Wet natuurbescherming

Gepubliceerd op:
6 oktober 2016
Laatst gecontroleerd op:
3 februari 2023

Sinds 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming van kracht. Deze vervangt 3 wetten; de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en Faunawet.

Bescherming van dieren en planten

Veel verschillende planten- en dierensoorten zorgen ervoor dat de natuur tegen een stootje kan. Sommige soorten, zoals vleermuizen, gierzwaluwen en steenuilen zijn kwetsbaar. In een dichtbevolkte samenleving als Nederland is daarom goede natuurbescherming belangrijk. Welke soorten beschermd zijn leest u op de pagina Beschermde soorten.

Ziet u dat iemand de Wet natuurbescherming overtreedt? U kunt een melding doen. Meestal doet u dat bij de provincie. Maar in sommige gevallen bij ons. Lees hierover op de pagina Handhaving bij het Rijk.

Rolverdeling provincies en het Rijk

Vanaf 1 januari 2017 bepalen de provincies voor hun gebied wat wel en niet mag in de natuur. Zij zijn verantwoordelijk voor de vergunningen en ontheffingen. De Rijksoverheid is dan alleen nog verantwoordelijk voor de ontheffingsaanvragen en de gedragscodes.

Opleidingen

Diverse opleidingsinstituten bieden opleidingen aan over de Wet natuurbescherming. Het werken volgens een goedgekeurde gedragscode speelt een rol bij deze opleidingen. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is aan geen van deze opleidingen verbonden en dergelijke certificaten hebben dan ook geen wettelijke basis. Het ministerie hanteert een definitie voor een ecologisch deskundige. Iedereen die aan deze definitie voldoet, wordt erkend als ecologisch deskundige.

Vergunning aanvragen

Het is belangrijk dat u makkelijk en snel weet of een activiteit met mogelijk schade voor de natuur is toegestaan en waar u een vergunnning of ontheffing kunt aanvragen. Wanneer u een omgevingsvergunning bij de gemeente aanvraagt, wordt de aanvraag net als voorheen getoetst aan de Wet natuurbescherming. Bij de provincie kan nog steeds een aparte natuurvergunning worden aangevraagd.

De Wet natuurbescherming (wettekst) regelt niet alleen de ‘ruimtelijke ingrepen’, maar ook de andere onderwerpen zoals overig bezit en handel, gebiedsbescherming, houtopstanden, jacht en beheer en schadebestrijding. In de uitvoering van afspraken op internationaal en Europees niveau, zoals de uitvoering van het CITES-verdrag. In de taken die RVO op dit terrein heeft, verandert weinig.

Waar vraag ik welke ontheffing/vergunning aan per 1 januari 2017?

Bij RVO kunt u terecht voor ontheffingen en vergunningen van:

 1. Ruimtelijke ingrepen die gevolgen voor de natuur kunnen hebben zoals:
  • Projecten van gebieden die niet op provinciaal niveau zijn ingedeeld.
  • Hoofdwegen, hoofdvaarwegen en landelijke spoorwegen.
  • Kustbescherming: primaire waterkeringen zoals kustverdediging en rivierveiligheidsmaatregelen, zoals Ruimte voor de Rivier projecten.
  • Activiteiten op militaire terreinen en oefengebieden.
  • Landelijk energietransportnetwerk (hoogspanningsverbindingen vanaf 220kV).
  • Gastransportnetwerk
  • Activiteiten van of door een lid van het Koninklijk Huis.
 2. Valkeniersaktes

Lees ook de gedetailleerde uitwerking van de rollen en samenwerking tussen provincies en het Rijk op de pagina Overzicht taken en rolverdeling bevoegdheden. Let op: deze lijst kan nog wijzigen en wordt de komende maanden mogelijk aangescherpt.

Wanneer u een aanvraag bij RVO indient gaan wij hiermee aan de slag. Als er leges worden gevraagd, volgt een vergunning of besluit nadat wij de leges hebben ontvangen.

Alle andere ontheffingen en vergunningen kunt u aanvragen bij uw provincie. In bijna alle situaties meldt u een overtreding bij de provincie. Ook als u twijfelt.

 1. Groningen
 2. Friesland
 3. Drenthe
 4. Overijssel
 5. Flevoland
 6. Gelderland
 7. Utrecht
 8. Noord-Holland
 9. Zuid-Holland
 10. Zeeland
 11. Noord-Brabant
 12. Limburg

Overgangsperiode

Vanaf 1 januari zorgen de provincies voor vergunningen en ontheffingen en voor de informatievoorziening. Rijksoverheid en provincies bereiden deze overgang zorgvuldig voor.

Is mijn huidige ontheffing of vergunning na 31 december 2016 nog wel geldig?

Ja. In het overgangsrecht, benoemd in Artikel 9.4 (Natuurbeschermingswet 1998), 9.6 (Flora-faunawet) en 9.9 (Boswet) van de Wet natuurbeschermingswet staat dat reeds verleende ontheffingen (Fora- en faunawet, Boswet) en vergunningen (Natuurbeschermingswet 1998) van kracht blijven.

Wilt u uw geldige vergunning of ontheffing verlengen?

Ook voor een verlenging kunt u vanaf 1 januari terecht bij uw provincie.

Omgevingswet

De Omgevingswet gaat de Wet natuurbescherming voor een deel vervangen. De overheid wil ervoor zorgen dat door deze wet de regels voor ruimtelijke ontwikkeling makkelijker en duidelijker worden. De wet gaat waarschijnlijk in vanaf 2024. Lees meer hierover op de pagina Omgevingswet.

Zienswijze doorgeven op ontwerpbesluit

Het ministerie van LNV neemt besluiten over vergunningen voor de Wet natuurbescherming. Zij kan hierbij kiezen voor een Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure (UOV). Dit betekent dat er eerst een ontwerpbesluit komt waarop u kunt reageren met een zienswijze. De minister van LNV neemt uw zienswijze mee in de definitieve beslissing. Op de pagina Zienswijze ontwerpbesluit Wet natuurbescherming leest u hier meer over. Daar ziet u ook op welke ontwerpbesluiten u nu kunt reageren.

Vragen over de Wet natuurbescherming?

 

Neem contact met ons op

 

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?