Zuiveringsslib en compost vervoeren

Laatst gecontroleerd op:
3 november 2023
Gepubliceerd op:
12 juni 2020

Vervoert u zuiveringsslib of compost? Dan heeft u tijdens het vervoer een Vervoersbewijs zuiveringsslib en compost (VZC) nodig. De leverancier of producent bemonstert de mest en het laboratorium analyseert het. Deze gegevens stuurt u met het VZC naar ons op.

Hoe vervoeren

Als u zuiveringsslib en compost vervoert, vult u voor iedere vracht een VZC in. Dat doet u samen met de leverancier en afnemer. Tijdens het vervoer neemt u als bewijs een papieren VZC mee. Daarop staan uw gegevens, de gegevens van de leverancier en afnemer en de gegevens over het vervoer. Na het vervoer stuurt u de gegevens digitaal naar ons. Lees meer op Vervoersbewijs zuiveringsslib en compost.

Wanneer geen VZC nodig

U heeft geen VZC nodig bij het vervoer van:

  • compost in verpakt in eenheden van 25 kg of minder;
  • compost die u levert aan een particulier, niet meer dan 3.000 kg per levering;
  • vast zuiveringsslib of compost die de afnemer verplaatst binnen haar of zijn eigen bedrijf, bijvoorbeeld van een opslag naar een perceel.

Vervoert u als intermediair zuiveringsslib of compost binnen uw eigen intermediaire bedrijf? Dan vult u wel een VZC in.

Hoe wegen

Er zijn verschillende manieren om zuiveringsslib of compost te wegen. Bijvoorbeeld met een aanboordweegapparaat of een weegbrug. De weeginstallatie voldoet aan de eisen van het Besluit meetinstrumenten en marktdeelnemers aan niet-automatische weegwerktuigen.

Aanboordweegapparaat

Heeft uw vervoermiddel een apparaat om te wegen? En is die zo afgesteld dat het nauwkeurig weegt? Dan noemen we dit een aanboordweegapparaat. Hiermee weegt u de vracht mest. Het gewicht vult u dan in op het VZC.

Weegbrug

Gebruikt u een weegbrug? Dan rijdt u het vervoermiddel eerst de weegbrug op zonder vracht en weegt u het vervoermiddel. Daarna rijdt u het vervoermiddel mét vracht de weegbrug op en weegt u opnieuw. U berekent het gewicht van de vracht dan zo: gewicht vervoermiddel met vracht minus gewicht vervoermiddel zonder vracht. Vul op het vervoersbewijs alleen het gewicht van de vracht in.

Hoe bemonsteren

De analyseuitslag van het monster toont onder andere de hoeveelheid stikstof, fosfaat, droge stof en het gehalte aan zware metalen. Zuiveringsslib en compost bemonsteren kan op verschillende manieren. U kunt van elke partij een monster nemen. Of u neemt één keer per maand een monster en berekent daarna het gemiddelde over 12 maanden.

Partijbemonstering

Als u elke partij apart bemonstert, dan noemen we dat partijbemonstering. Een partij mag niet zwaarder zijn dan 2.000 ton. U stelt een representatief monster samen dat bestaat uit deelmonsters die evenredig verspreid uit de partij genomen zijn.

12-maandsgemiddelde bemonstering

Produceert de leverancier het hele jaar door (zonder onderbreking) zuiveringsslib of compost? Dan mag u kiezen voor een gemiddelde van 12 maanden. Dit doet u door een representatief monster te laten analyseren. U stelt dan in elk geval één keer per maand het gehalte stikstof, fosfaat en drogestof vast. Dat doet u door in die maand af en toe een deelmonster te nemen. Deze monsters zijn evenredig verdeelt over de maand. Die verschillende deelmonster voegt u samen en stuurt u elke maand als één monster op naar het laboratorium voor analyse.

Voor 12-maandsgemiddelde bemonstering gelden deze voorwaarden:

  • We gaan altijd uit van de datum van bemonsteren.
  • U stuurt het monster binnen 10 werkdagen na bemonsteren naar een geaccrediteerd laboratorium.
  • De monsters hebben steeds dezelfde constante samenstelling, zodat er geen grote veranderingen in de analyseresultaten komen.
  • Er is steeds het hele jaar door zonder onderbreking dezelfde productie van zuiveringsslib of compost.

Zware metalen

Als producent neemt u monsters om het aandeel zware metalen te bepalen. U bepaalt zelf hoe vaak u dat doet. Hiervoor zijn 2 voorwaarden:

  • Er mogen in een vracht niet te veel zware metalen zitten.
  • De gemiddelde gehaltes zware metalen in zuiveringsslib geeft u in elk geval één keer per jaar aan ons door.

De maximale hoeveelheid zware metalen vindt u in onze brochure Heeft u mest? Aan deze eisen moet het voldoen.

Hoe laten analyseren

U laat uw monsters analyseren door een geaccrediteerd laboratorium. Dit geeft inzicht in de samenstelling van de zuiveringsslib of compost. Het laat onder andere zien hoeveel stikstof, fosfaat en droge stof of zware metalen er in een monster zit.

Analyse laten doen

Stuur de monsters binnen 10 werkdagen naar het laboratorium. Dit laboratorium doet de analyse binnen 5 werkdagen. U, de leverancier of afnemer ontvangt de uitslagen dan uiterlijk 5 werkdagen nadat de analyse gedaan is.

Heranalyse laten doen

Denkt u dat de analyseresultaten misschien niet kloppen? U kunt één keer een heranalyse aanvragen. Dit doet u bij hetzelfde laboratorium dat ook de eerste analyse heeft gedaan. Verstuur de vraag om de heranalyse binnen 10 werkdagen nadat het laboratorium u de analyseresultaten heeft gestuurd.

Resultaat heranalyse wijkt af

Zijn de resultaten van de heranalyse anders dan de resultaten van de eerste analyse? De leverancier, de vervoerder en de afnemer van de vracht ontvangen dan een aangepast analyserapport. Hierop staat dat het om een heranalyse gaat. Het (eerste) analyseresultaat vervalt daarmee. Om het VZC aan te passen, verstuurt de vervoerder een wijzigingsverzoek naar ons. U voegt ook bewijs toe, zoals het rapport van de heranalyse. Alle partijen moeten het verzoek ondertekenen.

Digitaal versturen

U kunt het verzoek doen via Digitaal post versturen op mijn.rvo.nl. Kies bij het onderwerp voor Vervoersbewijs zuiveringsslib en compost. Wij verwerken uw verzoek sneller als u pdf-bestanden stuurt.

Logt u in met eHerkenning? U heeft betrouwbaarheidsniveau 2+ nodig. Logt u in met DigiD? Dit kan met een SMS-code of de DigiD-app.

Met de post versturen

U kunt uw verzoek ook met de post sturen. Stuur uw verzoek naar de afdeling meststromen in Zwolle. Kijk voor het postadres bij contact.

Resultaat heranalyse hetzelfde

Als de resultaten van de heranalyse gelijk zijn aan de eerste analyseresultaten stuurt het laboratorium geen nieuw analyserapport. De aanvrager krijgt van het laboratorium een bericht waarin staat dat het eerste rapport blijft gelden. De leverancier, de vervoerder en de afnemer moeten dan uitgaan van de hoeveelheden die in het eerste rapport staan.

Veelgestelde vragen

Wilt u meer weten? Wij hebben voor u de veelgestelde vragen over zuiveringsslib en compost vervoeren verzameld:

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?