Open voor aanvragen

Tijdelijke subsidieregeling haalbaarheidsstudies Green corridors NL-VK

Laatst gecontroleerd op:
10 juni 2024
Gepubliceerd op:
14 mei 2024

Gaat u investeren in zero-emissie vaarroutes tussen het Verenigd Koninkrijk (VK) en Nederland? Maak dan gebruik van de Tijdelijke subsidieregeling haalbaarheidsstudies Green Corridors NL-VK. Met deze subsidie kunt u een haalbaarheidsstudie (laten) uitvoeren naar kansrijke projecten voor de transitie naar varen met netto nul broeikasgasemissies. Bij green corridors maken alle betrokken partijen afspraken om over te gaan op varen zonder broeikasgasemissies op specifieke routes.

Budget en aanvraagperiode

Startdatum:
maandag 3 juni 2024
09:00
Einddatum:
woensdag 17 juli 2024
17:00
Totaal budget:
€ 500.000
Aanvullende informatie:
Het totale budget is nog niet definitief. Naar verwachting is hier eind september 2024 meer over bekend.

Voor wie?

Wilt u samenwerken met Britse partijen om specifieke vaarroutes tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk (VK) te verduurzamen? En wilt u de haalbaarheid laten onderzoeken van deze zero-emissie routes? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de Tijdelijke subsidieregeling haalbaarheidsstudies Green Corridors NL-VK. Het samenwerkingsverband moet minimaal bestaan uit:

 • een exploitant van een Nederlandse haven;
 • een exploitant van een Britse haven en;
 • een Nederlandse of Britse reder die vaart tussen Nederland en het VK, of die van plan is te varen tussen een Nederlandse en Britse haven.

Verder geldt:

 • de reder hoeft niet met de Nederlandse vlag te varen.
 • andere Nederlandse partijen uit de maritieme sector mogen ook onderdeel uitmaken van het Nederlandse samenwerkingsverband

Subsidiebedragen 

 • De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten.
 • Kleine ondernemingen krijgen 20% extra, de subsidie bedraagt hierdoor 70% van de subsidiabele kosten.
 • Middelgrote ondernemingen krijgen 10% extra, dus een totaal percentage van 60% van de subsidiabele kosten.
 • De kosten die Nederlandse partijen maken, mogen maximaal 65% zijn van de totale kosten van de haalbaarheidsstudie.
 • De kosten van de haalbaarheidsstudie liggen tussen € 58.000 en € 292.000.
 • De subsidie wordt berekend over de subsidiabele projectkosten die de Nederlandse partijen maken.

Voorwaarden

 • U voert een haalbaarheidsstudie uit naar de transitie naar zero-emissie varen (nul broeikasgasemissies) met minimaal één schip, op een corridor tussen zeehavens in Nederland en het VK.
 • Uw samenwerkingsverband - bestaande uit minstens de 1e 3 partijen onder Voor wie - voert de haalbaarheidsstudie uit.
 • Alleen een Nederlandse havenexploitant of een Nederlandse reder kan de subsidie aanvragen.
 • De Nederlandse havenexploitant of Nederlandse reder moet al actief varen, of van plan zijn te varen, tussen een Nederlandse en een Britse haven.
 • De betrokken Britse havenexploitant (en, indien van toepassing, de Britse reder) ontvangt (of ontvangen) subsidie van het VK voor dezelfde haalbaarheidsstudie.
 • De haalbaarheidsstudie start op of na 1 november 2024.
 • De studie is uiterlijk op 30 april 2025 ingediend via ons aanvraagsysteem.
 • De studie bevat een gedetailleerd plan waaruit blijkt wat nodig is voor zero-emissie varen met minimaal één schip. 
 • Bij de aanvraag stuurt de aanvrager van iedere deelnemer een gespecificeerde begroting en een projectplan mee.
 • We wijzen de aanvraag af onder meer als de totale kosten van de haalbaarheidsstudie minder dan € 58.000 of meer dan € 292.000 bedragen.
 • Binnen een maand na vaststelling van de subsidie maakt u het eindrapport openbaar.
 • U verleent medewerking aan een evaluatie van de regeling.

Haalbaarheidsstudie

De haalbaarheidsstudie moet minimaal bestaan uit:

 • een gedetailleerd plan voor de transitie naar nul broeikasgasemissies varen met minimaal één schip op een vaarroute tussen een haven in Nederland en een haven in het VK;
 • een omschrijving van mogelijke belemmeringen voor de uitvoering in de praktijk.
 • een inschatting van het opschalingspotentieel naar een Green Corridor (lees hierover meer onder Klimaatneutrale energiebronnen);
 • een plan om de opgedane kennis binnen de sector te verspreiden.

Gebruik hiervoor het format haalbaarheidsstudie. U vindt het format binnenkort onder Na uw aanvraag

Klimaatneutrale energiebronnen

Onderdeel van de haalbaarheidsstudie is een inschatting van de mogelijkheid om op te schalen naar een green corridor. Hieronder valt het opschalingspotentieel van klimaatneutrale energiebronnen.

Meer informatie over de klimaatneutrale energiebronnen leest u op de webpagina Toelichting klimaatneutrale energiebronnen - haalbaarheidsstudie Green corridors.

Uw aanvraag voorbereiden

Samenwerkingsverband

De haalbaarheidsstudie voert u uit in een samenwerkingsverband van verschillende organisaties. De organisaties die samenwerken noemen we 'deelnemers'. Een penvoerder is één van de deelnemers in het samenwerkingsverband.

 • Elke Nederlandse deelnemer in het samenwerkingsverband moet deze penvoerder machtigen.
 • Vraagt u als Nederlandse deelnemer geen subsidie aan, maar levert u wel een bijdrage aan het project? U moet de penvoerder dan toestemming geven om uw bijdrage in de aanvraag te betrekken. Daarvoor gebruikt u het formulier Aanmelding deelnemer en machtiging penvoerder. 
 • Alle Nederlandse partners ondertekenen de samenwerkingsovereenkomst. Lees hiervoor de Richtlijnen samenwerkingsovereenkomst.
 • De penvoerder stuurt samen met het aanvraagformulier, de samenwerkingsovereenkomst en een machtigingsformulier van elke Nederlandse deelnemer mee.
 • De Britse havenexploitant en eventueel de Britse reder dienen in het VK een aanvraag in voor dezelfde haalbaarheidsstudie. De penvoerder stuurt samen met het aanvraagformulier een ontvangstbewijs van deze aanvraag mee.

Taken en verantwoordelijkheden penvoerder

 • U bent contactpersoon voor RVO namens het samenwerkingsverband.
 • U geeft wijzigingen door in het projectplan of de begroting, namens alle deelnemers.
 • U informeert alle deelnemers in het samenwerkingsverband.
 • Het subsidiebedrag wordt aan u uitbetaald. Als penvoerder bent u verantwoordelijk voor de verdeling van het subsidiebedrag aan de subsidieontvangers.

Elke deelnemer moet een formulier invullen en ondertekenen. De penvoerder stuurt de ondertekende machtiging(en) mee met de subsidieaanvraag.

Krijgt uw project een andere penvoerder? Dan moet u dat doorgeven met het formulier Wijziging penvoerder in samenwerkingsverband

Verplichte bijlagen bij het aanvraagformulier

Overige bijlagen bij uw aanvraag indien van toepassing

 • MKB-toets
 • Verklaring stimulerend effect grote onderneming
 • Rapporten die de technische of economische claims onderbouwen die u in het projectplan doet
 • Offertes
 • Toezeggingen van de bank of investeerder(s)
 • Intermediair machtigen

Voor de gezamenlijke rangschikking van de aanvragen delen we de benodigde gegevens met Innovate UK. Zie hiervoor ook het document Werkafspraken Tijdelijke subsidieregeling haalbaarheidsstudies Green Corridors NL-VK.

Aanvragen

U kunt subsidie aanvragen vanaf 3 juni 2024, 9:00 uur tot en met 17 juli 2024, 17:00 uur via Mijn RVO. U heeft eHerkenning niveau 3 nodig voor uw aanvraag. Heeft u nog geen eHerkenning? Vraag dit dan aan op de website van eHerkenning. eHerkenning aanvragen duurt ongeveer 1 tot 5 werkdagen. Meer informatie vindt u op de pagina Mijn machtigingen.

Rangschikkingscriteria

Na uw aanvraag

U ontvangt zo snel mogelijk een beslissing, maar uiterlijk binnen 13 weken nadat wij uw volledige aanvraag ontvangen hebben.

Deze regeling is een tender. De verdeling vindt plaats op volgorde van rangschikking van de aanvragen. Hoe hoger een project wordt gerangschikt, hoe groter de kans is dat het voor subsidie in aanmerking komt. Alleen projecten die na de rangschikking binnen het subsidiebudget passen, ontvangen subsidie. 

Voorschot

Heeft u een positieve subsidiebeschikking? Dan verlenen we een voorschot van 100%.

Uw aanvraag beheren

Wijziging doorgeven

Als er iets wijzigt in uw project dient u een wijzigingsverzoek in via Mijn RVO. Belangrijke wijzigingen in uw project meldt u bij ons. Voor sommige wijzigingen vraagt u vooraf om toestemming. Doet u dit niet, dan loopt u het risico dat u geen subsidie ontvangt voor de gewijzigde projectdelen of zelfs voor het hele project. U kunt gebruikmaken van ons webformulier via onderstaande knop.

Vaststelling aanvragen 

Zo snel mogelijk na de afronding van uw project, maar uiterlijk 13 weken na de einddatum van uw project, dient u een verzoek in tot vaststelling. Bij de vaststelling wordt het subsidiebedrag definitief. Wij bekijken of de gestelde doelen zijn gehaald, waarna een afrekening van de subsidiegelden volgt. 

Bij uw aanvraag om vaststelling voegt u uw eindrapportage toe. In bepaalde situaties moet u ook een controleverklaring aanleveren die door een accountant is afgegeven. Dit is nodig als het subsidiebedrag per individuele deelnemer per project € 125.000 of hoger is. 

Iedere deelnemer die € 125.000 subsidie of meer wil laten vaststellen, voegt een controleverklaring toe. Vul het vaststellingsformulier in via onderstaande knop. Verstuur dat samen met de haalbaarheidsstudie en, wanneer nodig, de controleverklaring.

Doel

De regeling stimuleert de inzet van marktpartijen die green corridors realiseren. Ook is de regeling bedoeld om kennis breed te delen en behouden

In opdracht van:
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?