Wat doen wij met uw gegevens?

Laatst gecontroleerd op:
17 april 2024
Gepubliceerd op:
12 februari 2021

U moet veel vragen beantwoorden in de Gecombineerde opgave. Mogen wij die vragen stellen? En wat doen wij met uw gegevens?

Wat mogen wij vragen?

Wij mogen u alleen vragen stellen in de Gecombineerde opgave als daar een goede reden voor is. De juridische naam hiervoor is grondslag. Meestal is een wettelijke verplichting de grondslag voor een vraag. In de Gecombineerde opgave stellen wij vragen voor verschillende wettelijke regelingen. Bijvoorbeeld:

  • Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)
  • Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet
  • Besluit kostenverevening reductie CO2-emissies glastuinbouw
  • Diergezondheidsfonds
  • Statistische verordeningen

In de Gegevensverwerking Gecombineerde opgave staat welke gegevens wij vragen en waarvoor.

Landbouwtelling

Een belangrijk onderdeel van de opgave is de Landbouwtelling. De Landbouwtelling beschrijft de structuur van de Nederlandse agrarische sector en bestaat al meer dan 100 jaar. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is verantwoordelijk voor de Landbouwtelling, wij verzamelen de gegevens. Wij combineren dit met de agrarische wet- en regelgeving. Dit voorkomt dat u meerdere keren dezelfde vragen moet beantwoorden. Ook vragen wij  alleen gegevens die wij nog niet hebben. Zo  vragen wij bijvoorbeeld niet naar dieraantallen die wij uit ons I&R-systeem kunnen halen.

Alle Europese lidstaten voeren 3 keer in de 10 jaar een extra Landbouwtelling uit. Dit heet Integrated Farm Statistics (IFS). De laatste keer dat u hiervoor vragen moest beantwoorden was in 2023. 

Emissieberekeningen

In de opgave vragen wij ook gegevens voor de berekening van de uitstoot van ammoniak, broeikasgassen en fijnstof. Het gaat om vragen over stalsystemen, strooisel, aantal dieren per stalsysteem en mestopslag. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), CBS en Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) gebruiken de uitkomsten in nationale en internationale rapportages.

RIVM en Wageningen University & Research (WUR) gebruiken deze gegevens ook voor de berekening en monitoring van de neerslag van stikstof. Dit doen zij met het rekeninstrument AERIUS. Deze gegevens verwerken zij op gebiedsniveau. De gegevens zijn niet terug te brengen naar de bedrijven die de opgave hebben ingevuld.

Geven wij uw gegevens aan derden?

Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Wij krijgen regelmatig vragen van andere organisaties of personen die gegevens uit de Gecombineerde opgave willen hebben. Deze vragen onderzoeken wij heel precies. Wij kijken of er een grondslag is om de gegevens te leveren. Bijvoorbeeld of een organisatie de gegevens nodig heeft om een wettelijke taak uit te voeren. 

Het gebruik moet ook passen bij het doel waarvoor wij de gegevens hebben gevraagd. U vult bijvoorbeeld in de opgave een e-mailadres in voor de ontvangstbevestiging. Wij geven uw e-mailadres dan niet aan een andere organisatie die u een vragenlijst wil sturen. Alle afdelingen van RVO mogen de gegevens uit de Gecombineerde opgave wel gebruiken. Bijvoorbeeld om een andere regeling uit te voeren. Of om contact met u te zoeken voor een klanttevredenheidsonderzoek.

Alles op een rij

In dit overzicht ziet u voor ieder onderdeel van de opgave wat de grondslag is voor de vragen.

Overzicht grondslag per onderdeel
Onderdeel Grondslag
Bedrijfsvoering Landbouwtelling
Biologische landbouw GLB, Landbouwtelling
Dieraantallen op 1 april Landbouwtelling, Meststoffenwet, emissieberekeningen
Gemiddeld aantal runderen vorig jaar Meststoffenwet
Huisvesting dieren Emissieberekeningen
Stalstrooisel Landbouwtelling
Mengen diervoer Europese verordening diervoederhygiëne, Meststoffenwet
Aanvraag diergezondheidsfonds Diergezondheidsfonds
Regelingen GLB GLB
Btw-gegevens GLB
Perceelsgegevens GLB, Meststoffenwet, Landbouwtelling
Appel- en perenrassen Landbouwtelling
Agroforestry Landbouwtelling
Beweiding huidig jaar en BEX Meststoffenwet
Beweiding vorig jaar Landbouwtelling
Mestbehandeling en mestverwerking Meststoffenwet, emissieberekeningen
Tuinbouw onder glas Landbouwtelling, Plantgezondheidswet
Aardgasgebruik en CO2-uitstoot Besluit kostenverevening reductie CO2-emissies glastuinbouw
Producentenorganisaties Sectorale interventie Groenten & Fruit
In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?