Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI)

Gepubliceerd op:
17 december 2019
Laatst gecontroleerd op:
6 april 2022

Wilt u samen met andere partijen in consortia werken aan complete oplossingen die bijdragen aan de klimaatdoelen? Gericht op toepassing met oog voor technische, sociale en andere factoren die de slagingskans vergroten? Dan kan de regeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) ondersteuning bieden. De regeling richt zich op projectontwikkeling voor elektriciteit, gebouwde omgeving en industrie.

Budget en looptijd

Startdatum:
vrijdag 1 juli 2022
07:00 AM (CET)
Einddatum:
dinsdag 6 september 2022
03:00 PM (CET)
Totaal budget:
€ 81.400.000
Verleend:
€ 0
In behandeling:
€ 0
Nog beschikbaar
100 % (€ 81.400.000)

Heeft u een vooraanmelding gedaan? Dan kunt u vanaf 1 juli 09:00 uur tot 6 september 2022 17:00 uur uw definitieve subsidieaanvraag indienen. U kon een vooraanmelding doen tot 19 april 2022 17:00 uur. 

Let op: we breiden de informatie over de MOOI 2022 uit. Houd deze pagina in de gaten. U vindt hier binnenkort ook de informatie per thema en andere geüpdate middelen terug.

Budgetverdeling thema's 2022

Het totale budget voor de MOOI-regeling in 2022 is € 81,4 miljoen.

Budgetverdeling thema's 2022

Voorwaarden MOOI 2022

Om in aanmerking te komen moet uw project in elk geval voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Er is een samenwerkingsverband met minimaal 3 ondernemingen dat het project gaat uitvoeren. Deze mogen niet met elkaar verbonden zijn in een groep.
 • In het project ontwikkelt u de oplossingen en innovaties in een duidelijk samenhangende aanpak. Die richten zich op de opgaven uit het Klimaatakkoord. De betrokken partijen brengen hun verschillende expertises en perspectieven samen in een veelal cross-sectoraal samenwerkingsverband. Zoals vernieuwende mkb’ers en belanghebbenden. Belanghebbenden zijn bijvoorbeeld:
  • leveranciers;
  • afnemers;
  • gebruikers en;
  • lokale partijen.
 • Aanvragers moeten een voorstel doen voor een innovatieplan met daarin concrete, SMART-opgestelde mijlpalen (SMART: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden). Daarmee volgen we de voortgang.
 • Projecten moeten een omvang hebben van minimaal € 2 miljoen aan kosten die in aanmerking komen voor subsidie.
 • Onderzoeksorganisaties maken niet meer dan 50% van de subsidiabele kosten.
 • De subsidie is minimaal € 25.000 voor iedere deelnemer.
 • De subsidie is maximaal € 4 miljoen voor ieder MOOI-project. Voor de gebouwde omgeving (missie B in de bijlage Gebouwde omgeving) is dat maximaal € 7 miljoen.

Alle wijzigingen staan in de MOOI 2022-regeling die op 13 december 2021 is gepubliceerd in de Staatscourant. Dit is de wettelijke tekst met de volledige beschrijving van de MOOI-thema’s in 2022.

Na uw definitieve aanvraag

 • Na de verplichte vooraanmelding doet u van 1 juli 2022 09:00 uur tot 6 september 2022 17:00 uur uw definitieve subsidieaanvraag.
 • De MOOI 2022-regeling is een tender. Dat betekent dat wij uw aanvraag na de sluitingsdatum met de rangschikkingscriteria beoordelen. Een onafhankelijke adviescommissie beoordeelt de projecten. Deze adviescommissie stelt een advies op met criteria voor de rangschikking van alle aanvragen.
 • Scoort uw aanvraag voldoende op alle rangschikkingscriteria? Dan krijgt u subsidie op volgorde van de rangschikking. We geven subsidie totdat het beschikbare subsidiebudget op is. Scoort de aanvraag onvoldoende op één of meer rangschikkingscriteria? Dan wijzen wij uw aanvraag af. Dat doen we ook als er nog budget is.
 • Heeft u al een MOOI-project lopen? Ga voor het beheer van uw project en de vaststellingsaanvraag Naar mijn aanvraag.

Beslissing

Na de beoordelingstermijn ontvangt u een subsidiebeschikking met de beoordeling van uw project. Besluiten wij positief over uw aanvraag? Dan staan in de beschikking ook de details over het subsidiebedrag dat u ontvangt, met daarbij uw verplichtingen.

Lopende MOOI-projecten

Bent u betrokken bij een lopend MOOI-project? Voor lopende MOOI-projecten is het belangrijk dat u de voortgang rapporteert en belangrijke projectwijzigingen meldt. Na afloop van een project doet u een verzoek voor vaststelling van de subsidie.

Voortgang

Tijdens de looptijd van uw project moet u ons eenmaal per jaar een voortgangsrapportage sturen. De data waarop u rapporteert, staan in uw subsidiebeschikking. Een openbare voortgangsrapportage is onderdeel van deze rapportage.

De rapportage dient u in via de knop 'Naar uw aanvraag' onderaan deze paragraaf. Let op: de openbare voortgangsrapportage en de projecttabel mijlpalen voegt u als bijlagen toe. De formats hiervoor vindt u ook via de knop 'Naar uw aanvraag'. Als u hierop klikt, vindt u deze onderaan de pagina, bij 'Bijlagen en hulpmiddelen bij mijn aanvraag'.

Als uw project wijzigt

Heeft u subsidie ontvangen voor een (meerjarig) project? Dan bent u verplicht om belangrijke wijzigingen in uw project te melden. Klik ook hiervoor op de knop 'Naar uw aanvraag'. Gebruik dan het wijzigingsformulier onder de knop 'Wijziging project, uitvoering of organisatie doorgeven'.

Voor sommige wijzigingen moet u ons vooraf om toestemming vragen. Doet u dit niet? Dan loopt u het risico dat u geen subsidie ontvangt voor de gewijzigde projectdelen, of zelfs voor het hele project.

Vaststelling aanvragen

Na afloop van uw project dient u een verzoek tot vaststelling bij ons in. Ook dit regelt u via de knop 'Naar uw aanvraag'. We verrekenen dan de te weinig of te veel ontvangen subsidie. Informatie over de werkwijze voor de aanvraag van de vaststelling vindt u in onze Subsidiespelregels.

Alle formulieren en bijlagen die u nodig heeft voor uw aanvraag en vaststelling vindt u via onderstaande knop.

 

Achtergrond

De CO2-uitstoot van Nederland moet in 2030 met 49% zijn teruggebracht vergeleken met 1990. En in 2050 met 95%. De inzet op missiegedreven innovatiebeleid stelt de doelen van het Klimaatakkoord centraal. Innovatieve oplossingen moeten op tijd en flink bijdragen aan deze klimaatdoelen. Daarom moeten consortia innovatieve oplossingen in onderlinge samenhang ontwikkelen. In een consortium komen alle relevante disciplines en perspectieven in samen. Deze ondernemers, wetenschappers, maatschappelijke organisaties en belanghebbenden hebben daarbij oog voor de technische en sociaal-maatschappelijke factoren en kansen.

Door deze missiegerichte, complete aanpak, neemt de kans op echte toepassing van innovaties toe.

Download

Formats begroting en modelplan volgen uiterlijk eind mei.

Vragen over MOOI?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?