Informatie voor Energieprestatie-adviseurs

Laatst gecontroleerd op:
1 februari 2024
Gepubliceerd op:
16 december 2020

Het is verplicht om energielabels op te stellen volgens de NTA 8800-methode. Ook geldt dat alleen een vakbekwaam Energieprestatie-adviseur (EP-adviseur) de labels mag opstellen.

Wijzigingen NTA 8800:2024

Op 1 januari 2024 is NTA 8800:2024 beschikbaar. Dit geldt ook voor het wijzigings- en interpretatiedocument op de opnameprotocollen en de nieuwe integrale conceptversies van de BRL9500 W en U. De ISSO-publicaties 75.1 (voor utiliteit) en 82.1 (voor woningbouw) worden begin 2024 aangepast aan NTA 8800:2024. De 6e druk versies van deze publicaties zijn begin 2024 beschikbaar via ISSO.

NTA 8800

De energieprestatie van een gebouw wordt vastgesteld met de nieuwe bepalingsmethode NTA8800. De methode is gebaseerd op de Europese CEN-normen. Deze methode is geschikt voor alle typen gebouwen:

 • bestaande bouw
 • nieuwbouw
 • woningbouw
 • utiliteitsbouw. 

De vakbekwaam EP-adviseur doet ter plaatse een gebouwopname en registreert de energieprestatieberekening ten behoeve van het label in de landelijke registratiedatabase EP-online. Bij de bepaling van de energieprestatie maakt de adviseur gebruik van geattesteerde software. De EP-adviseur werkt voor een gecertificeerd bedrijf, de certificaathouder, en volgens de voorschriften van de Beoordelingsrichtlijn 9500 (BRL 9500).

Rekenmethode en rekensoftware

Het toetsen van de BENG-eisen gebeurt met de NTA 8800. De NTA 8800 is de bepalingsmethode voor de energieprestatie van alle gebouwen (woningen en utiliteit, bestaand en nieuw). Bezoek de website van NEN voor meer informatie en het gratis downloaden van de NTA 8800.

De berekening van de energieprestatie gebeurt op basis van gebouweigenschappen, installaties en standaard gebruikersgedrag. Voor het uitrekenen van de energieprestatie volgens de NTA 8800 zijn verschillende geattesteerde (volledig volgens protocol geteste) rekensoftwareprogramma’s beschikbaar. U gebruikt altijd de meest actuele versie van de geattesteerde rekensoftware.  Met meest actuele rekensoftware bedoelen we de versie die overeenkomt met de aangewezen versie van de NTA 8800. Dat is de rekensoftware volgens de eisen in de BRL 9501.

Scholing en examinering EP-adviseurs

Diverse marktpartijen bieden opleidingen aan als voorbereiding op de examens en zijn vindbaar op het internet. Gemiddeld duurt een opleiding bij een van de marktpartijen 4 tot 6 dagen. Cito of ’t Examenpark nemen de examens voor EP-adviseurs af. Nadat u het examen succesvol afrondt, ontvangt u het diploma voor het betreffende onderdeel. Voor de vakbekwaamheid moet u verschillende examenmodules behalen.

Bekijk de website EPG (Energieprestatie Gebouwen) voor een overzicht van de partijen waar u terecht kunt met specifieke vragen.

Bijscholing 2024 

Ook in 2024 geldt voor energieadviseurs de verplichte bijscholing inclusief afsluitende toets. Deze cursus is een voorwaarde om de vakbekwaamheid van EP-adviseur te behouden. Zorg dat u de cursus voor 1 juli 2024 afrondt. Volgt u de bijscholing niet of haalt u niet de toets? Dan verliest u als energie-adviseur onherroepelijk uw vakbekwaamheid en kunt u geen energielabels meer opstellen en afgeven. 

Met deze cursus bent u op de hoogte van:

 • wijzigingen in NTA 8800
 • beoordelingsrichtlijnen BRL9500 W en -U
 • nieuwe opnameprotocollen

De bijscholing wordt verzorgd door opleiders die door InstallQ zijn geaccrediteerd. Deze opleiders vindt u terug op de website van Centraal Register Techniek

Onderscheid basis- en detailadviseurs

Er bestaan verschillende bevoegdheden voor EP-adviseurs.

Basisadviseurs

Zij zijn bevoegd om gebouwopnamen te doen en energieprestatieberekeningen te maken voor energielabels van bestaande gebouwen. Zij werken alleen met de basismethode van de NTA 8800.

Detailadviseurs

Zij zijn bevoegd om het werk van basisadviseurs uit te voeren, maar ook om energieprestatieberekeningen te maken voor nieuwbouw. Dat wil zeggen voor de aanvraag omgevingsvergunning en de oplevering van gebouwen. Hiervoor werken zij met de detailmethode van de NTA 8800.

Er worden 4 categorieën EP-adviseurs onderscheiden:

 • EP-W/B adviseur: EP-adviseur woningbouw basismethode
 • EP-W/D adviseur: EP-adviseur woningbouw detailmethode (ook vakbekwaam voor EP-W/B)
 • EP-U/B adviseur: EP-adviseur utiliteitsbouw basismethode (ook vakbekwaam voor EP-W/B)
 • EP-U/D adviseur: EP-adviseur utiliteitsbouw detailmethode (ook vakbekwaam voor EP-U/B, EP-W/B en EP-W/D)

Bekijk de website Zoek een adviseur voor een overzicht van alle EP-adviseurs. 

Certificering EP-adviseurs

Een vakbekwaam EP-adviseur heeft niet alleen het juiste diploma nodig, maar moet ook werken voor een bedrijf dat is gecertificeerd volgens de Beoordelingsrichtlijn (BRL) 9500. Een andere mogelijkheid voor de BRL9500-certificering is dat een EP-adviseur zich aansluit bij een gecertificeerde koepelorganisatie. De BRL 9500 is ontwikkeld om de kwaliteit van de energieprestatieberekeningen en energielabels te waarborgen. Het gaat hier om energieprestatieberekeningen waarbij de EP-adviseur gebruik maakt van de geattesteerde software.

Onderstaande 4 organisaties verzorgen de certificering van bedrijven volgens de BRL 9500:

Energielabels in EP-online

EP-Online is de officiële landelijke database waarin energieadviseurs energieprestatie-indicatoren en energielabels registreren. Hiervoor is eHerkenning niveau 3 nodig, met de dienst/machtiging EP-Online. Bekijk onderstaande handleiding EP-online voor energieprestatieadviseurs voor meer informatie.

EP-online

Berekening energieprestatie bij nieuwbouw

Sinds 1 januari 2021 wordt het voorlopige energielabel bij de vergunningaanvragen voor nieuwbouw ook in EP-Online geregistreerd. Voor de vergunningaanvraag moet u de energieprestatie berekenen. Hiervoor moet u de meest actuele versie van de geattesteerde rekensoftware gebruiken.  Met ‘meest actuele rekensoftware’ bedoelen we de versie die overeenkomt met de aangewezen versie van de NTA 8800. Dat is de rekensoftware volgens de eisen in de BRL 9501. De software geeft een voorlopig energielabel. Dit label wordt geregistreerd in EP-Online.

Toets aan BENG-eisen en TOjuli

Bij de oplevering van de nieuwbouw toetst de vergunningverlener (gemeente of provincie) of u heeft voldaan aan de vergunningseisen en wettelijke eisen. Op het moment van oplevering berekent u de energieprestatie nogmaals met dezelfde rekensoftwareversie die u gebruikte voor de vergunningaanvraag. Dat is dus de rekensoftwareversie die overeenkomt met de toen aangewezen NTA 8800. Zo toont u aan dat u voldoet aan de BENG-eisen en TOjuli. De bijgewerkte energieprestatieberekening komt niet in EP-Online.

Registratie van het definitieve energielabel

Het definitieve energielabel moet wel geregistreerd worden bij de oplevering van de nieuwbouw. Ook bij dit moment van oplevering is het uitgangspunt dat nieuwe registraties altijd op basis van de meest actuele versie van de rekensoftware zijn berekend.
Het is dus mogelijk dat u bij uw vergunningaanvraag een andere versie van de rekensoftware gebruikte dan bij de oplevering wordt gebruikt. Omdat er verschillende NTA versies waren op het moment van vergunningaanvraag en oplevering. Hierdoor kan het voorlopige en definitieve energielabel verschillen, ook als u dezelfde gegevens gebruikte.

Meer informatie over de rekensoftware vindt u op Stelsel Energieprestatie van Gebouwen - Gebouwenergieprestatie (EPG).

Energielabel bij recreatiewoningen

Ook recreatiewoningen moeten bij verkoop en verhuur een energielabel hebben. Eigenaren van recreatiewoningen zijn verplicht het energielabel te vermelden in advertenties. 

 • Ligt de recreatiewoning in een gebouw waarbij het gebouw een logiesgebouw betreft? Dan gebruikt u de rekenmethode van utiliteitsbouw. Een logiesgebouw wordt in het Besluit bouwwerken leefomgeving als een gebouw met een gezamenlijke verkeersroute.
 • Ligt de recreatiewoning in een gebouw waarbij het gebouw geen logiesgebouw betreft? dan gebruikt u de rekenmethodiek van woningbouw. Een logiesfunctie niet in een logiesgebouw is een logiesfunctie die gelegen is in een gebouw zonder gezamenlijke verkeersroute.

Twijfelt u of het om een logiesgebouw of woonappartementen gaat? Raadpleeg de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). U dient uw keuze zelf in het projectdossier te onderbouwen. BAG is hierin niet leidend.

Aantallen nieuwe NTA-registraties

Bekijk de pagina Aantallen nieuwe NTA-registraties voor de uitgesplitste aantallen per jaartal.

Helpdesk

Op de website Energielabel is meer informatie te vinden voor zowel particulieren als professionals. Heeft u na het lezen van de website vragen over het energielabel? Bekijk de contactmogelijkheden.

Particulieren

Neem contact op met de Helpdesk particulieren:

Zakelijke markt

Neem contact op met onze afdeling Klantcontact. Deze is op verschillende manieren te bereiken, zie onze contactpagina.

Op de webpagina FAQ’s voor aankomende adviseurs vindt u de veelgestelde vragen en antwoorden over wat u moet doen en weten om EP-adviseur te worden.

In opdracht van:
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?