Ontwerpprogramma Stikstofreductie en Natuurverbetering

Gepubliceerd op:
24 mei 2022
Laatst gecontroleerd op:
25 mei 2022

Met de Wet stikstofreductie en natuurverbetering heeft het vorige kabinet een basis gelegd voor de structurele stikstofaanpak. In deze wet staat dat de minister voor Natuur en Stikstof een programma vaststelt. Dit is het programma Stikstofreductie en Natuurverbetering. Het doel daarvan is om de gestelde doelen voor stikstofreductie te bereiken en de natuur te verbeteren.

De minister maakte het ontwerp van dit programma bekend. U kon een zienswijze op het ontwerpprogramma doorgeven van 25 mei tot en met 5 juli 2022.

Doelen van het programma

De kern van het programma Stikstofreductie en Natuurverbetering (SN) is om de natuur te verbeteren. Hierbij staan 2 doelen centraal:

 • Het verminderen van de stikstofdepositie in stikstofgevoelige natuurgebieden. En daarmee te voldoen aan de wettelijke omgevingswaarden die in de Wet natuurbescherming staan.
 • De natuur verbeteren door de instandhoudingsdoelstellingen in stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden te halen.

Over het programma

Het programma geeft invulling aan de structurele stikstofaanpak van het vorige kabinet. Daarvoor is 7 miljard euro beschikbaar. Het gaat hierbij om maatregelen die de stikstofdepositie bij de bron aanpakken. En om maatregelen die de natuur herstellen. Ook de monitoring en eventuele bijsturing van de maatregelen zijn onderdeel van het programma.

De volgende 2 onderdelen staan nog niet in het programma:

 • De aangepaste doelstellingen uit het Coalitieakkoord 'Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst' (december 2021).
 • Het transitiefonds om de stikstofaanpak te versnellen en groter te maken.

Het programma wordt vanaf juni 2023 geactualiseerd. Dit gebeurt met de dan beschikbare:

 • gebiedsplannen;
 • natuurdoelanalyses;
 • monitoringgegevens en;
 • uitwerking van het Coalitieakkoord.

Onderzoek naar sociaaleconomische effecten en staat van natuur

Het programma moet rekening houden met de sociaaleconomische effecten van maatregelen. Dit staat in de Wet stikstofreductie en natuurverbetering. Ook moet het een beschrijving geven van hoe het gaat met de natuur in stikstofgevoelige gebieden. We hebben daarom 2 bijlagen bij het programma toegevoegd:

 • Het onderzoeksrapport naar de sociaaleconomische effecten.
 • Een actuele inschatting van de staat van de natuur met het oog op stikstof (quick scan).

Ontwerpprogramma Bekijken

In het ontwerpprogramma SN leest u het programma dat de minister wil vaststellen. Ook vindt u hier de bijlagen die bij het programma horen.

U kunt nu geen nieuwe zienswijze meer doorgeven. Heeft u al een zienswijze doorgegeven, maar bent u bijvoorbeeld iets vergeten? Dan kunt u deze nog aanvullen.  Voor het formulier heeft u DigiD (als burger) of eHerkenning met niveau 2+ (als organisatie) nodig. Heeft u deze nog niet? Vraag dan eerst DigiD of eHerkenning aan.

Komt uw zienswijze na 5 juli bij ons binnen? Dan kan de minister voor Natuur en Stikstof uw zienswijze niet meenemen in de definitieve besluiten. Meer informatie over het doorgeven van uw zienswijze leest u op Zienswijze ontwerpbesluit Wet natuurbescherming.

Na uw zienswijze

De minister voor Natuur en Stikstof beoordeelt alle zienswijzen die op tijd zijn doorgegeven. Zij reageert hierop met een Nota van Antwoord. Dit is een document waarin alle reacties en antwoorden op de zienswijzen staan. U ziet hierin ook wat er is gewijzigd in de vaststelling van het programma.

Is het programma vastgesteld? Dan plaatsen wij het programma en de Nota van Antwoord op deze pagina. Wij verwachten de Nota van Antwoord en het definitieve programma in het najaar van 2022 te publiceren. Heeft u een zienswijze doorgegeven? U krijgt bericht van ons over wat er is gedaan met uw zienswijze. Wij plaatsen het definitieve programma ook in de Staatscourant.

Meer weten?

Wij begrijpen dat u misschien vragen heeft over de Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure (UOV). Wij hebben de veelgestelde vragen over UOV-trajecten voor u verzameld.

Bekijk deze op Veelgestelde vragen over UOV-trajecten Wet natuurbescherming.

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?