Samenhang tussen ANLb en mest

Gepubliceerd op:
26 april 2024

Doet u mee in een agrarisch collectief? En krijgt dit collectief subsidies voor het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb)? Dan gelden er voor u misschien ook andere regels voor het bemesten van uw landbouwgrond. Op deze pagina leest u hoe de regels voor het ANLb en mest met elkaar samengaan.

Regels voor bemesting

Bij verschillende beheeractiviteiten voor het ANLb heeft u te maken met regels voor bemesting. De meest bekende pakketten met deze activiteiten zijn: 

 • 7 Ruige mest
 • 39 Bodemverbetering

Voert u een van deze pakketten uit? Dan moet u hiervoor aan bepaalde bemestingsregels voldoen. Dit heeft u met uw collectief afgesproken. Ook gelden voor u dezelfde bemestingsregels als voor ondernemers die niet aan het ANLb meedoen. Deze regels kunnen wel verschillen, bijvoorbeeld per grondsoort of mestsoort. 

U leest hier meer over op Wanneer mest uitrijden en Welke mest uitrijden. Ook zijn er extra regels over mestsoorten met veel organische stof. Daar leest u meer over op Stimuleren organische stofrijke meststoffen of Extra organische mest uitrijden.

Mestplaatsingsruimte op landbouwgrond

De meeste beheeractiviteiten voor het ANLb doet u op landbouwgrond. Voor deze grond heeft u mestplaatsingsruimte. We noemen dit ook wel de gebruiksnorm. Die verschilt per gewas of mengsel.

Als ANLb-deelnemer krijgt u betaald voor bepaalde beheeractiviteiten. Er zijn geen activiteiten waarbij u geen mest mag gebruiken. U houdt dus uw mestplaatsingsruimte op ANLb-activiteiten op landbouwgrond.

Wanneer krijgt u geen mestplaatsingsruimte

U krijgt geen mestplaatsingsruimte voor:

 • landschapselementen, omdat deze niet-productief zijn. Bijvoorbeeld het beheer van houtige of natte landschapselementen;
 • verplichte bufferstroken langs waterlopen;
 • gewascodes die we als niet-productief zien. Lees meer onder Niet-productieve gewascode;
 • bouwland dat u 4% niet-productief laat voor GLMC 8. Lees meer onder 4% niet-productief bouwland; 
 • de eco-activiteiten Bufferstrook met kruiden en Groene braak. Lees meer onder Niet-productieve eco-activiteit.

Niet-productieve gewascode

Sommige gewascodes zien we als niet-productief. We noemen dit ook wel braakcodes. Percelen met deze gewascodes krijgen nooit mestplaatsingsruimte. Bijvoorbeeld:

 • Gewascode 338: rand, liggend op bouwland en direct grenzend aan bos. Geen landbouwproductie
 • Gewascode 3801: tijdelijk onbeteelde grond, in verband met publieke werken
 • Gewascode 3802: tijdelijk onbeteelde grond, anders dan voor publieke werken
 • Gewascode 6794: groene braak, spontane opkomst

4% niet-productief bouwland (GLMC 8)

Heeft u een perceel dat meetelt voor een ANLb-beheerpakket? En vinkt u dit perceel aan om te voldoen aan GLMC 8? Dan krijgt u voor dit perceel geen mestplaatsingsruimte. U leest meer over mestplaatsingsruimte op Landbouwgrond mest uitgelegd

Voor GLMC 8 moet minimaal 4% van uw bouwland niet-productief zijn. U kunt dit op verschillende manieren invullen. U leest hier meer over op 4% niet-productief bouwland (GLMC 8) 2024. Hier leest u ook of u misschien een vrijstelling heeft. 

Derogatie GLMC 8

In 2024 is er een derogatie op de verplichting van 4% niet-productief bouwland. Dat betekent dat u een extra mogelijkheid krijgt om deze verplichting in te vullen. Naast de 3 bestaande mogelijkheden kunt u ook:

 • 4% invullen met vanggewassen. Of vanggewassen in combinatie met braakliggende grond, stikstofbindende gewassen en landschapselementen. Hierop mag u geen chemische gewasbeschermingsmiddelen of biociden gebruiken. De weegfactor van vanggewassen is 1.

Bekijk welke vanggewassen u kunt inzetten op 4% niet-productief bouwland (GLMC 8).

Vult u GLMC 8 in met de optie stikstofbindende gewassen? Deze gewassen mag u binnen de toegestane uitrijdperiode bemesten. Op die percelen houdt u dus uw mestplaatsingsruimte.

Niet-productieve eco-activiteit

U kunt uw ANLb-beheerpakket combineren met een niet-productieve eco-activiteit. Heeft u percelen met de eco-activiteiten Bufferstrook met kruiden en/of Groene braak? Voor die percelen krijgt u geen mestplaatsingsruimte.

Meer informatie

Wilt u meer weten over hoe het ANLb, GLMC 8 en de eco-regeling met elkaar samengaan? U leest het op Samenhang ANLb, conditionaliteiten en eco-regeling GLB 2024.

Bent u tevreden over deze pagina?