Activiteitenbesluit bij windenergie op land

Gepubliceerd op:
12 juni 2018
Laatst gecontroleerd op:
6 februari 2024

Wat zegt het Activiteitenbesluit over de plaatsing van windturbines op land? U leest welke norm het Activiteitenbesluit stelt voor de risico's die kunnen ontstaan voor de omgeving. 

Let op

Lokale overheden mogen windturbinenormen uit het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling voor geluid, slagschaduw en veiligheid niet gebruiken zolang er geen milieubeoordeling (plan MER) is gemaakt. Zie de uitspraak 202003882/1/R3 - Raad van State. Voor de meest actuele informatie over de gevolgen van deze uitspraak en antwoord op veel gestelde vragen verwijzen we u naar Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) en Helpdesk Wind op Land.

Norm

Er zijn 3 manieren waarop een windturbine kan falen en waardoor er een risico kan ontstaan voor de omgeving:

  • het afbreken van (een gedeelte van) een windturbineblad
  • het omvallen van een windturbine door mastbreuk
  • het naar beneden vallen van de gondel en/of rotor

Om de omgeving te beschermen stelt het Activiteitenbesluit een norm voor het risico van windturbines voor kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten:

  1. Het plaatsgebonden risico voor een buiten de inrichting gelegen kwetsbaar object, veroorzaakt door een windturbine of een combinatie van windturbines, mag niet hoger zijn dan 10-6 per jaar.
  2. Het plaatsgebonden risico voor een buiten de inrichting gelegen beperkt kwetsbaar object, veroorzaakt door een windturbine of een combinatie van windturbines, mag niet hoger zijn dan 10-5 per jaar.

De norm betekent in de praktijk dat iemand die voortdurend en zonder bescherming op de 10-6-contour verblijft, een risico op overlijden heeft van één keer in de miljoen jaar als direct gevolg van een falende windturbine. Op de 10-5-contour is dit risico één keer in de honderdduizend jaar. De definities voor kwetsbare objecten en beperkt kwetsbare objecten zijn vastgelegd in het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen.

Handboek

In januari 2020 bracht het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een update uit van het Handboek Risicozonering Windturbines (2014) uit. Lees meer hierover op het Informatiepunt Leefomgeving

De handreiking geeft een overzicht van de veiligheidsrisico’s van een windturbine of windpark. En hoe deze zich verhouden tot wet- en regelgeving en uitgangspunten rondom het veiligheidsbeleid.

Downloads

Vragen over windenergie op land?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?