Open voor aanvragen

LEADER Uitvoering Projecten Zuid-Holland

Laatst gecontroleerd op:
3 juli 2024
Gepubliceerd op:
27 maart 2024

Draagt uw project bij aan het versterken van de plattelandseconomie in Zuid-Holland? U kunt dan subsidie aanvragen. Er is subsidie beschikbaar voor verschillende gebieden. 

Aanvraagperiode

Startdatum:
dinsdag 2 april 2024
09:00
Einddatum:
maandag 29 november 2027
17:00

Voor wie

De subsidie is voor initiatieven die de plattelandseconomie willen versterken. In Zuid-Holland kunnen deze partijen subsidie ontvangen:

 • natuurlijke personen
 • rechtspersonen
 • samenwerkingsverbanden van bovenstaande partijen

Elk LEADER-gebied heeft zijn eigen lokale ontwikkelingsstrategie (LOS). Wilt u meer kans maken op subsidie? Zorg er dan voor dat uw project aansluit op de LOS. Uw lokale actiegroep (LAG) kan u helpen bij de aanvraag. 

Voor welke projecten krijgt u subsidie?

Er zijn 3 LEADER-gebieden in Zuid-Holland: Alblasserwaard, Hollandse Plassen en Krimpenerwaard. U kunt per gebied subsidie aanvragen voor een van de volgende projecten. 

Alblasserwaard

 • Pilots of experimenten (tot € 25.000)
 • Investeringsprojecten

Vraagt u subsidie aan voor pilots of experimenten? Dan krijgt u 70% van de subsidiabele kosten vergoed. Voor investeringsprojecten krijgt u 50% van de subsidiabele kosten vergoed.

Hollandse Plassen

 • Proeftuinprojecten (tot € 25.000)
 • Impactprojecten

Vraagt u subsidie aan voor proeftuinprojecten? Dan krijgt u 80% van de subsidiabele kosten vergoed. Voor impactprojecten krijgt u 40% van de subsidiabele kosten vergoed.

Krimpenerwaard

 • Pilots of experimenten (tot € 25.000)
 • Investeringsprojecten

Vraagt u subsidie aan voor pilots of experimenten? Dan krijgt u 80% van de subsidiabele kosten vergoed. Voor investeringsprojecten krijgt u 40% van de subsidiabele kosten vergoed.

Voor welke kosten krijgt u subsidie?

Voor verschillende kosten kunt u subsidie krijgen. Dit zijn de subsidiabele kosten. 

Voorbereidingskosten

In de LEADER-gebieden Alblasserwaard en Krimpenerwaard zijn ook de voorbereidingskosten subsidiabel. Met voorbereidingskosten bedoelen we kosten die u maakt tijdens het:

 • voorbereiden, opstellen of inleveren van de subsidieaanvraag;
 • legeskosten (de kosten die u maakt als u een omgevingsvergunning aanvraagt).

U kunt subsidie krijgen voor deze kosten tot één jaar voordat u uw aanvraag doet. Een eventuele opdracht moet u ook maximaal één jaar voor de aanvraag geven. Deze opdracht geeft u aan bijvoorbeeld een leverancier of adviseur voor het leveren van diensten of producten. 

Integrale kostensystematiek

Bent u een kennisinstelling? Dan mag u uw loonkosten berekenen met een goedgekeurde Integrale kostensystematiek (IKS). U moet deze IKS standaard gebruiken in uw organisatie. Andere typen organisaties kunnen geen IKS gebruiken. 

Kosten berekenen

U kunt een extra rekenmethode gebruiken om de subsidiabele kosten te berekenen. Deze noemen we vereenvoudigde kostenoptie (VKO). U bent niet verplicht een VKO te gebruiken.

Bij het berekenen van de kosten met VKO kunt u kiezen tussen:

 • VKO voor arbeidskosten
 • VKO voor overige kosten

Gebruikt u de VKO voor arbeidskosten? Dan berekenen we deze kosten als percentage van de kosten waar u verantwoording over aflegt. U hoeft dan alleen de overige kosten in de begroting van uw project op te nemen. Bij de VKO voor overige kosten is dat omgekeerd. 

VKO voor arbeidskosten

Bij deze VKO berekenen we subsidie door de overige subsidiabele kosten met 23% te vermenigvuldigen. Dit is het forfaitair bedrag. Dit wordt automatisch in uw aanvraag berekend.

Gebruikt u deze berekening? Dan hoeft u geen loonkosten of eigen arbeid op te nemen in de begroting. Ook hoeft u geen urenregistratie bij te houden. Wel is het belangrijk dat u laat zien dat u arbeid en uren inzet bij uw project.

VKO voor overige kosten

Bij deze VKO berekenen we subsidie door de arbeidskosten met 40% te vermenigvuldigen. Dit is het forfaitair bedrag. We berekenen de overige kosten met de gegevens die u heeft aangeleverd in de subsidieaanvraag. 

Gebruikt u de VKO voor overige kosten? Dan hoeft u geen kosten derden, bijdragen in natura (waaronder vrijwilligersuren) en afschrijvingskosten op te nemen in de begroting. Wel is het belangrijk dat u laat zien dat er overige kosten gemaakt worden. 

Voorwaarden

Als u subsidie aanvraagt, houdt u zich aan verschillende voorwaarden. 

Algemene voorwaarden

Voor LEADER-gebieden Alblasserwaard en Krimpenerwaard geldt dat de activiteiten binnen 3 jaar zijn afgerond. We rekenen vanaf de datum van de beslissing op uw subsidieaanvraag (verleningsbeschikking). Activiteiten kunnen uiterlijk tot en met 31 december 2027 doorgaan.

Voor het gebied Hollandse Plassen geldt dat de activiteiten binnen 2 jaar na de datum van de verleningsbeschikking zijn afgerond. Activiteiten kunnen uiterlijk tot en met 31 december 2027 doorgaan. 

Voorwaarden voor de arbeidskosten

Arbeidskosten bestaan uit loonkosten en eigen arbeid.

Eigen arbeid

Eigen arbeid valt onder onbetaalde arbeid. Bijvoorbeeld wanneer het werk door zelfstandigen wordt uitgevoerd, zoals bij een zzp’er of een eenmanszaak. Of wanneer het werk wordt uitgevoerd door maten/vennoten van een maatschap of vof. Alleen de aanvrager kan subsidie krijgen voor eigen arbeid. 

Kiest u voor een berekening zonder VKO? Dan gebruikt u bij de berekening van eigen arbeid een vast uurtarief van € 50. Maakt u gebruik van VKO voor overige kosten? Dan gebruikt u bij de berekening van eigen arbeid een vast uurtarief van € 43.

Overige kosten

Overige kosten kunnen bestaan uit:

 • kosten van derden
 • bijdragen in natura
 • afschrijvingskosten
Kosten van derden

Kosten van derden zijn kosten voor bijvoorbeeld:

 • grondkosten
 • investeringen
 • geleverde goederen en/of diensten van een derde partij.

Bijdrage in natura

Onder bijdrage in natura vallen vrijwilligersuren en overige bijdragen in natura. Denk aan de inbreng van goederen en diensten, waar geen facturen of betaalbewijzen voor zijn. Het verleende subsidiebedrag mag niet meer zijn dan het totale bedrag aan subsidiabele kosten minus de bijdrage in natura.

Vrijwilligersuren zijn ook subsidiabel onder de bijdrage in natura. Hiervoor geldt het standaard uurtarief van € 22.

Uw aanvraag voorbereiden

Met uw aanvraag stuurt u deze verplichte bijlagen mee: 

 • projectplan
 • begroting
 • onderbouwing van de begroting
 • financieringsplan en meerjarenbegroting

U gebruikt onze formats voor het projectplan en de begroting. Moet u voor uw aanvraag ook een samenwerkingsovereenkomst en/of mkb-verklaring opsturen? Gebruik dan ook onze formats. In het format projectplan vindt u een overzicht van alle bijlagen. Alleen als deze bijlagen compleet zijn, kunnen wij uw aanvraag behandelen.

Deelprestaties

Bij uw aanvraag geeft u eventueel ook deelprestaties op. Meer informatie en voorbeelden over deelprestaties vindt u op LEADER Uitvoering Projecten.

Aanvragen

U kunt subsidie LEADER Uitvoering Projecten Zuid-Holland aanvragen vanaf 2 april 2024 09:00 tot en met 29 november 2027. U logt in met eHerkenning. Voor uw aanvraag heeft u minimaal niveau 2+ met machtiging eH2+ nodig. Bent u particulier? Dan logt u in met DigiD.

Wanneer kunt u aanvragen?

De LAG komt een aantal keren per jaar samen om aanvragen tussentijds te beoordelen. Zorg ervoor dat u uw aanvraag voor een van deze momenten doet. De data zijn voor alle LEADER-gebieden gelijk. 

Na uw aanvraag

Wilt u weten wat u verder na uw aanvraag kunt doen, zoals wijzigingen doorgeven en deelbetalingen aanvragen? Bekijk dan LEADER Uitvoering Projecten.

Wetten en regels

Deze wetten en regels horen bij LEADER Uitvoering Projecten Zuid-Holland:

Meer informatie vindt u op de website van de provincie Zuid-Holland.

In samenwerking met:
 • Provincie Zuid-Holland
Bent u tevreden over deze pagina?