Open voor aanvragen

Subsidie Circulaire ketenprojecten

Gepubliceerd op:
4 maart 2020
Laatst gecontroleerd op:
12 april 2022

Wilt u samen met andere ondernemers een product, proces of dienst circulair ontwerpen, produceren of organiseren? En wilt u daarvoor hulp van een ervaren procesbegeleider? De subsidie Circulaire ketenprojecten kan u daarbij ondersteunen. De subsidie is er vooral voor mkb-ondernemers. Per project mag ook een grote onderneming meedoen.

De regeling is open vanaf dinsdag 3 mei 09:00 uur en sluit vrijdag 30 september 12:00 uur.

Nieuw in 2022

Nieuw in 2022 is dat de subsidie circulaire ketenprojecten als de-minimissteun zal worden verstrekt. Wat betekent dat voor u?

 • Elke ondernemer moet in het ketensamenwerkingsverband een de-minimis verklaring indienen bij de aanvraag van het project.
 • De definitie van de subsidiabele activiteiten is veranderd. De inhoud van de regeling verandert niet.

Ook nieuw is dat per samenwerkingsverband één groot bedrijf mee mag doen en subsidie aan mag vragen.

Circulair ketenproject

In een circulair ketenproject werkt u met andere ondernemers samen om een product- of materiaalketen circulair te maken. Het kan gaan om een bestaande keten of (deels) om een nieuwe. U wilt een product, proces of dienst circulair ontwerpen, produceren of organiseren. Daarvoor zijn er nog drempels die komen door de circulariteit, door nieuwheid of op het gebied van samenwerking.

In het circulair ketenproject doet u het uitzoekwerk dat u nodig heeft om deze drempels weg te nemen. Na afloop van het project kunt u het product of de dienst op de markt brengen of het proces toepassen. Door het gebruiken of toepassen van de resultaten van het project vermindert het gebruik van grondstoffen en de CO2-uitstoot. Lees meer over circulaire ketenprojecten en een uitleg van andere termen.

Budget

De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten van u als ondernemer. Het gaat hier om uw eigen kosten en de kosten om een procesbegeleider in te huren. De subsidie is maximaal € 20.000 per ondernemer in een circulair ketensamenwerkingsverband. In een circulair samenwerkingsverband werken minimaal 3 en maximaal 6 ondernemers samen.

In 2022 is het totaal beschikbare budget € 6.125.000.

Tot en met 18 mei zijn er 78 aanvragen ingediend voor ruim 6 miljoen euro. Wij zijn nu bezig deze aanvragen te beoordelen. Over een aantal weken weten we hoeveel van deze aanvragen ook subsidie krijgen en hoeveel budget er dan nog beschikbaar is. U kunt nog steeds een aanvraag indienen.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de subsidie circulaire ketenprojecten zijn dit de belangrijkste voorwaarden:

 • Het circulaire ketenproject richt zich op het realiseren van op de markt verhandelbare of toepasbare producten, processen of diensten. Bij toepassing leiden ze tot grondstoffenbesparing en afname van CO2-uitstoot.
 • Uw samenwerkingsverband bestaat uit minimaal 3 en maximaal 6 mkb-ondernemers. Of uit één groot bedrijf en minimaal 2 en maximaal 5 mkb-ondernemers. Deze ondernemers hebben in elk geval 3 verschillende concrete rollen in een product- of materiaalketen en zijn niet met elkaar in een groep verbonden.
 • Doel van de subsidie is dat er samenwerking in ketens ontstaat. Daarom is de eis dat na afloop van uw project minstens 3 deelnemende ondernemers blijven samenwerken. Het zijn partijen die een concrete rol hebben in de keten. Na uw project blijven zij samenwerken aan bijvoorbeeld de marktintroductie of toepassing van het product of de dienst. Of ze werken samen aan het proces dat u tijdens het project samen heeft ontwikkeld.
  Bij de aanvraag onderbouwt u hoe deze ondernemers aan het einde van het project doorgaan met de samenwerking in de keten. En hoe u verder gaat met de toepassing van de resultaten van het project.
 • De penvoerder is een van de mkb-ondernemers die na afloop van het project in het samenwerkingsverband blijven. De penvoerder dient namens het samenwerkingsverband de subsidieaanvraag in.
 • Nieuw in 2022 is dat ondernemers die gevestigd zijn op Bonaire, Sint Eustatius of Saba ook mogen deelnemen in een samenwerkingsproject.
 • Buitenlandse bedrijven kunnen subsidie aanvragen als ze voldoen aan de eis dat ze voor eigen rekening en risico activiteiten uitvoeren die ten goede komen aan de Nederlandse economie. Daarbij bekijken wij onder meer of de resultaten van de subsidie die wij verstrekten aan een niet in Nederland gevestigd bedrijf, positief zijn voor het behalen van de doelstelling van de subsidieregeling.
 • Let op: u kunt 1 keer per kalenderjaar een subsidie voor een nieuw circulair ketenproject ontvangen. Als een van de aanvragers in het samenwerkingsverband in 2022 al subsidie heeft aangevraagd en ontvangen, wordt de hele aanvraag afgewezen.
 • Als samenwerkingsverband huurt u een procesbegeleider in. Deze procesbegeleider heeft minimaal 1 jaar ervaring met het begeleiden van ondernemingen op het vlak van circulaire economie. De procesbegeleider kan zowel een rechtspersoon als een natuurlijke persoon zijn. Let op: bij het inhuren van een procesbegeleider mag er geen sprake zijn van belangenverstrengeling tussen de procesbegeleider en (een van) de ondernemers in het samenwerkingsverband.
 • U kunt subsidie aanvragen voor de activiteiten die rechtstreeks verbonden zijn aan de circulaire, nieuwheids- of samenwerkingsaspecten van de drempels of belemmeringen die u moet wegnemen om te komen tot het circulair ontwerpen, produceren of organiseren van producten, processen of diensten. Het gaat daarbij om het uitzoekwerk dat u moet doen om tot het gewenste resultaat te komen. De kosten voor een aantal activiteiten, zoals marketing- en salesactiviteiten, marktonderzoeken en haalbaarheidsstudies zijn uitgesloten, omdat deze activiteiten niet om het uitzoekwerk gaan waarvoor de circulaire ketenproject bedoeld zijn.
 • De subsidie is bedoeld om initiatieven te stimuleren die zo hoog mogelijk op de R-ladder van circulaire strategieën staan. Projecten die overwegend gericht zijn op 'downcycling' komen niet in aanmerking voor subsidie. Bij downcycling worden materialen teruggewonnen voor minder hoogwaardig gebruik dan de oorspronkelijke toepassing. Denk aan gebruik als brandstof of als opvulmateriaal.
 • U berekent de subsidiabele kosten via de vaste uurtarief-systematiek.
 • De looptijd van uw project is maximaal 2 jaar. Aan het einde van het project dient u een kort verslag in over de uitvoering en de resultaten van het project. Er is geen formele tussenrapportage

Lees meer details over circulaire ketensamenwerkingsverbanden, subsidiabele activiteiten, procesbegeleiders en andere termen.

Aanvragen

U vraagt aan tussen dinsdag 3 mei 09:00 uur en vrijdag 30 september 12:00 uur. Ook het modelprojectplan en machtiging deelnemer samenwerkingsverbanden is beschikbaar via onderstaande knop.

Bij de aanvraag stuurt u ook voor elke deelnemer een de-minimis verklaring in en een machtiging voor de penvoerder.

eHerkenning

U logt in met eHerkenning. U heeft minimaal betrouwbaarheidsniveau 2+ nodig met machtiging RVO diensten op niveau eH 2+. Heeft u dit niet? Vraag dan een nieuwe eHerkenning aan. Houd rekening met een aanschaftijd van 2 weken.

Nog helemaal geen eHerkenning? Regel dan meteen een eHerkenningsmiddel met niveau 2+ en machtiging RVO diensten op niveau eH 2+.

Twijfelt u over welk niveau en welke machtiging(en) u heeft? Neem dan contact op met de leverancier van uw eHerkenningsmiddel.

Na uw aanvraag

Wij behandelen uw aanvraag binnen 13 weken. Soms moeten wij deze behandeltermijn verlengen. Wij toetsen of uw aanvraag volledig is en of uw aanvraag voldoet aan de voorwaarden van de regeling. De inhoudelijke beoordeling is op volgorde van binnenkomst van volledige aanvragen. Wordt op een dag het subsidieplafond bereikt? Dan is er een loting van alle volledige aanvragen die op die dag binnen zijn gekomen. Met die loting bepalen wij de volgorde van behandeling.

Keuren we uw aanvraag goed? Dan ontvangt u als penvoerder binnen 2 weken een voorschot op de subsidie voor alle deelnemers. Dit voorschot is 100% van de toegekende subsidie. Als penvoerder betaalt u deze subsidie uit aan elke deelnemer. Wijzigt er tijdens de uitvoering iets in uw project? Als penvoerder geeft u dit direct aan ons door.

Binnen 2 maanden na afloop van uw project stuurt u ons een kort verslag over de uitvoering en resultaten van het project volgens het model eindverslag.

Wijzen we uw aanvraag af? Bekijk wat de reden hiervan is. Het Versnellingshuis Nederland Circulair! helpt u ook graag verder.

Achtergrond

Het kabinet wil dat Nederland uiterlijk in 2050 een volledig circulaire economie heeft. Daarbij heeft het kabinet de ambitie om in 2030 als (tussen)doel een economie met 50% minder gebruik van primaire grondstoffen, zoals mineralen, fossiele grondstoffen en metalen.

De subsidie Circulaire ketenprojecten ondersteunt kleine en middelgrote samenwerkingsverbanden. Want de praktijk leert dat circulaire oplossingen vaak alleen van de grond komen als bedrijven samenwerken in de keten. Denk aan afnemers en toeleveranciers. Samenwerken gaat niet vanzelf. Er is onderling vertrouwen en kennisdeling nodig. Een ervaren procesbegeleider, die de sector, regio en het samenspel tussen partijen kent, helpt daarbij.

Vragen over Circulaire ketenprojecten?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?