Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI)

Gepubliceerd op:
17 december 2019
Laatst gecontroleerd op:
24 juli 2023

Wilt u samen met andere partijen in een consortium werken aan complete, innovatieve oplossingen die bijdragen aan de klimaatdoelen? Gericht op toepassing in de praktijk, met oog voor technische, sociale en andere factoren die de slagingskans vergroten? Dan kunt u subsidie aanvragen met de regeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI). Deze regeling richt zich op projectontwikkeling voor elektriciteit, gebouwde omgeving en industrie.

Startdatum:
vrijdag 1 juli 2022
07:00 (CEST)
Einddatum:
dinsdag 6 september 2022
15:00 (CEST)
Totaal budget:
€ 81.400.000

Deze regeling is op dit moment gesloten. U kunt niet meer aanvragen. U kon alleen subsidie aanvragen na de verplichte vooraanmelding.

De CO2-uitstoot van Nederland moet in 2030 49% minder zijn dan in 1990. En in 2050 95% minder. Het missiegedreven innovatiebeleid stelt de doelen van het Klimaatakkoord centraal. Innovatieve oplossingen moeten op tijd en flink bijdragen aan deze klimaatdoelen. Daarom moeten consortia van samenwerkende partijen deze innovatieve oplossingen in onderlinge samenhang ontwikkelen. In een consortium komen alle relevante disciplines en perspectieven samen. Ondernemers, wetenschappers, maatschappelijke organisaties en belanghebbenden hebben daarbij oog voor de technische en sociaal-maatschappelijke factoren en kansen.

Door deze missiegerichte, complete aanpak, neemt de kans op echte toepassing van innovaties in de praktijk toe.

Subsidiethema's

Voorwaarden MOOI 2022

Om in aanmerking te komen moet uw project in elk geval voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Er is een samenwerkingsverband met minimaal 3 ondernemingen dat het project gaat uitvoeren. Deze mogen niet met elkaar verbonden zijn in een groep.
 • In het project ontwikkelt u de oplossingen en innovaties in een duidelijk samenhangende aanpak. Die richten zich op de opgaven uit het Klimaatakkoord. De betrokken partijen brengen hun verschillende expertises en perspectieven samen in een veelal cross-sectoraal samenwerkingsverband. Zoals vernieuwende mkb’ers en belanghebbenden. Belanghebbenden zijn bijvoorbeeld:
  • leveranciers;
  • afnemers;
  • gebruikers en;
  • lokale partijen.
 • Aanvragers moeten een voorstel doen voor een innovatieplan met daarin concrete, SMART-opgestelde mijlpalen (SMART: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden). Daarmee volgen we de voortgang.
 • Projecten moeten een omvang hebben van minimaal € 2 miljoen aan kosten die in aanmerking komen voor subsidie.
 • Onderzoeksorganisaties maken niet meer dan 50% van de subsidiabele kosten.
 • De subsidie is minimaal € 25.000 voor iedere deelnemer.
 • De subsidie is maximaal € 4 miljoen voor ieder MOOI-project. Voor de gebouwde omgeving (missie B in de bijlage Gebouwde omgeving) is dat maximaal € 7 miljoen.

Alle wijzigingen staan in de MOOI 2022-regeling die op 13 december 2021 is gepubliceerd in de Staatscourant. Dit is de wettelijke tekst met de volledige beschrijving van de MOOI-thema’s in 2022.

Download

Na uw aanvraag

Na de sluiting beoordelen we de projecten die voldoen aan de minimale eisen. Dit doen we met advies van onafhankelijke, externe experts. We doen dat op basis van een aantal beoordelingscriteria. Die bepalen de rangschikking. Projecten die te laag scoren op een criterium, wijzen we af. De kwaliteit is dan onvoldoende. Projecten die voldoende punten behalen, krijgen subsidie in de volgorde van de rangschikking en tot het subsidiebudget op is. De beoordelingstermijn is 13 weken. Deze beoordelingstermijn kunnen we eenmalig verlengen met nog eens 13 weken. 

Met de knop 'Naar uw aanvraag' onderaan deze pagina, komt u op het online aanvraagportaal. Hier dient u na de beschikking de voortgangsrapportage of een projectwijziging in. Ook vraagt u hier vaststelling van uw subsidie aan.

Beslissing

U ontvangt een subsidiebeschikking met daarin de details over de betaling. Hierin staan ook uw verplichtingen als subsidieontvanger.

Voortgangsrapportage

Heeft uw project subsidie gekregen en duurt het project langer dan 12 maanden? Dan levert u eenmaal per jaar een voortgangsrapportage in. Hiervoor gebruikt u het formulier dat staat op het online aanvraagportaal. De data waarop u moet rapporteren, staan in de beschikking.

Als uw project wijzigt

U heeft subsidie ontvangen voor een (meerjarig) project. U bent daarom verplicht om belangrijke wijzigingen in uw project direct te melden. Voor sommige wijzigingen moet u vooraf om toestemming vragen. Doet u dit niet? Dan loopt u het risico dat u geen subsidie ontvangt voor de gewijzigde projectonderdelen. Soms krijgt u zelfs geen subsidie voor het hele project. 

De beoordelingstermijn hiervan is 8 weken. Die kunnen we eenmalig verlengen met 8 weken.

Vaststelling aanvragen

Na afloop van uw project dient u een verzoek tot vaststelling in. Daarmee verrekenen wij te weinig of te veel ontvangen subsidie. Informatie over de werkwijze voor de aanvraag van de vaststelling kunt u vinden in onze Subsidiespelregels

De beoordelingstermijn hiervan is 13 weken. Die kunnen we eenmalig verlengen met nog eens 13 weken.

Bijlagen

 • Voortgangsrapportage: voeg bij het formulier toe het openbare voortgangsrapport en de projecttabel mijlpalen (alleen voor RVO). Gebruik hiervoor de formats op deze pagina.
 • Aanvraag vaststelling: stuur mee de Controleverklaring over projectsubsidie boven de € 125.000 en de eindrapportage. Gebruik hiervoor het format op deze pagina.

Onderneem maatschappelijk verantwoord

Denk  bij de productie en diensten  van uw bedrijf aan mens, milieu en maatschappij. Maatschappelijk verantwoord ondernemen  (MVO) is niet alleen goed voor de wereld, maar ook voor uw bedrijf. 

Wij moedigen alle organisaties aan maatschappelijk verantwoord te ondernemen. We helpen u daarbij met financiering, advies en met ons netwerk. Lees meer over MVO

Achtergrond

De regelingen van Topsector Energie zijn onderdeel van de Regeling nationale EZK en LNV-subsidies. Ze steunen industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling en demonstratieprojecten of combinaties daarvan. We dragen daarmee bij aan de CO2-doelstellingen uit het Klimaatakkoord. Ook versterken we de Nederlandse concurrentiekracht en zorgen daarmee voor meer werkgelegenheid en welvaart.

Werkt u aan innovaties die duurzaamheid en economische groei met elkaar verbinden? Dan heeft u mogelijk recht op een subsidie voor energie-innovatie. Ze zijn voor ondernemers, wetenschappers en kennisinstellingen. U vindt een overzicht van alle subsidies op Subsidies energie-innovatie.

Vragen over MOOI?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?