Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Huisvesting Grote Gezinnen Vergunninghouders

Laatst gecontroleerd op:
3 januari 2024
Gepubliceerd op:
8 juni 2023

Heeft u passende woningen nodig voor grote gezinnen van vergunninghouders? De regeling Huisvesting Grote Gezinnen Vergunninghouders helpt gemeenten om sneller woningen geschikt te maken. Door bijvoorbeeld een object aan te passen of om te bouwen.

Budget en aanvraagperiode

Startdatum:
maandag 3 juli 2023
12:00
Einddatum:
woensdag 1 november 2023
17:00
maximaal € 35.000 (7 tot en met 9 personen) of € 50.000 (10 of meer personen)
Totaal budget:
€ 3.500.000
Aanvullende informatie:
Let op: er is geen budget meer beschikbaar. In 2024 volgt een nieuwe openstelling. Houd deze pagina in de gaten om op de hoogte te blijven.

Voor wie?

De regeling is voor gemeenten. Met deze uitkering versnellen gemeenten de huisvesting voor gezinnen van 7 of meer vergunninghouders.

Welke projecten komen in aanmerking?

U vraagt een uitkering aan voor projecten waarmee u een object geschikt maakt als woning voor een groot gezin. Met een object bedoelen we bijvoorbeeld een woning, of een pand met een andere bestemming zoals een voormalig zorgpand.

Voorbeelden van projecten zijn:

 • een object aanpassen
 • een object ombouwen (transformeren)
 • een extra bouwwerk op het perceel van dat object plaatsen

Ook kunt u met een deel van de uitkering het object verduurzamen. Dit kan alleen als de verduurzaming onderdeel is van de noodzakelijke aanpassing of ombouw van het object.

Bovendien krijgt u een tegemoetkoming voor de huurderving (minder huuropbrengst). Tegemoetkoming op de huurderving aanvragen kan alleen als u ook een vergoeding voor de noodzakelijke aanpassing of ombouw van het object aanvraagt.

Belangrijkste voorwaarden

U vraagt deze specifieke uitkering aan als: 

 • een groot gezin (7 of meer personen) is gekoppeld aan uw gemeente. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) bepaalt zelf wat een gezin, ook wel huishouden, inhoudt. Een gemeente kan in het Taakstellingsvolgssysteem (TVS) zien uit hoeveel gezinsleden een gezin bestaat.
 • het gezin heeft woonruimte nodig op grond van de taakstelling, als bedoeld in artikel 28 van de Huisvestingswet 2014.
 • er projectkosten zijn verbonden aan het geschikt maken van een object voor bewoning door een groot gezin. Dit kan door aanpassing of transformatie ervan, of door plaatsing van een bouwwerk op het perceel van dat object.
 • tenminste één gezinslid heeft een verblijfsvergunning. De overige gezinsleden hebben minimaal een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv).
 • het gezin verblijft:
  • In zijn geheel in de opvang
  • Gedeeltelijk in de opvang
  • Deels in de gemeente (referent of alleenstaande minderjarige vluchteling (amv)), deels niet
  • In het buitenland, maar is al gekoppeld aan de gemeente
  • Op een locatie op basis van de Hotel- en Accomodatieregeling (HAR)

Besteding van het budget

Maximaal 10% van de verleende specifieke uitkering is voor sociaal beheer. Hieronder vallen de kosten voor bijvoorbeeld een huismeester of begeleider van het gezin.

Maximaal 5% van de verleende specifieke uitkering is beschikbaar voor noodzakelijke projectkosten. Het gaat dan om kosten voor uitvoerend en administratief personeel om de regeling uit te voeren. Onder projectkosten vallen niet de kosten die binnen de reguliere bedrijfsvoering vallen.

Wanneer vindt het project plaats?

Het project is binnen een jaar na de datum van verlening afgerond. Het gezin verhuist dus binnen een jaar naar de woning.

Lukt dit niet? Stuur dan een schriftelijk en gemotiveerd verzoek naar hvgrotegezinnen@rvo.nl. Wij nemen dan uw verzoek in behandeling.

Uw aanvraag voorbereiden

Voor elke aan te passen woning met bijbehorend groot gezin, is een aparte aanvraag nodig. Bijvoorbeeld: voor 3 woningen met 3 gezinnen dient u dus 3 aanvragen in. Het aantal aanvragen per gemeente is onbeperkt.

Uw aanvraag bevat in ieder geval: 

 • een beschrijving van het project waarvoor u de specifieke uitkering aanvraagt; 
 • een begroting van het project. Gebruik hiervoor ook het format voor de projectbegroting (Excel) hieronder. Deze projectbegroting dient u tevens als bijlage te uploaden in het aanvraagformulier;
 • een beschrijving van op welke wijze aan de voorwaarden wordt voldaan, bedoeld in artikelen 2 en 3, tweede en derde lid;  
 • de omvang van het beoogde grote gezin dat in het object gaat wonen en op welke wijze het object daarop wordt aangepast;
 • de verwachte begin- en einddatum van het project; 
 • een opgave van het bedrag dat u aan btw verschuldigd bent over de kosten van het project en welk gedeelte in aanmerking komt voor compensatie.

Inloggen met eHerkenning

Om aan te vragen logt u in met eHerkenning. Voor uw aanvraag heeft u minimaal niveau 3 met machtiging RVO-diensten op niveau eH3 nodig. Heeft u dit nog niet? Vraag dit dan op tijd aan op de website van eHerkenning. Het kan een paar dagen duren voor u uw herkenningsmiddel heeft. Meer informatie vindt u op de pagina Hulp bij inloggen.

Voorbeeld aanvraagformulier

Bekijk ook een voorbeeld van het aanvraagformulier. Zo weet u welke informatie we vragen en kunt u uw aanvraag goed voorbereiden.

Kunt u dit document niet goed lezen of heeft u hulp nodig? Neem dan contact met ons op.

Na uw aanvraag

Na het indienen van uw aanvraag ontvangt u een bevestiging per e-mail. Binnen 6 weken ontvangt u van ons een besluit over uw aanvraag. Deze termijn kunnen wij één keer met een zo kort mogelijke termijn verlengen.

Besluiten wij dat u de specifieke uitkering krijgt? Dan ontvangt u van ons een voorschot van 100%. 

Heeft u uw aanvraag ingediend, maar wilt u deze wijzigen of intrekken? Dit doet u met de knop ‘Aanvraag beheren’ op Mijn RVO (vanaf 3 juli 2023 beschikbaar).

Vaststelling aanvragen

Is uw hele project afgerond? Dan vraagt u een vaststelling aan. Om de vaststelling aan te vragen, is het belangrijk dat alle maatregelen binnen een jaar na datum van verlening van de specifieke uitkering zijn uitgevoerd en het budget is besteed. Dit doet u ook met de knop 'Aanvraag beheren' op Mijn RVO (vanaf 3 juli 2023 beschikbaar).

Uw verantwoording over de besteding en uitvoering van deze uitkering verloopt jaarlijks via de SiSa-systematiek (single information, single audit). De SiSa-coördinator van uw gemeente of provincie kan u meer vertellen.

Bekijk de pagina Single information, Single audit (SiSa)  voor meer informatie.

Wijzigingen doorgeven

Wijzigt uw project? Laat het ons weten als bijvoorbeeld:

 • uw project later start dan gepland;
 • uw project niet volgens planning wordt afgerond;
 • u uw kennis, ervaring, of adviesproducten niet (op tijd) kunt delen. 

Als uw project wijzigt, kan dit invloed hebben op uw uitkering.
Geef uw wijziging door op Mijn RVO via de knop hieronder. Klik in Mijn RVO op ‘Aanvraag beheren’. Direct na het inloggen klikt u op de aanvraag waarvoor u een wijziging heeft. U kiest dan onder de optionele acties voor: Indienen wijzigingsverzoek.

Achtergrond

Het doel van de regeling is het stimuleren van versnelde huisvesting van grote gezinnen van vergunninghouders naar de gemeente waaraan zij zijn gekoppeld. Zo kunnen de gezinnen starten met de integratie en participatie in de Nederlandse samenleving. Een versnelde huisvesting verlicht ook de druk op de opvangcapaciteit van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Een specifieke uitkering helpt om woningen geschikt te maken voor grote gezinnen. We verlenen de specifieke uitkering aan een gemeente op aanvraag van het college. De uitkering is bedoeld voor noodzakelijke ingrepen om een object geschikt te maken voor bewoning door een groot gezin. Dit kan door aanpassing of transformatie ervan, of door plaatsing van een bouwwerk op het perceel van dat object.

In opdracht van:
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?