Wetten en regels

Gepubliceerd op:
11 mei 2018
Laatst gecontroleerd op:
27 december 2021

De overheid reguleert windturbinegeluid op 2 manieren. Via de milieuwetgeving zijn normen gesteld aan de hoeveelheid geluid die windturbines mogen veroorzaken. Deze normen bestaan uit vastgestelde maximum getalswaarden. Daarnaast is de overheid via de ruimtelijke ordeningswetgeving verplicht om zorg te dragen voor een goede ruimtelijke ordening.

Let op

Lokale overheden mogen windturbinenormen uit het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling voor geluid, slagschaduw en veiligheid niet gebruiken zolang er geen milieubeoordeling (plan MER) is gemaakt. Zie de uitspraak 202003882/1/R3 - Raad van State.
Voor de meest actuele informatie over de gevolgen van deze uitspraak en antwoord op veel gestelde vragen verwijzen we u naar de website van Kenniscentrum Infomil en Helpdesk Wind op Land.

Bij de afweging om windturbine(s) ergens ruimtelijk mogelijk te maken, speelt de hoeveelheid geluid die een windturbine toevoegt aan de omgeving een rol. Naast de waarden uit de milieuwetgeving is er geen aanvullende getalsnorm verbonden aan wat maximaal aanvaardbaar is voor een goede ruimtelijke ordening.

Sinds 1 januari 2011 vallen alle windturbines onder de geluidregelgeving voor windturbines in het Activiteitenbesluit milieubeheer, kortweg het Activiteitenbesluit. Zoals gebruikelijk in de wetgevingssystematiek bestaat dit uit:

In de Staatscourant nr 23546 van 20 mei 2019 is § 3.4.3 van de Bijlage 4 van de Activiteitenregeling milieubeheer aangepast. Hiermee wordt verwezen naar de geactualiseerde windsnelheidsverdeling 2004 – 2013, zoals die in 2018 door het KNMI is ontwikkeld.

Vragen over Geluid en windmolens?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?