Begrippen pachten en verpachten

Laatst gecontroleerd op:
18 mei 2022
Gepubliceerd op:
25 februari 2015

Op deze pagina vindt u uitleg van een aantal begrippen.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden zijn de afspraken tussen pachter en verpachter die voor elke overeenkomst kunnen gelden. Algemene voorwaarden gaan over:

 • betaling
 • gebruik
 • verzekeringen
 • oplevering
 • onteigening
 • toegang tot het land
 • jacht, faunabeheer en visserij
 • betaling van de kosten

Bijzondere voorwaarden

Bijzondere voorwaarden zijn de afspraken tussen pachter en verpachter die voor één overeenkomst gelden. Dat kunnen aparte afspraken over de algemene voorwaarden zijn of bijzondere gebruiksvoorwaarden.

Continuatierecht

Het automatisch verlengen van de pachtovereenkomst met 6 jaar. Dit is alleen bij reguliere pacht.

Hoeve

Eén of meer gebouwen of delen daarvan met het land dat daarbij hoort. De gebouwen zijn in gebruik voor landbouw. Denk aan een agrarische woning of boerderij met schuur en stallen en het land dat erbij hoort. Maar het kan ook gaan om een losse stal of een schuur met los land.

Indeplaatsstelling

Indeplaatsstelling kan alleen bij reguliere pacht. Een pachter wil iemand anders zijn of haar plaats laten innemen als nieuwe pachter. Dat kan als de nieuwe pachter:

 • de echtgenoot of geregistreerde partner is;
 • een (adoptie) ouder of (adoptie) kind is;
 • een pleegkind is.

Los land

Een stuk grond zonder hoeve dat in gebruik is voor landbouw.

Medepacht

De pachter wil anderen opnemen in een pachtovereenkomst als medepachter. Dit mag bij alle vormen van pacht als de verpachter dat goedkeurt.

Pacht

Bij pacht geeft de verpachter grond of agrarische woningen en gebouwen in gebruik aan een pachter. De grond en gebouwen gebruikt de pachter om landbouwwerk te doen. De verpachter krijgt van de pachter een tegenprestatie voor het gebruik van de grond of de agrarische woning en gebouwen.

Pacht bij landbouw

Pacht komt alleen voor in de landbouw. De grond is in gebruik voor landbouwwerk, zoals:

 • akkerbouw
 • weidebouw
 • pluimveehouderij
 • veehouderij
 • tuinbouw: fruit, bomen, bloemen en bloembollen
 • telen van griendhout en riet
 • elke andere vorm van bodemcultuur

Bosbouw is geen pacht bij landbouw.

Pachtnorm

Jaarlijkse door de overheid vastgestelde maximale pachtprijs. Pachtprijzen verschillen per regio.

Toetsen pachtprijs

Controle door de grondkamer of de pachtprijs niet hoger is dan de maximale pachtprijs. De grondkamer doet dit niet voor geliberaliseerde pacht voor 6 jaar of korter en teeltpacht.

Veranderpercentage

Het veranderpercentage is de verhoging ten opzichte van de vorige vastgestelde en goedgekeurde pachtprijs.

Voorbeeld

Er is een prijs in augustus 2019 vastgesteld op 400,- euro per hectare.
Bij de maximale pachtprijs van 2020 is het veranderpercentage 20%. Dan mag de nieuwe pachtprijs € 480,- zijn.
Bij de maximale pachtprijs van 2021 is het veranderpercentage 10%. Dan is de nieuwe pachtprijs € 480 + 10% is 528,-.

Voorkeursrecht

De verpachter wil de hoeve of de grond of een gedeelte ervan:

 • verkopen;
 • in erfpacht geven;
 • recht van opstal of vruchtgebruik overdragen.

Dan moet de verpachter de grond of hoeve eerst aan de pachter aanbieden. De verpachter laat in een aangetekende brief aan de pachter weten de grond of hoeve te willen verkopen. In het voorstel staat ook de vraagprijs. De pachter moet binnen een maand reageren op het voorstel.

Wil de pachter de grond of hoeve niet kopen? Dan mag de verpachter het verkopen aan iemand anders. Dit kan tot één jaar na het einde van de maand waarin de pachter reageert op het voorstel. De verkoopprijs mag niet lager zijn dan de prijs in het voorstel aan de pachter.

Na de verkoop houdt een pachter zijn of haar pachtrechten.

Vrije verkeerswaarde

De vrije verkeerswaarde is de verkoopwaarde van het land als het niet meer wordt verpacht. Het land is nog wel landbouwgrond. De vrije verkeerswaarde is per perceel anders. U kunt naar de vrije verkeerswaarde van een perceel informeren bij een rentmeester, makelaar of notaris in de buurt.

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?