Informatie voor EnergiePrestatie-adviseurs

Gepubliceerd op:
16 december 2020
Laatst gecontroleerd op:
1 december 2022

Het is verplicht om energielabels op te stellen volgens de NTA 8800-methode. Ook geldt dat alleen een vakbekwaam EnergiePrestatie-adviseur (EP-adviseur) de labels mag opstellen. Deze EP-adviseur moet werken voor een gecertificeerd bedrijf/organisatie, de certificaathouder, en volgens de voorschriften van de Beoordelingsrichtlijn 9500 (BRL 9500).

De vakbekwaam EP-adviseur doet ter plaatse een gebouwopname en registreert de energieprestatieberekening ten behoeve van het label in de landelijke registratiedatabase EP-online. Bij de bepaling van de energieprestatie moet de adviseur gebruik maken van geattesteerde software.

Onderscheid basis- en detailadviseurs

Er bestaan verschillende bevoegdheden voor EP-adviseurs.

Basisadviseurs

Zij zijn bevoegd om gebouwopnamen te doen en energieprestatieberekeningen te maken voor energielabels van bestaande gebouwen. Zij werken alleen met de basismethode van de NTA 8800.

Detailadviseurs

Zij zijn bevoegd om het werk van basisadviseurs uit te voeren, maar ook om energieprestatieberekeningen te maken voor nieuwbouw. Dat wil zeggen voor de aanvraag omgevingsvergunning en de oplevering van gebouwen. Hiervoor werken zij met de detailmethode van de NTA 8800.

Er worden 4 categorieën EP-adviseurs onderscheiden:

  • EP-W/B adviseur: EP-adviseur woningbouw basismethode
  • EP-W/D adviseur: EP-adviseur woningbouw detailmethode (ook vakbekwaam voor EP-W/B)
  • EP-U/B adviseur: EP-adviseur utiliteitsbouw basismethode (ook vakbekwaam voor EP-W/B)
  • EP-U/D adviseur: EP-adviseur utiliteitsbouw detailmethode (ook vakbekwaam voor EP-U/B, EP-W/B en EP-W/D)

Scholing en examinering EP-adviseurs

Diverse marktpartijen bieden opleidingen aan als voorbereiding op de examens en zijn vindbaar op het internet. Gemiddeld duurt een opleiding bij een van de marktpartijen 4-6 dagen. Cito of ’t Examenpark nemen de examens voor EP-adviseur af. Na het succesvol afronden van het examen ontvangt u het diploma voor het betreffende onderdeel. Voor de vakbekwaamheid moet u verschillende examenmodules behalen.

Bekijk de website EPG (Energieprestatie Gebouwen) voor een overzicht van de kanalen/partijen waar u terecht kunt met specifieke vragen.

Certificering EP-adviseurs

Een vakbekwaam EP-adviseur heeft niet alleen het juiste diploma nodig, maar moet ook werken voor een bedrijf dat is gecertificeerd volgens de Beoordelingsrichtlijn (BRL) 9500. Een andere mogelijkheid voor de BRL9500-certificering is dat een EP-adviseur zich aansluit bij een gecertificeerde koepelorganisatie. De BRL 9500 is ontwikkeld om de kwaliteit van de energieprestatieberekeningen en energielabels te waarborgen. Het gaat hier om energieprestatieberekeningen waarbij de EP-adviseur gebruik maakt van de geattesteerde software.

Onderstaande 4 organisaties verzorgen de certificering van bedrijven volgens de BRL 9500:

Energielabels in EP-online

EP-Online is de officiële landelijke database waarin energieadviseurs energieprestatie-indicatoren en energielabels registreren. Hiervoor is eHerkenning niveau 3 nodig. Bekijk onderstaande handleiding EP-online voor energieprestatieadviseurs voor meer informatie.

EP-online

Rekenmethode

Het toetsen van de BENG-eisen gebeurt met de NTA 8800. De NTA 8800 is de bepalingsmethode voor de energieprestatie van alle gebouwen (woningen en utiliteit, bestaand en nieuw). Bezoek de website van NEN voor meer informatie en het gratis downloaden van de NTA 8800.

De berekening van de energieprestatie gebeurt op basis van gebouweigenschappen, installaties en standaard gebruikersgedrag. Voor het uitrekenen van de energieprestatie volgens de NTA 8800 zijn verschillende geattesteerde (volledig volgens protocol geteste) rekensoftwareprogramma’s beschikbaar.

Bij een nieuwbouw vergunningsaanvraag en oplevering

Voor de berekening van de energieprestatie voor de vergunningsaanvraag moet u de meest actuele versie van de geattesteerde rekensoftware gebruiken. Dat is de rekensoftware volgens de eisen in de BRL 9501. Onder het gebruik van de meest actuele softwareversie verstaan we de softwareversie, die op dat moment overeenkomt met de aangewezen versie van de NTA 8800. Bij oplevering moet u aantonen dat u voldoet aan datgene waarvoor een vergunning is verleend of aan de wettelijke eisen. U bent verplicht hiervoor gebruik te maken van de rekensoftwareversie op het moment van vergunningsaanvraag. Zo toont u aan dat u aan de BENG-eisen en TOjuli (in geval van nieuwbouwwoningen) voldoet.

Bij de registratie van het energielabel

Bij registratie van het energielabel moet u altijd de dan actuele versie van de rekensoftware gebruiken. Bij een voorlopig (vergunningsaanvraag) en definitief (oplevering) energielabel is het dus mogelijk dat u een andere rekensoftware versie gebruikt. Door het verschil in versies van de rekensoftware kunnen, ondanks gelijke invoergegevens, verschillen tussen het voorlopige en definitieve energielabel ontstaan.

Meer informatie over het gebruik van de rekensoftware vindt u in de Regeling Bouwbesluit 2012 en de toelichting hierbij.

Aantallen nieuwe NTA-registraties  (*)

Opname

Jan 2022

Feb 2022

Mrt 2022

Apr 2022

Mei 2022

Jun 2022

Jul 2022

Aug 2022

Sep 2022

Okt 2022 Nov 2022

Totaal

 

Basisopname utiliteitsbouw

1.737

2.059

2.476

2.124

2.118

2.469

2.089

1.966

2.382

2.700 3.400 42.969

 

Basisopname woningbouw

34.805

33.173

41.414

32.329

33.058

32.601

39.970

34.024

34.595

37.937 44.077

715.477

 

Detailopname utiliteitsbouw

246

323

513

336

297

388

491

167

387

342 407 6.624

 

Detailopname woningbouw

9.368

9.413

11.078

10.995

12.368

13.695

17.147

6.995

12.863

13.081 15.809 215.848

 

Totaal

46.156

44.968

55.481

45.784

47.841

49.153

59.697

43.152

50.227

54.060 63.693 980.918

 

* aantallen tot en met 1 december 2022

Helpdesk

Op de website Energielabel is meer informatie te vinden voor zowel particulieren als professionals. Heeft u na het lezen van de website vragen over het energielabel? Bekijk de contactmogelijkheden.

Particulieren

Neem contact op met de Helpdesk particulieren:
Telefoon: 0800 0808 (maandag t/m donderdag van 8.00-20.00 uur, vrijdag van 8.00-17.00 uur)
E-mail: helpdesk@energielabel.nl

Zakelijke markt

Neem contact op met onze afdeling Klantcontact. Deze is op verschillende manieren te bereiken, zie onze contactpagina.

Op de webpagina FAQ’s voor aankomende adviseurs vindt u de veelgestelde vragen en antwoorden over wat u moet doen en weten om EP-advsieur te worden.

In opdracht van:
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?