiensten, hoger onderwijs en energiemaatschappijen. Vanaf 2 augustus 2021 moet elke aanbestedende dienst in nieuwe Europese aanbestedingen voldoen aan de vereisten uit de richtlijn. De aanbestedingen lopen via Expertisecentrum Aanbesteden PIANOo, wij verzorgen de rapportage van de voortgang.

Formule E-Team

Het Formule E-Team (FET) is een publiek-private samenwerking tussen het bedrijfsleven, kennisinstellingen en de overheid.

Koploper elektrisch vervoer

De partijen uit het FET willen samen met de rijksoverheid Nederland profileren als koploper op het gebied van elektrisch vervoer. Zodoende willen ze kansen benutten voor groene groei en tegelijkertijd de CO2-uitstoot verminderen.

Het FET is enkele jaren geleden door het Rijk ingesteld om de ontwikkelingen rond elektrisch vervoer te bevorderen, aan te sluiten bij ontwikkelingen in het buitenland en de overheid te adviseren voor het beleid. Momenteel speelt het FET een belangrijke rol bij de invulling van het mobiliteitsdeel van het klimaatakkoord.

Vragen over Elektrisch rijden?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?