Visquota

Laatst gecontroleerd op:
11 juni 2024
Gepubliceerd op:
23 juni 2022

Hoeveel vis mogen vissers per soort en gebied vangen en aanlanden? Dit bepaalt de Raad van de Europese Unie (EU) elk jaar. Dit is de Total Allowable Catch (TAC). De EU verdeelt deze hoeveelheid over de lidstaten met eerder afgesproken verdeelsleutels (percentages). Dit zijn de visquota. Deze zijn er om een gezonde visstand te houden.

Overzicht toegestane visquota en benutting

Elke maand publiceren we het Benuttingsoverzicht Nederlandse visquota. Hierin staat per visbestand:

 • het toegestane quotum over het hele jaar;
 • de hoeveelheid vis die al is gevangen.

Dit laatste noemen we de benutting. Zo weet u dus hoeveel kilogram vis de Nederlandse visserijsector nog mag vangen in bepaalde gebieden.

Wilt u een ander benuttingsoverzicht bekijken? Stuur hiervoor een e-mail naar vr@rvo.nl.

Nederlandse quota 2024

De EU heeft de Nederlandse visquota voor 2024 vastgesteld tijdens de Landbouw- en Visserijraad (Decemberraad). In de tabel hieronder ziet u hoeveel ton Nederlandse vissers in totaal per soort mogen vissen.

Splitsing wijting Keltische zee en Kanaal

De Raad van de EU heeft vanaf 2024 de TAC wijting Keltische zee en Kanaal gesplitst:

 • Een gedeelte van het Nederlands quotum mag alleen als bijvangst in de Keltische zee worden gevangen. Dit geldt in de wateren van het Verenigd Koninkrijk, Uniewateren en internationale wateren van deze ICES-sectoren: 7b, 7c, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j en 7k.
 • Het andere gedeelte van het Nederlands quotum mag in het Kanaal worden gevangen. Het gaat om de ICES-sector 7d. Dit gebied ligt in de wateren van het Verenigd Koninkrijk en Uniewateren.

Splitsing tongschar en witje

De Raad van de EU heeft vanaf 2024 de TAC tongschar/witje gesplitst. Het Nederlandse quotum van deze soorten is nu onderverdeeld in vangsten per vissoort en per gebied:

 • L/W/2AC4-C: wateren van het Verenigd Koninkrijk en Uniewateren van ICES-deelgebied 4, en wateren van het Verenigd Koninkrijk van ICES-deelgebied 2
 • LEM/03A-C. en WIT/03A-C.: Uniewateren van ICES-sector 3a 
 • LEM/07D.: wateren van het Verenigd Koninkrijk en Uniewateren van ICES-sector 7d

Voor het Skagerrak en Kattegat (ICES-sector 3a) heeft de EU nog geen nieuwe verdeling tussen de Europese lidstaten bepaald. We weten nog niet wanneer dit gebeurt.  De EU heeft wel een nieuwe verdeling tussen de lidstaten bepaald voor het Kanaal (ICES-sector 7d).

Splitsing tarbot en griet

De Raad van de EU heeft vanaf 2024 de TAC tarbot/griet gesplitst. Het Nederlandse quotum van deze soorten is nu onderverdeeld in vangsten per vissoort en per gebied:

 • T/B/2AC4-C): wateren van het Verenigd Koninkrijk en Uniewateren van ICES-deelgebied 4, en wateren van het Verenigd Koninkrijk van ICES-deelgebied 2 
 • BLL/03A-C.: Uniewateren van ICES-sector 3a 
 • BLL/07DE.: Uniewateren van ICES-sectoren 7d en 7e

Voor het Skagerrak en Kattegat (ICES-sector 3a) heeft de EU nog geen nieuwe verdeling tussen de Europese lidstaten bepaald. We weten nog niet wanneer dit gebeurt.  De EU heeft wel een nieuwe verdeling tussen de lidstaten bepaald voor het Kanaal (ICES-sectoren 7d en 7e).

De EU heeft geen nieuwe verdeling tussen de lidstaten bepaald voor tarbot. Dit komt omdat er geen quotum geldt voor tarbot in ICES-sectoren 3a, 7d en 7e.

Hoeveelheden voor gewenste en ongewenste vangsten

De hoeveelheden zijn bekend. Deze zijn er voor de soorten kabeljauw, tong, schol en wijting. U vindt deze op Aanlandplicht.

Gesloten gebieden

EU-lidstaten mogen niet meer vissen dan in het visquotum staat. Is het hele visquotum benut in een bepaald gebied? Dan kan dit gebied gesloten worden. U mag dan niet meer op deze soort vissen in dit gebied. Dit heet een (tijdelijke) sluiting van de visserij. Zo’n sluiting moet voorkomen dat deze vissoort uitsterft.

Voor Nederlandse vissers zijn er nu geen gebieden gesloten die voor hen relevant zijn.

Wetten en regels

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?