Open voor aanvragen

DHI-subsidieregeling: Investeringsvoorbereidingsprojecten

Gepubliceerd op:
3 december 2015
Laatst gecontroleerd op:
25 januari 2022

Op basis van een investeringsvoorbereidingsproject besluit u om te investeren in een van de DHI-landen. U gaat een nieuwe productie- of dienstenfaciliteit opzetten in het doelland. Het gaat daarbij niet om een verkoopkantoor. In het investeringsvoorbereidingsproject onderzoekt u de technische en/of commerciële haalbaarheid van de investering.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken ondersteunt investeringsprojecten in opkomende markten om zo de economische positie van het Nederlandse moederbedrijf te versterken. Bijvoorbeeld de werkgelegenheid, productie en export.

Businessplan

Het investeringsvoorbereidingsproject levert een businessplan op. Op basis daarvan kunt u een goed onderbouwd besluit nemen en financiering aanvragen.

Vóór de start van het project heeft u voldoende duidelijkheid over de omvang van de markt, de beoogde opzet van de investering, de locatie, de exploitatie, de benodigde financiering en de lokale impact.

Het investeringsvoorbereidingsproject is nodig om de details van de voorgenomen investering helder te krijgen of te valideren. Het doel hiervan is om een compleet businessplan op te leveren. Denk aan details als:

 • het ontwerp van een productiefaciliteit;
 • technische aspecten;
 • het productieproces (opstellen investeringsbegroting);
 • organisatorische aspecten zoals het in kaart brengen van het benodigde personeel, management;
 • ketenaspecten: bijvoorbeeld de keuze voor toeleveranciers, beschikbaarheid van grondstoffen, afzetkanalen, distributievraagstukken;
 • juridische aspecten: zoals oog krijgen op de benodigde vergunningen, heffingen, fiscale zaken, intellectueel eigendom, benodigde certificering;
 • milieuaspecten;
 • een kosten-batenanalyse (RoI).

Een kleine proefproductie kan onderdeel uitmaken van het project om het businessplan goed te keuren.

Voorwaarden

 • Uw investering moet in lijn zijn met de activiteiten van uw huidige bedrijf en gericht zijn op versterking daarvan. Projectontwikkelaars die in het buitenland projecten opzetten die (hoofdzakelijk) derden financieren, komen niet in aanmerking voor de DHI-regeling.
 • U hoeft geen duurzame samenwerking aan te gaan met een lokale investerende partij, zoals een joint venture. Het maken van een businessplan voor een 100% dochteronderneming in een van de DHI-landen komt ook voor subsidie in aanmerking.
 • Als er sprake is van een joint venture, dan moet de investeringspartner al bekend zijn. Uw partner geeft een intentieverklaring af waarin hij bevestigt dat er sprake is van een gezamenlijk investeringsproject. Ook geeft hij hierin aan dat hij medewerking verleent aan de uitvoering van het investeringsvoorbereidingsproject.
 • De kosten die de lokale partij maakt komen niet in aanmerking voor subsidie. Kosten die de lokale partij bij de Nederlandse subsidieaanvrager in rekening brengt, komen wel voor subsidie in aanmerking.
 • U moet aannemelijk maken dat u en eventuele andere aanvragende partijen de kosten van het investeringsvoorbereidingsproject kunnen dragen. De DHI-regeling dekt 50% van de kosten. Als uw buitenlandse partner een cashbijdrage levert, brengen wij deze bijdrage in mindering op de kosten van de studie. Over het resterende bedrag berekenen we de subsidie.
 • U moet aannemelijk maken dat de investering financierbaar is. Hiervoor kunt u intentieverklaringen van financiers of van mede-investeerders aanleveren.

Verschil met een haalbaarheidsstudie

Op basis van een investeringsvoorbereidingsproject besluit u om in een van de DHI-landen te investeren. Deze investering komt ten goede aan de Nederlandse aanvragers en economie. In het geval van een investering in een ontwikkelingsland, levert u een bijdrage aan duurzame lokale ontwikkeling.

Bij een haalbaarheidsstudie neemt een potentiële klant in een van de DHI-landen een investeringsbesluit. Hiermee realiseert u export van uw technologie, product of dienst.

Looptijd

Een investeringsvoorbereidingsproject duurt maximaal 2 jaar. Het project moet in principe binnen 6 maanden na goedkeuring van de aanvraag starten.

Subsidiebedrag

Het subsidiepercentage is 50% van de kosten van het investeringsvoorbereidingsproject, met een maximum van € 100.000. Voor fragiele staten en focuslanden geldt een subsidiepercentage van 60% van de projectkosten.

Voor DGGF-landen moet de studie ontwikkelingsrelevant zijn. Voor overige landen moet de investering voor dit project, ten goede komen van de Nederlandse aanvragers en economie.

De investering mag niet leiden tot verlies aan arbeidsplaatsen in Nederland. Er moet een redelijke verhouding (1:5) zijn tussen het subsidiebedrag en het beoogde investeringsbedrag.

Subsidiabele kosten

Met een investeringsvoorbereidingsproject onderzoekt u of uw beoogde investering in het buitenland haalbaar is. U investeert dan in de inrichting van een productiefaciliteit. Dit kan bestaan uit hardware (zoals machines) en technische assistentie (de specialistische kennis die nodig is om te kunnen produceren).

Wat valt er niet onder een investeringsvoorbereidingsproject?

 • Marktonderzoek.
 • Operationele kosten voor het gebruik van een entiteit in het buitenland. Bijvoorbeeld de huur van een bedrijfspand, personeelskosten, marketing, het verkrijgen van vergunningen.
 • Opzetten van een verkoopkantoor.
 • Zoeken naar klanten of samenwerkingspartners.

Investeren in een ontwikkelingsland

Is er sprake van een investering in een ontwikkelingsland? Dan kunt u misschien financiering krijgen uit het Dutch Good Growth Fund (DGGF). Voor overige landen biedt het Dutch Trade and Investment Fund (DTIF) leningen, garanties en exportfinanciering.

Vragen over DHI-Investeringsvoorbereidingsprojecten?

Neem contact op met onze klantadviseurs. Zij helpen u graag verder.

In opdracht van:
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?