Open voor aanvragen

Samenwerken aan innovatie (EIP) 2024 provincies

Laatst gecontroleerd op:
5 juni 2024
Gepubliceerd op:
6 mei 2024

Draagt uw project bij aan innovatie in de landbouw? En wilt u het project uitvoeren in samenwerkingsverband? U kunt dan subsidie krijgen. Als uw aanvraag wordt goedgekeurd hoort het project bij het netwerk Europees Innovatie Partnerschap (EIP). Dit netwerk bestaat om te leren van elkaars projecten. 

Aanvraagperiode

Startdatum:
woensdag 5 juni 2024
09:00
Einddatum:
maandag 30 september 2024
17:00

Voor wie

Deze subsidie is voor samenwerkingsverbanden die een project uitvoeren in Flevoland, Noord-Holland, Overijssel, Utrecht, Zeeland of Zuid-Holland. Het project gaat over innovatie voor een duurzame en toekomstbestendige landbouw. En draagt bij aan het sterker maken van de natuur en creëren van een leefbaar platteland. 

Voor welke projecten krijgt u subsidie?

Het project gaat over een of meer van de volgende thema’s:

Budget

Provincie Budget
Flevoland € 4.976.220
Noord-Holland € 3.000.000
Overijssel € 3.300.000
Utrecht € 4.607.889,74
Zeeland € 2.500.000
Zuid-Holland € 6.700.000

Hoe verdelen wij het budget?

Een onafhankelijke adviescommissie beoordeelt per provincie elk project op een aantal onderdelen. Dit zijn selectiecriteria. Het budget verdelen wij onder de aanvragers die hier het hoogst op scoren. De selectiecriteria zijn:

 • effectiviteit
 • haalbaarheid
 • efficiëntie 
 • innovatie

Voor welke kosten krijgt u subsidie?

U kunt voor verschillende kosten subsidie krijgen: voor operationele kosten en investeringen in bedrijfsmiddelen. Voor operationele kosten krijgt u 100% vergoed, voor investeringen in bedrijfsmiddelen 40%. 

Operationele kosten

Operationele kosten zijn kosten voor bijvoorbeeld deze activiteiten:

 • coördinatie van het samenwerkingsverband
 • projectmanagement
 • uitvoeren van onderzoek
 • verbruikskosten tijdens de projectperiode (zoals brandstof)
 • ontwikkelen van prototypes of modellen
 • arbeidskosten: dit zijn loonkosten en eigen arbeid
 • uren die besteed worden aan de uitvoering van het project
 • kosten voor de samenwerking en het proces (zoals regelmatige overleggen)

De operationele kosten bestaan uit overige kosten en arbeidskosten.

Overige kosten

Overige kosten zijn kosten van derden.

Arbeidskosten

Arbeidskosten bestaan uit loonkosten en eigen arbeid. Onder arbeidskosten vallen bijvoorbeeld:

 • Uren die besteed worden aan de uitvoering van het project.
 • Kosten voor de samenwerking en het proces (zoals regelmatige overleggen).

U krijgt geen vergoeding voor de uren en kosten die tussen de deelnemers van het samenwerkingsverband onderling worden gefactureerd.

Investeringen in bedrijfsmiddelen

 Investeringen in bedrijfsmiddelen zijn bezittingen die het landbouwbedrijf voor meerdere jaren gebruikt (bijvoorbeeld voor de bedrijfsvoering). Bezittingen kunnen zijn: 

 • gebouwen
 • machines
 • software
 • inventaris

U krijgt de subsidiabele kosten voor investeringen in bedrijfsmiddelen alleen vergoed voor de duur van het project. 

Bent u voordat u de subsidieaanvraag heeft gedaan al gestart met de uitvoering van uw project? Of bent u voor uw subsidieaanvraag al verplichtingen aangegaan voor kosten voor de uitvoering van uw project? Dan krijgt u voor dat deel van de activiteiten en kosten geen subsidie. 

Onderbouwing van de kosten

In uw projectbegroting laat u zien dat u de activiteiten heeft uitgevoerd. Dat doet u door documenten aan te leveren, zoals offertes of salarisstroken. Wilt u deze kosten declareren voor een deelbetaling of vaststellingsverzoek? Dan onderbouwt u de kosten met facturen en betaalbewijzen. De penvoerder declareert deze kosten namens de deelnemers die de kosten hebben gemaakt. 

Integrale kostensystematiek (IKS)

Bent u een kennisinstelling? Dan mag u uw loonkosten berekenen met een goedgekeurde Integrale Kostensystematiek (IKS). U moet dan deze IKS steeds gebruiken in uw organisatie. Andere typen organisaties kunnen geen IKS gebruiken. Vraagt u subsidie aan in Zeeland? Dan kunt u ook geen IKS gebruiken. 

Kosten berekenen

Voor het berekenen van de subsidiabele kosten zijn er extra rekenmethodes. Deze noemen wij vereenvoudigde kostenoptie (VKO). U kunt deze methode gebruiken om uw kosten te berekenen. Hoe u dit doet, leggen wij uit op VKO voor GLB-subsidies.

Voorwaarden

Wilt u deze subsidie aanvragen? Dan moet u voldoen aan een aantal voorwaarden.

 • U vormt een samenwerkingsverband en werkt samen aan een projectplan. De penvoerder schrijft het projectplan en doet de subsidieaanvraag.
 • U maakt tijdens de uitvoering van het project de resultaten van uw activiteiten openbaar via het EIP-netwerk en via andere geschikte netwerken.

Voorwaarden samenwerkingsverband

Flevoland, Utrecht, Zeeland en Zuid-Holland

In de provincies Flevoland, Utrecht, Zeeland en Zuid-Holland bestaat het samenwerkingsverband uit minimaal 2 deelnemers. Ten minste één van de deelnemers is landbouwer. 

Overijssel

In Overijssel bestaat het samenwerkingsverband uit minimaal 2 deelnemers. Ten minste:

 • één landbouwer
 • één expert/kennispartner 

Noord-Holland

In Noord-Holland bestaat het samenwerkingsverband uit minimaal 4 deelnemers. Ten minste een van de deelnemers is landbouwer.

Voorwaarden penvoerder

De penvoerder is een van de deelnemers in het samenwerkingsverband, bijvoorbeeld de projectleider. De penvoerder vraagt subsidie aan namens het samenwerkingsverband. Elke deelnemer machtigt de penvoerder door de samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen.

Zo zorgt de penvoerder voor het:

 • onderhouden van contact met RVO namens het samenwerkingsverband;
 • doen van de subsidie-, deelbetaling- en vaststellingsaanvraag;
 • doorgeven van wijzigingen;
 • goed informeren van de deelnemers van het samenwerkingsverband.

De penvoerder ontvangt het subsidiebedrag. De penvoerder is verantwoordelijk voor het verdelen van het subsidiebedrag over de deelnemers.

De bewijslast van de uren en kosten ligt wel bij de individuele deelnemers. De penvoerder verzamelt deze informatie en levert deze bij ons aan. 

Uw aanvraag voorbereiden

Met uw aanvraag stuurt u bijlagen mee. Alleen als de bijlagen compleet zijn, kunnen wij uw aanvraag behandelen. U stuurt deze bijlagen mee:

 • ingevuld projectplan
 • samenwerkingsovereenkomst
 • begroting
 • onderbouwing van de begroting
 • bewijsstukken of offertes

U gebruikt onze formats voor het projectplan, de begroting en de samenwerkingsovereenkomst. Voor de onderbouwing van de begroting is er geen vast format.

Kostenverantwoording door deelprestaties

 Is de subsidie die u verleend krijgt meer dan € 25.000, maar minder dan € 125.000? Dan is de manier waarop u uw kosten verantwoordt misschien anders dan u bent gewend. Dit doet u namelijk door de prestaties in uw project zo veel mogelijk op te delen in deelprestaties. De deelprestaties geeft u bij uw aanvraag al door.

Aanvragen

U kunt Samenwerken voor innovatie (EIP) 2024 provincies aanvragen. U logt in met eHerkenning. Voor uw aanvraag heeft u minimaal niveau 2+ met machtiging eH2+ nodig.  

Na uw aanvraag

Hebben wij uw aanvraag voor subsidie compleet binnengekregen? Dan beoordelen we deze en ontvangt u onze beslissing binnen 22 weken na de sluitingsdatum. Om te bepalen welke projecten subsidie kunnen krijgen, rangschikt een commissie alle aanvragen.

Wijzigingen doorgeven

Geef belangrijke wijzigingen zo snel mogelijk aan ons door. U geeft een wijziging door voordat u deze uitvoert.

Voorschot ontvangen

Keuren wij uw aanvraag goed? U ontvangt automatisch een voorschot van 50% van het verleende subsidiebedrag.

Deelbetaling aanvragen

U kunt een deelbetaling aanvragen voor de kosten die u gemaakt en betaald heeft. Een deelbetaling is minimaal 25% van het verleende subsidiebedrag. Of maximaal € 50.000. In Noord-Holland kunt u maximaal 2 keer per jaar een deelbetaling aanvragen. In Zeeland kunt u één keer per jaar een deelbetaling aanvragen. Voor de overige provincies is er geen maximum aan het aanvragen van een deelbetaling.

De deelbetalingen samen met het voorschot zijn nooit meer dan 90% van het verleende subsidiebedrag. Bij het einde van het project en het vaststellingsverzoek bepalen wij het definitieve subsidiebedrag. Het bedrag dat u al heeft ontvangen bij het voorschot en mogelijke deelbetalingen wordt aangevuld tot maximaal 100% van de verleende subsidie.

Vaststelling aanvragen

Heeft u uw project uitgevoerd? Dan vraagt u binnen 13 weken vaststelling van uw subsidie aan. Voor de provincies Flevoland, Utrecht en Zuid- Holland is de uiterlijke einddatum van het project 30 juni 2028.

Voor de provincies Noord-Holland en Overijssel is de uiterlijke einddatum van het project 31 december 2028. Voor de provincie Zeeland geldt dat de einddatum van het project 2 jaar na verlening moet zijn. En uiterlijk op 31 december 2028.

Documenten bij uw aanvraag

Na uw aanvraag kunt u uw ingeleverde bijlagen nog bekijken. Dat is handig wanneer u nog aanvullende gegevens moet sturen, omdat uw aanvraag niet duidelijk of compleet is. U krijgt dan een digitale brief van ons. Bij het format projectplan hoort ook een Toelichting. Daarin leest u meer over de selectiecriteria.

Communicatievoorschriften van de Europese Unie (EU)

Bij de uitvoering van uw project gelden de communicatieregels van de EU:

 • U laat het logo van de Europese Unie zien in al uw communicatie. Vermeld het onderschrift ‘Medegefinancierd door de Europese Unie’.
 • U beschrijft het project op documenten en communicatiemiddelen.
 • Op uw website of social-media vertelt u over uw activiteiten.  
 • U plaatst een stevig bord of plaquette op uw terrein tijdens de uitvoering van uw project.
 • U plaatst een poster of digitaal beeldscherm bij uw projectlocatie. Deze poster of dit display:
  • is minimaal A3-formaat;
  • is duidelijk te zien voor het publiek;
  • laat zien dat u subsidie krijgt van de Europese Unie.

Wetten en regels

In samenwerking met:
 • Provincie Flevoland
 • Provincie Noord-Holland
 • Provincie Overijssel
 • Provincie Utrecht
 • Provincie Zeeland
 • Provincie Zuid-Holland
Bent u tevreden over deze pagina?