Vaststelling Investeren in groen-economisch herstel

Gepubliceerd op:
14 december 2021
Laatst gecontroleerd op:
18 september 2023

Heeft u de subsidie Investeren in groen-economisch herstel gekregen? En heeft u uw investering(en) uiterlijk op 31 december 2024 afgerond? U vraagt dan vaststelling van uw subsidie aan. Dit doet u binnen 13 weken na de einddatum van uw project.

Wijzigingen doorgeven voor vaststellingsaanvraag

Wilt u een wijziging doorvoeren? Doe dan altijd eerst een wijzigingsverzoek voordat u de vaststelling aanvraagt. Denk hierbij aan wijzigingen in uw investering, de looptijd van uw project of onvoorziene situaties. Wijken uw subsidiabele kosten met meer dan 25% af van de kosten waar u subsidie voor kunt krijgen? Dan moet u dit ook aan ons doorgeven. Op Stappenplan staat hoe u een wijziging doorgeeft.

Wanneer u een wijziging niet doorgeeft

Wij controleren bij de vaststelling of u uw project helemaal heeft uitgevoerd.  Zorg daarom dat u de wijziging aan ons doorgeeft. Geeft u een wijziging niet door? En blijkt bij de vaststelling van uw subsidie dat u een deel van uw project (niet op tijd) heeft uitgevoerd? Dan kunt u naast een lager subsidiebedrag ook een sanctie krijgen.  Dat betekent dat u een extra subsidieverlaging krijgt. 

Projectactiviteiten uitvoeren

U heeft tot en met 31 december 2024 de tijd om uw investeringsproject uit te voeren en te betalen. In de bijlage bij de beslisbrief op uw subsidieaanvraag staan de voorwaarden en regels waar u zich aan moet houden. Kiest u bij de uitvoering voor huurkoop of financial lease? Op Voorwaarden Investeren in groen-economisch herstel staan de regels die hiervoor gelden.

Administratie bijhouden en bewaren

Als u het project uitvoert maakt u hier kosten voor. Het is belangrijk dat u ons kunt laten zien waar deze kosten uit bestaan. U houdt hiervoor een administratie bij van alle inkomsten en uitgaven. U bewaart deze administratie minimaal zeven jaar nadat wij uw subsidie betalen. Hierin zit een goed en compleet inkoopdossier met bewijs dat op uw naam staat. Uit het bewijs blijkt wat de geleverde goederen en diensten zijn. Bijvoorbeeld een factuur, opdrachtbevestiging of betaalbewijs.

Vaststelling aanvragen

Uiterlijk 13 weken na de einddatum van uw project vraagt u vaststelling van uw subsidie aan. Daarvoor logt u in op naam van uw bedrijf via eHerkenning niveau 2+ of hoger met de machtiging RVO diensten op niveau 2+. Heeft u de aanvraag gedaan als een jonge landbouwer? Dan logt u in met uw persoonlijke relatienummer via DigiD. Met uw vaststellingsaanvraag stuurt u een aantal bijlagen mee. Deze vindt u onder Bijlagen bij uw vaststellingsaanvraag.

Bent u klaar met uw project en kon u nog geen vaststelling aanvragen omdat het formulier nog niet beschikbaar was? Dan gaan de 13 weken pas in vanaf 13 oktober 2022, het moment dat het mogelijk is om vaststelling aan te vragen.

Korting (10%-regel)

Wij controleren bij uw vaststellingsaanvraag of de kosten die u opgeeft onder de subsidie vallen. En of de investeringen zijn uitgevoerd. Het is daarom belangrijk dat u alleen kosten opgeeft die aan de voorwaarden voldoen. Als het bedrag te veel afwijkt, moeten wij u helaas een korting geven op uw subsidiebedrag. Dit is de 10%-regel.

Hoe werkt de 10%-regel?

Bij de vaststelling berekenen wij uw definitieve subsidiebedrag. Dit bedrag vergelijken wij met het subsidiebedrag dat u zelf heeft aangevraagd bij vaststelling. Het verschil tussen deze bedragen mag niet meer zijn dan 10%. Is het verschil meer dan 10%? Dan verlagen wij het subsidiebedrag met het verschil tussen deze 2 bedragen.

Gaf u kosten op die niet onder de subsidie vallen? Maar kunt u bewijzen dat u hier geen schuld aan heeft? Dan verlagen we uw definitieve subsidiebedrag niet met dit verschil.

Redelijkheid van kosten 

Alle kosten die u opgeeft, beoordelen wij op redelijkheid. U ontvangt geen subsidie voor dat deel van de kosten dat we als niet redelijk beschouwen. We vergelijken uw opgegeven kosten met prijzen van andere aanbieders op de markt. Stuur bij uw aanvraag daarom bewijs mee als onderbouwing van de redelijkheid van uw kosten. Dit kan bijvoorbeeld met een offerte of een taxatierapport. Stuurt u geen bewijs? Dan vergelijken wij uw aanvraag met de prijsgegevens die wij hebben.

Eenheidsprijs

Voor een aantal investeringen is er een vaste prijs waarvoor u subsidie kunt aanvragen. Dit noemen we een eenheidsprijs. Heeft uw investering een eenheidsprijs? Dan beoordelen wij niet op redelijkheid van kosten. Op Investeren in groen-economisch herstel staat een lijst met investeringen met eenheidsprijzen.

Lump sum

De investering in een waterbassin voor hemelwateropvang staat niet op de lijst met eenheidsprijzen. Maar wij bepalen hier wel een vaste prijs voor. Wij noemen dit ook wel lump sum. Wilt u weten hoe wij deze prijs bepalen? Kijk dan op Investeren in groen-economisch herstel. Heeft u geïnvesteerd in een waterbassin voor hemelwateropvang? Dan beoordelen wij ook niet op redelijkheid van kosten.

Bijlagen bij uw vaststellingsaanvraag

U stuurt deze verplichte bijlagen mee voor elke investering:

 • factuur
 • betaalbewijs
 • opdrachtbevestiging
 • vergunning(en) via het Waterschap of de gemeente (alleen bij een investering waarvoor u een vergunning nodig heeft)  
 • nota(‘s) van uw elektriciteits- en gasleverancier als u investeert in een (mest)vergistingsinstallatie

Soms hebben wij voor het vaststellen van uw subsidie meer bijlagen nodig. Geldt dit ook voor uw aanvraag? Dan leest u dit in onze brief met de beslissing op uw subsidieaanvraag.

De bijlagen die u meestuurt bij uw aanvraag voor vaststelling moeten compleet zijn. Er mogen dus geen pagina’s ontbreken.

Facturen

Stuur alle facturen mee die met de investering(en) te maken hebben. En waarvoor u subsidie kunt krijgen. Op de factuur staan deze gegevens:

 • uw (bedrijfs)naam
 • de factuurdatum
 • het factuurnummer
 • de gegevens van uw leverancier (bijvoorbeeld de naam, het adres en het vestigingsadres)
 • uitgesplitste kostenonderdelen
 • de prijs van de investering (met en zonder btw)

Heeft u meer dan één factuur? Scan deze dan allemaal in en maak er één pdf-bestand van. We kunnen uw aanvraag dan sneller afhandelen. U doet dit zo:

 1. Nummer de facturen op volgorde van datum. Dit doet u bijvoorbeeld door een nummer bovenaan op de factuur te schrijven.
 2. Scan ze in op volgorde van de nummering.
 3. Sla de facturen samen op met een duidelijke naam.

Betaalbewijzen

Een betaalbewijs is een kopie van uw bankafschrift of rekeningoverzicht. U bewijst hiermee dat de hele investering is betaald. Op het betaalbewijs staan deze gegevens:

 • uw bankrekeningnummer
 • uw (bedrijfs)naam, adres en woonplaats
 • de datum van de betaling
 • de omschrijving van de betaling (met de bankgegevens van de leverancier en het factuurnummer)
 • de rente- of valutadatum

Is er een verschil tussen de betaalde bedragen en de factuurbedragen? Geef dan de reden aan op de factuur of op het betaalbewijs. Of leg dit uit in het aanvraagformulier van de vaststelling.

Opdrachtbevestiging

Met de opdrachtbevestiging toont u aan dat u en de leverancier de opdracht hebben bevestigd. Op de opdrachtbevestiging staan deze gegevens:

 • uw (bedrijfs)naam, adres en woonplaats
 • de gegevens van uw leverancier (bijvoorbeeld de naam, het adres en het vestigingsadres)
 • de omschrijving van uw investering(en)
 • het opdrachtnummer
 • het totaalbedrag van uw investering(en) (met en zonder btw)
 • de datum waarop uw opdracht is bevestigd
 • handtekeningen van u en uw leverancier

Vergunning(en) via Waterschap of gemeente

Voor investeringen in categorie C2, C4, D2 en D3 kan het zijn dat u een vergunning nodig heeft. Op het moment dat u uw vaststelling aanvraagt moet u de vergunning in uw bezit hebben. Heeft u deze vergunning nog niet naar ons gestuurd? Dan stuurt u deze mee met uw vaststellingsaanvraag.

Nota(’s) elektriciteits- en gasleverancier bij investering in (mest)vergister

Wij beoordelen met de energienota(‘s) of u energieleverancier bent geworden door uw aangeschafte investering(en). Verbruikt u minder energie dan u opwekt? Dan zien we u als energieleverancier. Meer informatie hierover vindt u op Voorwaarden Investeren in groen-economisch herstel.

De energienota:

 • komt van de energieleverancier;
 • is compleet, dus met alle pagina’s;
 • gaat over een periode van minimaal 12 maanden achter elkaar. Dit is voordat u de (mest)vergistingsinstallatie plaatst en gebruikt;
 • heeft naam, adres- en woonplaatsgegevens van uw landbouwbedrijf en de leverancier.

Heeft uw landbouwbedrijf meer Europees Artikel Nummer-aansluitingen (EAN-aansluitingen)? Stuur dan van alle aansluitingen een energienota mee met uw aanvraag. Hiervoor gelden ook bovenstaande voorwaarden.

Maakt uw bedrijf gebruik van gas? Stuur dan ook een gasnota mee. Deze nota gaat ook over een periode van minimaal 12 maanden achter elkaar. Deze periode is voordat u de vergister plaatst en in gebruik neemt.

Na uw vaststellingsaanvraag

Heeft u de vaststellingsaanvraag verstuurd? U ontvangt de beslissing hierop binnen 13 weken. Vragen wij u om aanvullende informatie? Dan verlengen wij deze periode met het aantal dagen dat u nodig had om de informatie op te sturen.

Als wij aanvullende informatie nodig hebben, krijgt u van ons een digitale brief. Hierin staat wat u nog naar ons op moet sturen. En ook wanneer u dit uiterlijk kunt doen. Zorg ervoor dat deze informatie op tijd bij ons binnen is.

Hebben wij uw aanvraag goedgekeurd? Wij betalen uw subsidie binnen 6 weken.

Beoordeling van vaststelling

Vraagt u een vaststelling aan? Wij controleren dan of:

 • de opdrachtbevestigingen, facturen, betaalbewijzen en eventuele extra bewijsstukken (zoals energienota’s en vergunningen) aanwezig en compleet zijn;
 • uw aanvraag voldoet aan de voorwaarden en verplichtingen van de subsidie Investeren in groen-economisch herstel;
 • u andere inkomsten bij ons heeft gemeld. Deze inkomsten (bijvoorbeeld andere subsidies) hebben te maken met de betaling van uw investering(en);
 • u voor alle kosten die u heeft opgegeven subsidie aan mag vragen.

Vragen over Investeren in groen-economisch herstel?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?