Open voor aanvragen

LEADER Uitvoering Projecten Flevoland

Laatst gecontroleerd op:
22 mei 2024
Gepubliceerd op:
27 maart 2024

Draagt uw project bij aan het versterken van de plattelandseconomie in Flevoland? U kunt daarvoor subsidie aanvragen. Er is subsidie beschikbaar voor verschillende projecten. 

Hoogte financiering en budget

Startdatum:
dinsdag 2 april 2024
09:00
Einddatum:
vrijdag 17 december 2027
17:00
Maximaal € 250.000
Totaal budget:
€ 4.293.750

Voor wie

De subsidie is voor initiatieven die de plattelandseconomie willen versterken. In Flevoland kunnen deze partijen subsidie ontvangen:

 • natuurlijke personen
 • rechtspersonen
 • samenwerkingsverbanden van bovenstaande partijen

Elk LEADER-gebied heeft zijn eigen lokale ontwikkelingsstrategie (LOS). Wilt u meer kans maken op subsidie? Zorg er dan voor dat uw project aansluit op de LOS. Uw lokale actiegroep (LAG) kan u helpen bij de aanvraag. 

Wanneer worden aanvragen beoordeeld?

De LAG komt een aantal keren per jaar samen om aanvragen te beoordelen. Wilt u weten wat de deadlines zijn voor uw LEADER-gebied? U vindt de data van de tussentijdse indieningsdata in de regelgeving en/of op de website van de LAG.

Voor welke projecten krijgt u subsidie?

U kunt subsidie aanvragen voor:

 • Investeringsprojecten
 • Overige projecten: dit zijn projecten die gericht zijn op sociale activiteiten. Denk aan: 

  o    organiseren en ondersteunen van ontmoetingen in de regio;
  o    het delen van kennis;
  o    de promotie en uitvoering van natuurwerkdagen in de regio.

Voor welke kosten krijgt u subsidie?

U kunt voor verschillende kosten subsidie krijgen. Dit zijn de subsidiabele kosten. Vraagt u subsidie aan voor investeringsprojecten? Dan krijgt u 60% van de subsidiabele kosten vergoed. Wilt u subsidie aanvragen voor overige projecten? Dan krijgt u 80% van de subsidiabele kosten vergoed.

Integrale kostensystematiek

Bent u een kennisinstelling? Dan mag u uw loonkosten berekenen met een goedgekeurde Integrale kostensystematiek (IKS). U moet deze IKS standaard gebruiken in uw organisatie. Andere typen organisaties kunnen geen IKS gebruiken. 

Kosten berekenen

U kunt een extra rekenmethode gebruiken om de subsidiabele kosten te berekenen. Deze noemen we vereenvoudigde kostenoptie (VKO). U bent niet verplicht een VKO te gebruiken.

Bij het berekenen van de kosten met VKO kunt u kiezen tussen:

 • VKO voor arbeidskosten
 • VKO voor overige kosten

Gebruikt u de VKO voor arbeidskosten? Dan berekenen we deze kosten als percentage van de kosten waar u verantwoording over aflegt. U hoeft dan alleen de overige kosten in de begroting van uw project op te nemen. Bij de VKO voor overige kosten is dat omgekeerd. 

VKO voor arbeidskosten

U hoeft geen loonkosten, urenregistratie of eigen arbeid op te geven in de begroting. Bij deze VKO berekenen we subsidie door de overige subsidiabele kosten met 23% te vermenigvuldigen. Dit is het forfaitair bedrag. Dit wordt automatisch in uw aanvraag berekend.

VKO voor overige kosten

Bij deze VKO berekenen we subsidie door de arbeidskosten met 40% te vermenigvuldigen. Dit is het forfaitair bedrag. We berekenen de overige kosten met de gegevens die u heeft aangeleverd in de subsidieaanvraag. 

Voorwaarden

Als u subsidie aanvraagt, houdt u zich aan verschillende voorwaarden. 

Algemene voorwaarden

Na het einde van uw project kunt u de vaststelling van uw subsidie aanvragen. Dit kan uiterlijk 2 jaar na de datum van de beslissingsbrief over uw subsidieaanvraag (verleningsbeschikking). En binnen 13 weken na het realiseren van het project. Dit betekent dat activiteiten doorgaan tot en met 1 jaar en 9 maanden na dagtekening van de verleningsbeschikking.

Voorwaarden voor de arbeidskosten

Arbeidskosten bestaan uit loonkosten en eigen arbeid.

Eigen arbeid

Eigen arbeid valt onder onbetaalde arbeid. Bijvoorbeeld wanneer het werk door zelfstandigen wordt uitgevoerd, zoals bij een zzp’er of een eenmanszaak. Of wanneer het werk wordt uitgevoerd door maten/vennoten van een maatschap of vof. Alleen de aanvrager kan subsidie krijgen voor eigen arbeid. 

Kiest u voor een berekening zonder VKO? Dan gebruikt u bij de berekening van eigen arbeid een vast uurtarief van € 50. Maakt u gebruik van een VKO voor overige kosten? Dan gebruikt u bij de berekening van eigen arbeid een vast uurtarief van € 43.

Overige kosten

Overige kosten kunnen bestaan uit:

 • kosten van derden
 • bijdragen in natura
 • afschrijvingskosten
Kosten van derden

Kosten van derden zijn kosten voor bijvoorbeeld:

 • grondkosten
 • investeringen
 • geleverde goederen en/of diensten van een derde partij.

Bijdrage in natura

Onder bijdrage in natura vallen vrijwilligersuren en overige bijdragen in natura. Denk aan de inbreng van goederen en diensten, waar geen facturen of betaalbewijzen voor zijn. Het verleende subsidiebedrag mag niet meer zijn dan het totale bedrag aan subsidiabele kosten minus de bijdrage in natura.

Vrijwilligersuren zijn ook subsidiabel onder de bijdrage in natura. Hiervoor geldt het standaard uurtarief van € 22.

Uw aanvraag voorbereiden

Met uw aanvraag stuurt u deze verplichte bijlagen mee: 

 • projectplan
 • begroting
 • onderbouwing van de begroting
 • financieringsplan en meerjarenbegroting
 • verklaring nationale cofinanciering

U gebruikt onze formats voor het projectplan, de begroting en de verklaring nationale cofinanciering. Moet u voor uw aanvraag ook een samenwerkingsovereenkomst en/of mkb-verklaring opsturen? Gebruik dan ook onze formats. In het format projectplan vindt u een overzicht van alle bijlagen. Alleen als deze bijlagen compleet zijn, kunnen wij uw aanvraag behandelen.

Deelprestaties

Bij uw aanvraag geeft u eventueel ook deelprestaties op. Meer informatie en voorbeelden over deelprestaties vindt u op LEADER Uitvoering Projecten.

Aanvragen

U kunt subsidie LEADER Uitvoering Projecten Flevoland aanvragen vanaf 2 april 2024 09:00 uur tot en met 17 december 2027 17:00 uur. U logt in met eHerkenning. Voor uw aanvraag heeft u minimaal niveau 2+ met machtiging eH2+ nodig. Bent u particulier? Dan logt u in met DigiD.

Na uw aanvraag

Wilt u weten wat u verder na uw aanvraag kunt doen, zoals wijzigingen doorgeven en deelbetalingen aanvragen? Bekijk dan LEADER Uitvoering Projecten.

Wetten en regels

In het openstellingsbesluit van de provincie Flevoland staan de wetten en regels die horen bij deze subsidie.

Meer informatie vindt u op de website van de provincie Flevoland. 

In samenwerking met:
 • Provincie Flevoland
Bent u tevreden over deze pagina?