Tijdelijk gesloten voor aanvragen

MIT: Haalbaarheidsprojecten

Gepubliceerd op:
13 maart 2014
Laatst gecontroleerd op:
12 september 2023

Wilt u een haalbaarheidsproject uitvoeren om de technische en economische risico's in kaart te brengen van een voorgenomen innovatieproject? Zoals bijvoorbeeld een literatuuronderzoek, marktverkenning of industrieel onderzoek? Lees of u subsidie kunt aanvragen bij een regionaal loket.

Startdatum:
dinsdag 4 april 2023
07:00 (CEST)
Einddatum:
dinsdag 12 september 2023
15:00 (CEST)

Alleen regionaal aanvragen

Het instrument Haalbaarheidsprojecten is momenteel gesloten. U kon voor een MIT haalbaarheidsproject alleen bij de regionale loketten aanvragen. Heeft u een concreet plan voor een haalbaarheidsproject? Controleer of uw plan voldoet aan de definities bij een haalbaarheidsproject en raadpleeg de Loketwijzer.

Regionaal budget

Voor de MIT-regeling gelden 5 regio's. Informatie over de verschillende regionale budgetten vindt u op onze MIT-pagina.

Haalbaarheidsproject

Een haalbaarheidsproject bestaat uit een haalbaarheidsstudie, eventueel aangevuld met industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling. Subsidie voor haalbaarheidsprojecten is 1 van de mogelijkheden binnen de Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT).

Bij een haalbaarheidsstudie moet u denken aan:

  • literatuuronderzoek;
  • octrooionderzoek;
  • inventarisatie van beschikbare technologie en potentiële partners;
  • marktverkenning;
  • concurrentieanalyse.

Industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling zijn werkzaamheden gericht op verkrijgen van kennis bij ontwikkeling van nieuwe producten, productieprocessen of diensten.

Toegekende aanvragen vóór 2022

Heeft u in 2019, 2020 of 2021 subsidie voor een MIT-haalbaarheidsproject aangevraagd en is deze subsidie aan u toegewezen? Dan heeft u een voorschot van 100% van de subsidie ontvangen.

Is het project afgerond, dan nemen wij telefonisch contact met u op om na te gaan of het volgens plan is uitgevoerd. Zo ja, dan stellen wij de subsidie binnen 13 weken na de einddatum van uw project ambtshalve vast. U hoeft dus geen subsidievaststelling aan te vragen.

Wij controleren steekproefsgewijs of u aan de verplichtingen voor subsidieontvangers heeft voldaan. We kunnen u vragen om dat aan te tonen. Ook kunnen we u vragen om aan te tonen dat de activiteiten waarvoor u subsidie heeft ontvangen, zijn verricht. Als u de verplichtingen niet bent nagekomen, kunnen wij de subsidie lager vaststellen of in zijn geheel intrekken.

Wijzigingen doorgeven

Wilt u een wijziging aanbrengen in het plan of de begroting van uw project? Geef deze wijziging dan door.
Geeft u een wijziging in uw projectplan niet door, dan kan dat leiden tot sancties zoals gehele of gedeeltelijke terugvordering van uw subsidie.

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?