Open voor aanvragen

LEADER Uitvoering Projecten Noord-Holland

Laatst gecontroleerd op:
6 mei 2024
Gepubliceerd op:
27 maart 2024

Draagt uw project bij aan de versterking van de plattelandseconomie in Noord-Holland? Dan kunt u subsidie krijgen. Er is subsidie beschikbaar voor projecten in verschillende gebieden. 

Aanvraagperiode

Startdatum:
dinsdag 2 april 2024
09:00
Einddatum:
vrijdag 17 december 2027
17:00

Voor wie

De subsidie is voor initiatieven die de plattelandseconomie willen versterken. In Noord-Holland kunnen deze partijen subsidie ontvangen:

 • natuurlijke personen
 • rechtspersonen
 • samenwerkingsverbanden van bovenstaande partijen

Elk LEADER-gebied heeft zijn eigen lokale ontwikkelingsstrategie (LOS). Wilt u meer kans maken op subsidie? Zorg er dan voor dat uw project aansluit op de LOS. Uw LAG kan u helpen bij de aanvraag. 

Budget per LEADER-gebied

Het budget voor LEADER-gebied Westfriesland is € 3.106.570. Het budget voor LEADER-gebied Kop van Noord-Holland is € 3.180.231.

Voor welke projecten krijgt u subsidie?

U kunt per gebied subsidie aanvragen voor een van de volgende projecten. 

Kop van Noord-Holland

Projecten die bijdragen aan de LOS (subsidie maximaal € 250.000).

Westfriesland

 • Projecten die bijdragen aan de LOS (subsidie maximaal € 250.000)
 • Pilotprojecten (tot € 25.000)

Voor welke kosten krijgt u subsidie?

U kunt subsidie krijgen voor verschillende kosten. Dit zijn de subsidiabele kosten. Voor alle projecten krijgt u 50% van de subsidiabele kosten vergoed.

Voorbereidingskosten

Met voorbereidingskosten bedoelen we kosten die u maakt tijdens het:

 • voorbereiden, opstellen of inleveren van de subsidieaanvraag;
 • legeskosten (de kosten die u maakt als u een omgevingsvergunning aanvraagt).

U kunt subsidie krijgen voor deze kosten tot één jaar voordat u uw aanvraag doet. Een eventuele opdracht moet u ook maximaal één jaar voor de aanvraag geven. Deze opdracht geeft u aan bijvoorbeeld een leverancier of adviseur voor het leveren van diensten of producten. 

Integrale kostensystematiek

Bent u een kennisinstelling? Dan mag u uw loonkosten berekenen met een goedgekeurde Integrale kostensystematiek (IKS). U moet deze IKS standaard gebruiken in uw organisatie. Andere typen organisaties kunnen geen IKS gebruiken. 

Kosten berekenen

U kunt een extra rekenmethode gebruiken om de subsidiabele kosten te berekenen. Deze noemen we vereenvoudigde kostenoptie (VKO). U bent niet verplicht een VKO te gebruiken.

Bij het berekenen van de kosten met VKO kunt u kiezen tussen:

 • VKO voor arbeidskosten
 • VKO voor overige kosten

Gebruikt u de VKO voor arbeidskosten? Dan berekenen we deze kosten als percentage van de kosten waar u verantwoording over aflegt. U hoeft dan alleen de overige kosten in de begroting van uw project op te nemen. Bij de VKO voor overige kosten is dat omgekeerd. 

VKO voor arbeidskosten

U hoeft geen loonkosten, urenregistratie of eigen arbeid op te geven in de begroting. Bij deze VKO berekenen we subsidie door de overige subsidiabele kosten met 23% te vermenigvuldigen. Dit is het forfaitair bedrag. Dit wordt automatisch in uw aanvraag berekend.

VKO voor overige kosten

Bij deze VKO berekenen we subsidie door de arbeidskosten met 40% te vermenigvuldigen. Dit is het forfaitair bedrag. We berekenen de overige kosten met de gegevens die u heeft aangeleverd in de subsidieaanvraag. 

Voorwaarden

Als u subsidie aanvraagt, houdt u zich aan verschillende voorwaarden. 

Algemene voorwaarden

Voor de LEADER-gebieden geldt dat de activiteiten binnen 3 jaar zijn afgerond.  We rekenen vanaf de datum van de beslissing op uw subsidieaanvraag (verleningsbeschikking). De activiteiten kunnen uiterlijk doorgaan tot en met 31 december 2027. 

Voorwaarden voor de arbeidskosten

Arbeidskosten bestaan uit loonkosten en eigen arbeid.

Eigen arbeid

Eigen arbeid valt onder onbetaalde arbeid. Bijvoorbeeld wanneer het werk door zelfstandigen wordt uitgevoerd, zoals bij een zzp’er of een eenmanszaak. Of wanneer het werk wordt uitgevoerd door maten/vennoten van een maatschap of vof. Alleen de aanvrager kan subsidie krijgen voor eigen arbeid. 

Kiest u voor een berekening zonder VKO? Dan gebruikt u bij de berekening van eigen arbeid een vast uurtarief van € 50. Maakt u gebruik van VKO voor overige kosten? Dan gebruikt u bij de berekening van eigen arbeid een vast uurtarief van € 43.

Overige kosten

Overige kosten kunnen bestaan uit:

 • kosten van derden
 • bijdragen in natura
 • afschrijvingskosten
Kosten van derden

Kosten van derden zijn kosten voor bijvoorbeeld:

 • grondkosten
 • investeringen
 • geleverde goederen en/of diensten van een derde partij.

Bijdrage in natura

Onder bijdrage in natura vallen vrijwilligersuren en overige bijdragen in natura. Denk aan de inbreng van goederen en diensten, waar geen facturen of betaalbewijzen voor zijn. Het verleende subsidiebedrag mag niet meer zijn dan het totale bedrag aan subsidiabele kosten minus de bijdrage in natura.

Vrijwilligersuren zijn ook subsidiabel onder de bijdrage in natura. Hiervoor geldt het standaard uurtarief van € 22.

Uw aanvraag voorbereiden

Met uw aanvraag stuurt u deze verplichte bijlagen mee: 

 • projectplan
 • begroting
 • onderbouwing van de begroting

U gebruikt onze formats voor het projectplan en de begroting. Moet u voor uw aanvraag ook een samenwerkingsovereenkomst en/of mkb-verklaring opsturen? Gebruik dan ook onze formats. In het format projectplan vindt u een overzicht van alle bijlagen. Alleen als deze bijlagen compleet zijn, kunnen wij uw aanvraag behandelen.

Deelprestaties

Bij uw aanvraag geeft u eventueel ook deelprestaties op. Meer informatie en voorbeelden over deelprestaties vindt u op LEADER Uitvoering Projecten

Aanvragen

U kunt subsidie LEADER Uitvoering Projecten Noord-Holland aanvragen vanaf 2 april 2024 09:00 tot en met 17 december 2027 17:00. U logt in met eHerkenning. Voor uw aanvraag heeft u minimaal niveau 2+ met machtiging eH2+ nodig. Bent u particulier? Dan logt u in met DigiD.

Wanneer kunt u aanvragen?

De LAG komt een aantal keren per jaar samen om aanvragen tussentijds te beoordelen. Zorg ervoor dat u uw aanvraag voor een van deze momenten doet. De data zijn voor alle LEADER-gebieden gelijk. 

Na uw aanvraag

Wilt u weten wat u verder na uw aanvraag kunt doen, zoals wijzigingen doorgeven en deelbetalingen aanvragen? Bekijk dan LEADER Uitvoering Projecten.

Wetten en regels

Deze wetten en regels horen bij LEADER Uitvoering Projecten Noord-Holland:

Meer informatie vindt u op de website van Noord-Holland. 

In samenwerking met:
 • Provincie Noord-Holland
Bent u tevreden over deze pagina?