Maximale pachtprijzen

Gepubliceerd op:
21 januari 2015
Laatst gecontroleerd op:
3 juli 2023

Ieder jaar zijn er vanaf 1 juli nieuwe normen voor pachtprijzen. Hierdoor kan de maximale pachtprijs veranderen. De maximale pachtprijs geldt voor alle pachtvormen, behalve voor teeltpacht en geliberaliseerde pacht van 6 jaar of korter.

De pachter en verpachter berekenen samen de nieuwe pachtprijs van de lopende overeenkomst. De prijs mag niet hoger zijn dan de maximale pachtprijs per hectare per jaar. U hoeft de gewijzigde pachtprijs niet door de grondkamer te laten toetsen.

Nieuwe pachtprijs berekenen

U berekent de maximale prijs van:

 • los land zoals bouw- en grasland of tuinland aan de hand van rekenregels;
 • agrarische woningen aan de hand van een puntentellingsformulier;
 • agrarische bedrijfsgebouwen aan de hand van het onderhoud en hoe geschikt de gebouwen zijn voor landbouw.

Maximale pachtprijzen los land

De inkomsten van grond verschillen per gebied. Er zijn daarom meerdere pachtprijsgebieden in Nederland. Per pachtprijsgebied geldt een maximale pachtprijs (de regionorm) en een veranderpercentage. De maximale pachtprijs hangt af van de ingangsdatum van de pachtovereenkomst:

 • Is dit vóór 1 september 2007? Er geldt een maximaal percentage voor verhoging van de pachtprijs. Dit is het veranderpercentage.
 • Is dit ná 1 september 2007? Er geldt een maximale pachtprijs of regionorm.

Bekijk de veranderpercentages, maximale pachtprijzen en voorbeeldberekeningen op Berekenen pachtprijs los land.

Extra toeslag fruitteelt

Bij reguliere pacht kunnen pachter en verpachter bovenop de pachtprijs een toeslag afspreken voor het gebruik (pacht) van bestaande fruitbomen. Dit heeft te maken met de opbrengst van de fruitbomen. De regels zijn:

 • de overeenkomst is ingegaan óp of ná 1 september 2007;
 • de verpachter heeft de fruitbomen gepland en opgekweekt;
 • de toeslag is maximaal 10% van de waarde van de bomen per hectare per jaar.

Voor boomgaarden van mindere kwaliteit of met minder productie rekent u met een toeslag die in verhouding staat tot de 10%.

Aanvragen aanpassing pachtprijs

Komt u er met de (ver)pachter niet uit? In dat geval kunt u de grondkamer vragen om de pachtprijs aan te passen. Dit doet u met een verzoek Herziening pachtprijs door middel van een brief. Hieraan zijn kosten verbonden.

Maximale pachtprijzen agrarische woningen

Voor de maximale pachtprijs van een agrarische woning gebruikt u een puntentellingsformulier. Bij een bepaald aantal punten hoort een maximale pachtprijs per maand.

Maximale pachtprijzen agrarische bedrijfsgebouwen

Agrarische bedrijfsgebouwen zijn stallen, schuren of silo’s. De maximale pachtprijs hangt af van het onderhoud en hoe geschikt de gebouwen zijn voor landbouw. Pachter en verpachter bepalen dit samen.

Jaarlijks veranderpercentage
De pachter en verpachter kunnen besluiten de pachtprijs niet aan te passen. Het jaarlijkse veranderpercentage bepaalt dan de nieuwe pachtprijs. Voor 2021 is dit 2,44%. Voor 2022 is dit 2,79%.

Geschiktheid en onderhoud

Hoe geschikt een gebouw is, hangt af van de leeftijd. Ook het onderhoud is belangrijk. De kwaliteit van een gebouw kan verbeteren door:

 • investeringen door de verpachter;
 • onderhoud door de verpachter;
 • gebruikte materialen en constructie bij de bouw;
 • het gemiddeld aantal (opslag)ruimtes.

Is het onderhoud beter dan verwacht bij de leeftijd van het gebouw? Dan is de geschiktheid of doelmatigheid van het gebouw beter dan verwacht. Kies dan voor een betere doelmatigheid. De pachtprijs is dan ook hoger.

Leeftijd bedrijfsgebouw Doelmatigheid
Jonger dan 8 jaar Nieuw
8 tot en met 14 jaar Zeer goed
15 tot en met 21 jaar Goed
22 tot en met 28 jaar Redelijk
29 tot en met 35 jaar Matig
Ouder dan 35 jaar Slecht

Maximale pachtprijs agrarische bedrijfsgebouwen 2023

Soort bedrijf Doelmatigheid
  Nieuw (€ / ha) Zeer goed (€ / ha) Goed (€ / ha) Redelijk (€ / ha) Matig (€ / ha) Slecht (€ / ha)
Akkerbouw € 547 € 430 € 328 € 242 € 169 € 97
Melkvee € 1.406 € 1.107 € 845 € 620 € 431 € 249
Overig € 846 € 666 € 508 € 373 € 260 € 148

Maximale pachtprijs agrarische bedrijfsgebouwen 2022

Soort bedrijf Doelmatigheid          
  Nieuw (€ / ha) Zeer goed (€ / ha) Goed (€ / ha) Redelijk (€ / ha) Matig (€ / ha) Slecht (€ / ha)
Akkerbouw € 527 € 415 € 316 € 227 € 163 € 94
Melkvee € 1.356 € 1.067 € 815 € 598 € 416 € 240
Overig € 816 € 642 € 490 € 360 € 251 € 141

Doorberekenen eigenaarslasten aan pachter

De verpachter mag een deel van de eigenaarslasten doorberekenen aan de pachter. Eigenaarslasten zijn bijvoorbeeld waterschapslasten, landinrichtingsrente of ruilverkavelingsrente. Van waterschapslasten mag de verpachter maximaal 50% per hectare per jaar doorberekenen. Voor de landinrichtings- of ruilverkavelingsrente stelt de minister elk jaar een maximaal bedrag per hectare vast. Dit bedrag is nu maximaal € 25 per hectare.

Hulp bij berekenen pachtprijs

Heeft u hulp nodig bij het berekenen? Dan kunt u naar een adviseur gaan, zoals een rentmeester, notaris of belangenorganisatie. Bent u verpachter en ziet u helemaal of deels af van een verhoging van de pachtprijs? Dan laat u dit schriftelijk weten aan de pachter.

Pachtnormen en pachtprijzen eerdere jaren

Wilt u graag een brochure met normen, veranderpercentage, de lijst met gemeenten van andere jaren? Deze vindt u in de bibliotheek.

Wetten en regels

De regels voor de berekening van de maximale pachtprijs staan in het Pachtprijzenbesluit 2007.

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?