Ontwerpprogramma Stikstofreductie en Natuurverbetering

Gepubliceerd op:
24 mei 2022
Laatst gecontroleerd op:
25 mei 2022

Met de Wet stikstofreductie en natuurverbetering heeft het vorige kabinet een basis gelegd voor de structurele stikstofaanpak. In deze wet staat dat de minister voor Natuur en Stikstof een programma vaststelt. Het doel daarvan is om de gestelde doelen voor stikstofreductie te bereiken en de natuur te verbeteren. De minister heeft het ontwerp van dit programma bekendgemaakt. Dit is het programma Stikstofreductie en Natuurverbetering. Hierop kunt u reageren met een zienswijze.

U kunt een zienswijze op het ontwerpprogramma doorgeven van 25 mei tot en met 5 juli 2022.

Doelen van het programma

De kern van het programma Stikstofreductie en Natuurverbetering (SN) is om de natuur te verbeteren. Hierbij staan 2 doelen centraal:

 • Het verminderen van de stikstofdepositie in stikstofgevoelige natuurgebieden. En daarmee te voldoen aan de wettelijke omgevingswaarden die in de Wet natuurbescherming staan.
 • De natuur verbeteren door de instandhoudingsdoelstellingen in stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden te halen.

Over het programma

Het programma geeft invulling aan de structurele stikstofaanpak van het vorige kabinet. Daarvoor is 7 miljard euro beschikbaar. Het gaat hierbij om maatregelen die de stikstofdepositie bij de bron aanpakken. En om maatregelen die de natuur herstellen. Ook de monitoring en eventuele bijsturing van de maatregelen zijn onderdeel van het programma.

De volgende 2 onderdelen staan nog niet in het programma:

 • De aangepaste doelstellingen uit het Coalitieakkoord 'Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst' (december 2021).
 • Het transitiefonds om de stikstofaanpak te versnellen en groter te maken.

Het programma wordt vanaf juni 2023 geactualiseerd. Dit gebeurt met de dan beschikbare:

 • gebiedsplannen;
 • natuurdoelanalyses;
 • monitoringgegevens en;
 • uitwerking van het Coalitieakkoord.

Onderzoek naar sociaaleconomische effecten en staat van natuur

Het programma moet rekening houden met de sociaaleconomische effecten van maatregelen. Dit staat in de Wet stikstofreductie en natuurverbetering. Ook moet het een beschrijving geven van hoe het gaat met de natuur in stikstofgevoelige gebieden. We hebben daarom 2 bijlagen bij het programma toegevoegd:

 • Het onderzoeksrapport naar de sociaaleconomische effecten.
 • Een actuele inschatting van de staat van de natuur met het oog op stikstof (quick scan).

Ontwerpprogramma Bekijken

In het ontwerpprogramma SN leest u het programma dat de minister wil vaststellen. Ook vindt u hier de bijlagen die bij het programma horen.

Uw zienswijze doorgeven

U kunt uw zienswijze doorgeven van 25 mei tot en met 5 juli 2022. Dit doet u met het formulier op mijn.rvo.nl. Voor het formulier heeft u DigiD (als burger) of eHerkenning met niveau 2+ (als organisatie) nodig. Heeft u deze nog niet? Vraag dan eerst DigiD of eHerkenning aan.

Geef uw zienswijze op tijd aan ons door. Is uw zienswijze na 5 juli 2022 niet bij ons binnen? Dan kan de minister voor Natuur en Stikstof uw zienswijze niet meenemen bij de vaststelling van het programma.

Meer informatie over het doorgeven van uw zienswijze leest u op Zienswijze ontwerpbesluit Wet natuurbescherming.

Machtigen

U kunt iemand machtigen om de zienswijze voor u door te geven. Dit doet u in Mijn dossier op mijn.rvo.nl. Hier kiest u voor Mijn machtigingen. Meer informatie hierover leest u op Zaken regelen bij RVO.

Wilt u namens meerdere personen of organisaties een zienswijze indienen? Dat kan. Zij moeten u hiervoor machtigen. Dit doen zij op Mijn machtigingen en TAN-codes.

Brief

U kunt uw zienswijze ook via de post naar ons sturen. Stuur deze naar:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Afdeling Vergunning en Handhaving
T.a.v. programma SN 2022
Postbus 40225
8004 DE Zwolle

Zorg ervoor dat uw gegevens compleet zijn. Noem de datum, uw naam en adres in de brief en onderteken uw zienswijze. Vertel om welk ontwerpprogramma het gaat en beschrijft u uw reactie op het programma. Geeft u de zienswijze als gemachtigde door? Stuur dan ook een ondertekend bewijs van de machtiging mee. Zijn uw gegevens niet compleet? Dan kan de minister voor Natuur en Stikstof uw zienswijze niet meenemen in de vaststelling van het programma.

Telefonisch

Wilt u uw zienswijze mondeling doorgeven? Daarvoor maakt u een afspraak. Dan kunnen we namelijk de tijd nemen voor uw zienswijze. Zo zorgen we ervoor dat uw zienswijze zo compleet mogelijk bij ons terecht komt. U maakt een afspraak door het Afsprakenformulier mondelinge zienswijze UOV in te vullen. Wij bellen u binnen 5 werkdagen terug om een afspraak te maken.

U kunt ons ook bellen om een afspraak te maken. Bel naar 088 042 42 42 en kies voor optie 1 en daarna voor optie 4. Vertel dat u een mondelinge zienswijze door wilt geven. Wij schrijven uw gegevens op en bellen u binnen 5 werkdagen terug om een afspraak te maken.

Na uw zienswijze

De minister voor Natuur en Stikstof beoordeelt alle zienswijzen die op tijd zijn doorgegeven. Zij reageert hierop met een Nota van Antwoord. Dit is een document waarin alle reacties en antwoorden op de zienswijzen staan. U ziet hierin ook wat er is gewijzigd in de vaststelling van het programma.

Is het programma vastgesteld? Dan plaatsen wij het programma en de Nota van Antwoord op deze pagina. Wij verwachten de Nota van Antwoord en het definitieve programma in het najaar van 2022 te publiceren. Heeft u een zienswijze doorgegeven? U krijgt bericht van ons over wat er is gedaan met uw zienswijze. Wij plaatsen het definitieve programma ook in de Staatscourant.

Meer weten?

Wij begrijpen dat u misschien vragen heeft over de Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure (UOV). Wij hebben de veelgestelde vragen over UOV-trajecten voor u verzameld.

Bekijk deze op Veelgestelde vragen over UOV-trajecten Wet natuurbescherming.

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?