Wijzigen pachtovereenkomst en andere verzoeken

Laatst gecontroleerd op:
14 februari 2023
Gepubliceerd op:
25 september 2020

Wilt u de prijs, voorwaarden of partijen in een pachtovereenkomst aanpassen? U dient hiervoor een verzoek in bij de grondkamer.

Wijzigen pachtovereenkomst

U stuurt een verzoek in:

 • als u de pachtprijs, de voorwaarden of het gepachte wilt veranderen;
 • als u de pacht wilt overdragen;
 • als u bij reguliere pacht medepacht of indeplaatsstelling wilt regelen.

De grondkamer controleert het wijzigingsverzoek. Het indienen van een wijziging kost geld.

Jaarlijkse aanpassing pachtprijs

Elk jaar veranderen de pachtprijzen. In lopende pachtovereenkomsten gebeurt dit automatisch. U hoeft hiervoor geen wijziging in te sturen.

Ontbinden pachtovereenkomst

U stelt samen met de andere partij een overeenkomst op als u de pachtovereenkomst wilt ontbinden. U kunt zelf een overeenkomst maken of de Wijziging pachtovereenkomst gebruiken. Wilt u dat de grondkamer uw overeenkomst goedkeurt? Dan stuurt u die op. Voor een controle door de grondkamer betaalt u griffierechten. Op Tarieven van pachtverzoeken zie u hoeveel u betaalt.

Eenzijdig ontbinden reguliere pacht

Wilt u reguliere pacht ontbinden en wil de andere partij dat niet? De andere partij moet dit binnen 6 weken aan u laten weten en hier redenen voor geven. Wilt u nog steeds ontbinden? U kunt toestemming aan kantonrechter vragen om de overeenkomst te beëindigen.

Overige verzoeken grondkamer

Andere verzoeken waarmee u de grondkamer om toestemming of goedkeuring vraagt:

Toestemming verbeteren gepachte

Wilt u grond of gebouwen veranderen of verbeteren? Daar heeft u schriftelijke toestemming van de andere partij voor nodig. Geeft de andere partij geen toestemming? U kunt aan de grondkamer vragen om de verandering of verbetering toch uit te mogen voeren.
De grondkamer geeft alleen toestemming als:

 • de aanpassingen nodig zijn om het gebruik van het gepachte te verbeteren;
 • de andere partij geen belangrijke bezwaren heeft.

In het schriftelijke verzoek neemt u het volgende op:

 • naam- en adresgegevens van verpachter en pachter;
 • kadastrale gegevens en oppervlakte gepachte;
 • de verbetering waarom het gaat en de reden(en) daarvoor;
 • overzicht van de kosten;
 • bouwtekening als die er is;
 • handtekening van degene die het verzoek doet (pachter of verpachter);
 • relatienummer Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), burgerservicenummer (BSN) of KVK-nummer van degene die het verzoek doet;
 • kopie van de pachtovereenkomst.

Verzoek korte pachtduur

Wilt u een reguliere pacht aangaan voor een kortere periode dan 6 jaar voor los land en 12 jaar voor hoeves? Dan vraagt u hiervoor goedkeuring van de grondkamer. Vraag deze goedkeuring aan voordat u de pachtovereenkomst aangaat.

In het schriftelijke verzoek zet u de volgende gegevens:

 • naam- en adresgegevens van beide partijen of alleen van de verzoeker als de andere partij nog niet bekend is;
 • ingangs- en einddatum van de pacht;
 • looptijd;
 • kadastrale gegevens en oppervlakte pachtobject;
 • reden(en) voor kortere pachtduur;
 • handtekening verzoeker;
 • uw relatienummer van RVO, BSN of KVK-nummer.

Keurt de grondkamer dit verzoek goed en dient u daarna de pachtovereenkomst in? Verwijs in de pachtovereenkomst naar de datum en het nummer van deze beslissing. Heeft u de pachtovereenkomst al afgesloten voordat u het verzoek doet? Stuur dan u één getekend exemplaar van de overeenkomst met uw verzoek mee.

Verzoek opnemen bijzondere voorwaarden

De overheid kan een hoeve of los land in eigendom hebben waar een niet-agrarische bestemming op zit. Wilt u deze grond of gebouwen gaan verpachten voor de landbouw? Als verpachter vraagt u de grondkamer om goedkeuring om bijzondere voorwaarden in de pachtovereenkomst op te nemen.

In het schriftelijke verzoek zet u de volgende gegevens:

 • naam- en adresgegevens van degene die het verzoek doet;
 • kadastrale gegevens en oppervlakte gepachte;
 • ingangsdatum verzoek;
 • reden(en) voor de bijzondere voorwaarden;
 • handtekening verpachter;
 • uw relatienummer van RVO, BSN of KVK-nummer.

Keurt de grondkamer dit verzoek goed en dient u daarna de pachtovereenkomst in? Verwijs in de pachtovereenkomst naar de datum en het nummer van deze beslissing. Heeft u de pachtovereenkomst al afgesloten voordat u het verzoek doet? Stuur dan u één getekend exemplaar van de overeenkomst met uw verzoek mee.

Adres schriftelijk verzoek grondkamer

Stuur uw verzoek naar:

Postadres
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
T.a.v. grondkamers
Postbus 40111
8004 DC Zwolle

E-mail
Of stuur een e-mail naar grondkamer@rvo.nl. Verstuur per e-mail maar één verzoek. Stuur bijlagen mee als pdf-bestand.

Meer weten?

Wilt u meer weten over pachten en verpachten en pachtovereenkomsten? Lees meer op Afspraken in een pachtovereenkomst en op Begrippen pachten en verpachten.

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur
Bent u tevreden over deze pagina?