Beleid Elektrisch rijden

Gepubliceerd op:
30 mei 2017
Laatst gecontroleerd op:
1 april 2022

Elektrisch rijden draagt bij aan de Nederlandse klimaatdoelstellingen. Daarom stimuleert de Rijksoverheid elektrisch rijden.

Het voordeel van elektrisch rijden wordt nog groter als er in de komende jaren meer groene stroom beschikbaar komt. Daarnaast is elektrisch rijden schoner en zuiniger.

Regeling gebruikersinformatie oplaadpunten

Op 22 april 2021 is de Regeling gebruikersinformatie oplaadpunten ondertekend. Hierdoor zijn laadexploitanten vanaf 1 juli 2021 verplicht om actuele informatie over onder meer de locatie, bezettingsstatus en ad hoc oplaadprijs van publiek toegankelijke laadpunten in Nederland te delen met gebruikers via het Nationaal Toegangspunt Webportaal.

Vanaf 1 januari 2022 komt daar nog extra informatie over de stroomleverancier, het geleverde stroomproduct, het percentage duurzaam opgewekte stroom en openingstijden bij.  

Het doel van deze regeling is dat deze data beschikbaar komt voor bijvoorbeeld appbouwers en navigatieproviders. Ook wordt het op deze manier makkelijker voor EV-rijders om actuele prijzen te vergelijken en beschikbare laadpunten te vinden. De regeling is in lijn met het EU-project IDACS. Hierin werken 15 lidstaten samen om informatie over laadpunten te harmoniseren en in 2021 eenvoudig beschikbaar te maken voor gebruikers.

Regeerakkoord

In het regeerakkoord staat over elektrisch vervoer dat ernaar gestreefd wordt dat uiterlijk 2030 alle nieuwe auto’s emissieloos zijn. Uitfasering van de fiscale stimulering van auto's zonder emissie wordt in lijn gebracht met deze ambitie.

Klimaatakkoord

Het Klimaatakkoord heeft als doel om klimaatverandering tegen te gaan. In Nederland willen we 49% minder broeikasgassen (met name CO2) uitstoten in 2030 dan we in 1990 deden. Dat is 48,7 megaton CO2 minder dan met bestaand beleid al zou moeten worden gerealiseerd.

Sectortafels

De sectortafels zijn de platformen waar afspraken worden gemaakt om de CO2-uitstoot in Nederland te beperken. Overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke partijen nemen hieraan deel.

Mobiliteitstafel

Er zijn 5 sectortafels, waaronder de mobiliteitstafel. Deze tafel is verantwoordelijk voor een besparing van 7,3 megaton CO2. Elektrificering van het vervoer speelt een belangrijke rol in deze besparing.

Regeling bevordering schone wegvoertuigen (Clean Vehicle Directive)

De Europese Richtlijn bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen (2019/1161/EU) is in augustus 2019 vastgesteld. Deze richtlijn staat ook bekend als Clean Vehicles Directive (CVD). De eisen uit deze Europese richtlijn zijn doorgevoerd in de nationale Regeling bevordering schone wegvoertuigen. Het doel van de richtlijn is om het gebruik van schone, energie-efficiënte voertuigen te bevorderen door publieke inkoop. Deze richtlijn geldt voor alle aanbestedende diensten. Dit zijn overheden en semi-publieke instellingen, zoals (lucht)havens, netbeheerders, omgevingsdiensten, hoger onderwijs en energiemaatschappijen. Vanaf 2 augustus 2021 moet elke aanbestedende dienst in nieuwe Europese aanbestedingen voldoen aan de vereisten uit de richtlijn. De aanbestedingen lopen via Expertisecentrum Aanbesteden PIANOo, wij verzorgen de rapportage van de voortgang.

Formule E-Team

Het Formule E-Team (FET) is een publiek-private samenwerking tussen het bedrijfsleven, kennisinstellingen en de overheid.

Koploper elektrisch vervoer

De partijen uit het FET willen samen met de rijksoverheid Nederland profileren als koploper op het gebied van elektrisch vervoer. Zodoende willen ze kansen benutten voor groene groei en tegelijkertijd de CO2-uitstoot verminderen.

Het FET is enkele jaren geleden door het Rijk ingesteld om de ontwikkelingen rond elektrisch vervoer te bevorderen, aan te sluiten bij ontwikkelingen in het buitenland en de overheid te adviseren voor het beleid. Momenteel speelt het FET een belangrijke rol bij de invulling van het mobiliteitsdeel van het klimaatakkoord.

Vragen over Elektrisch rijden?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?