Gesloten voor aanvragen

Saneren van vissersvaartuigen (SVV)

Gepubliceerd op:
22 juli 2022
Laatst gecontroleerd op:
20 februari 2024

Brexit heeft veel gevolgen gehad voor Nederlandse vissers. Zo wordt het visquotum tot en met juni 2026 verlaagd voor bepaalde vissoorten. Wilde u daarom uw vissersvaartuig laten slopen? Met de subsidie Saneren van vissersvaartuigen (SVV) kon u hiervoor een vergoeding krijgen. 

Budget en aanvraagperiode

Startdatum:
donderdag 1 september 2022
09:00
Einddatum:
woensdag 30 november 2022
17:00
Totaal budget:
€ 155.000.000

De SVV in cijfers

De vangstmogelijkheden voor sommige vissoorten gaan tot en met 2026 in stappen omlaag door de Brexit. De SVV moest de vangstcapaciteit van de Nederlandse vloot (uitgedrukt in bruto tonnage (BT)) naar beneden brengen. Zo past deze bij de toekomstige vangstmogelijkheden. In totaal zijn er 51 vaartuigen gesaneerd. Dit heeft gevolgen voor vismachtigingen, trackrecords en contingenten.

Vaartuigen en capaciteit

De 51 gesaneerde vaartuigen hadden een BT tussen 63 en 573. 

Ook is er motorvermogen (kW’s) gesaneerd. In cijfers spreken we over:

 • 17.487 BT minder (-10,5%)
 • 53.318 kW minder (-15,2%)

Er is dus naar verhouding meer vermogen gesaneerd. De nieuwe maximale vangstcapaciteit voor de Nederlandse vloot is 149.859 BT en 297.418 kW. Op dit moment gebruikt Nederland ongeveer 83.000 BT en ongeveer 192.000 kW.

Vismachtigingen en trackrecords

We hebben de Vismachtigingen Meerjarenplan Noordzee (VMN) van de gesaneerde vaartuigen ingetrokken. Een visser heeft trackrecords nodig om deze vismachtiging aan te vragen. Trackrecords gaan over de prestatie van een vaartuig in de referentieperiode 2006 tot en met 2008 met bepaalde vistuigen. Er zijn trackrecords voor boomkorren (BT1 of BT2) en voor bodemtrawls en zegens (TR1 of TR2).

De trackrecords van de ingetrokken vismachtigingen blijven beschikbaar. Heeft u geen gebruikgemaakt van de sanering? En heeft u trackrecords? Dan mag u deze gebruiken om een nieuwe VMN-machtiging aan te vragen.

Boomkorvisserij (BT)

Voor de boomkorvisserij zijn er ruim 160.000 kW aan trackrecords. Op 1 januari 2024 was ongeveer 72.000 kW in gebruik. 88.000 kW werd niet gebruikt. Hiervan komt 58.000 kW uit de sanering.

Bodemtrawl- en zegenvisserij (TR)

Voor de bodemtrawl- en zegenvisserij zijn er bijna 50.000 kW aan trackrecords. Op 1 januari 2024 was ongeveer 32.000 kW in gebruik. 18.000 kW werd niet gebruikt. Hiervan komt 7.000 kW uit de sanering. 

Contingenten

Met de sanering zijn in 2023 ook contingenten voor tong, schol, kabeljauw en wijting komen te vervallen.

 

Vervallen hoeveelheid per soort
Contingent Vervallen hoeveelheid (% van jaarlijks te contingenteren hoeveelheid)
Tong 24%
Schol 26%
Wijting 7%
Kabeljauw 5%


Voor de basis-contingenten van tong en schol geldt dat 16% is komen te vervallen.

De vangstmogelijkheden van de vervallen contingenten zijn voor 2023 in beheer gegeven aan de producentenorganisaties (PO’s) waar de gesaneerde vaartuigen bij hoorden. In 2024 worden de contingenten herverdeeld over de PO’s. We doen dit op basis van de vangsten van de leden in 2023.

Hoe gaat het aanvragen?

In deze infographic ziet u hoe het aanvragen gaat voor de subsidie SVV. Verderop deze pagina leest u meer over alle onderwerpen die in de infographic staan.

Budget

Het budget voor deze subsidie is € 155 miljoen. Dit wordt met Europees geld betaald.

Hoeveel subsidie u krijgt

Voor de berekening van uw subsidiebedrag kijken we naar de bruto tonnage (BT) van uw vaartuig. Dit is de BT die op 25 juli 2022 in uw registratie in het Register van vissersvaartuigen staat. In de tabel hieronder ziet u het bedrag per BT. 

Bedrag per bruto tonnage (BT)
Type vaartuig BT Subsidiebedrag per BT Extra informatie
Kleine kotters 0 tot en met 178 BT € 6.780 -
Grote kotters 179 tot en met 573 BT € 4.835

Alle grote kotters krijgen een basisbedrag van € 262.578 en het bedrag per BT.

Pelagische freezer trawlers 3000 tot en met 9500 BT € 71 -

Laat u uw vaartuig slopen door een sloopbedrijf? En krijgt u hiervan een vergoeding voor uw vaartuig? Dit bedrag trekken wij van uw subsidiebedrag af.

Andere subsidie uit de Brexit Adjustment Reserve (BAR)

Krijgt u ook een andere subsidie uit de BAR? Dan krijgt u een lager bedrag voor het slopen van uw vaartuig. We trekken het bedrag van de andere subsidie af van uw subsidie voor het slopen.

Voorwaarden

U houdt zich aan een aantal voorwaarden voor deze subsidie.

Voorwaarden vissersvaartuig

Nadat u de beslisbrief over uw subsidieaanvraag heeft gekregen voert u een aantal activiteiten uit. U heeft tot en met 31 juli 2023 de tijd om dit te doen en vaststelling aan te vragen. U mag al beginnen na uw aanvraag. Dit is wel op eigen risico. U weet nog niet of u subsidie krijgt. 

 • U voerde 90 kalenderdagen per jaar visserijactiviteiten uit. We kijken hiervoor naar een periode van 2 kalenderjaren achter elkaar. De periodes zijn 2018 en 2019, 2019 en 2020 of 2020 en 2021. Tijdens deze periode was het vaartuig ingeschreven in het Register van vissersvaartuigen. U hoeft hierover geen gegevens op te sturen. Deze hebben wij al.
 • U heeft minimaal 20% van uw totale visvangst gevangen van de vastgestelde vissoorten in de daarbij behorende visgebieden. Dit is 20% in volume (kilogram) of in waarde (euro). Om welke vissoorten en gebieden het gaat leest u in de publicatie van de Staatscourant van 25 juli 2022. We kijken hiervoor naar een periode van 2 kalenderjaren achter elkaar. U gebruikt hiervoor dezelfde periode als bij de vorige voorwaarde over de visserijactiviteiten. U hoeft hierover geen gegevens op te sturen. Deze hebben wij al.
 • De totale bruto tonnage (BT)  van uw vissersvaartuig(en) mag op het moment van aanvragen niet hoger zijn dan de BT op 31 december 2020. Het gaat om de BT in het Register van vissersvaartuigen.
 • U laat het vaartuig slopen. Dit doet u voor de vaststellingsaanvraag. U mag het vaartuig hiervoor ook onklaar laten maken door de stuurhut te laten verwijderen. Het sloopbedrijf moet het vaartuig dan uiterlijk 31 maart 2024 slopen. 
 • U laat onze afdeling Visserijregelingen van RVO weten dat het vaartuig niet meer gebruikt wordt als vissersvaartuig. Wij trekken de visvergunning en vismachtigingen voor het vaartuig in. Ook laat u het vaartuig uitschrijven uit het register van het Kadaster. Dit kan maximaal 8 weken duren. U mag ook eerder laten weten dat wij de vismachtigingen en bijvoorbeeld uw garnalenvergunningen mogen intrekken.
 • U mag uw contingenten voor dit vaartuig niet meer wijzigen vanaf 22 juli 2022. Deze vervallen.
 • U heeft sinds 25 juli 2022 tot en met de dag dat u subsidie aanvraagt geen nieuw vissersvaartuig in het Register van vissersvaartuigen ingeschreven. Ook mag u vanaf het moment van uw aanvraag tot en met 5 jaar na de beslisdatum op uw vaststellingsaanvraag geen vaartuig meer inschrijven. En mag u de capaciteit van uw andere vaartuigen niet verhogen. Maakt u deel uit van een groep van bedrijven? Dan mogen de andere bedrijven ook geen vaartuig inschrijven tijdens deze periode.

Andere voorwaarden voor deze subsidie

Er zijn nog een aantal andere voorwaarden voor deze subsidie: 

 • U meldt het als u schuldsanering, uitstel van betaling of een faillietverklaring bij de rechter heeft aangevraagd. 
 • U doet een melding als u denkt dat u zich niet, niet op tijd of niet helemaal aan de voorwaarden van deze subsidie kunt houden. 
 • U houdt zich minimaal 5 jaar na onze laatste subsidiebetaling aan de voorwaarde uitsluiting subsidie van het European Maritime Fisheries and Aquaculture Fund (EMFAF). 
 • Uit uw administratie wordt duidelijk dat u aan de voorwaarden van deze subsidie voldoet. U bewaart deze minimaal 10 jaar na de beslissing op uw vaststellingsaanvraag. 
 • U werkt mee aan controles van de Audit Autoriteit, de Europese Commissie en de Europese Rekenkamer. Ook werkt u tot minimaal 5 jaar na de datum op de beslisbrief van uw vaststellingsaanvraag mee aan evaluaties over deze subsidie. 
 • U krijgt geen subsidie voor vaartuigen die u nu omvlagt. Bijvoorbeeld als u deze omvlagt uit het Verenigd Koninkrijk. Het vaartuig moet tijdens een periode van 2 kalenderjaren achter elkaar geregistreerd zijn in het Nederlandse Register voor Vissersvaartuigen. De periodes zijn 2018 en 2019, 2019 en 2020 of 2020 en 2021.

Alle voorwaarden gelden voor u als subsidieontvanger, ook als u met uw bedrijf stopt.

Wat gebeurt er met uw contingenten?

Om aan de voorwaarden van deze subsidie te voldoen moet u uw vaartuig uitschrijven uit het Register van vissersvaartuigen. Op dat moment vervallen uw contingenten. Het gaat om de contingenten die geregistreerd staan op het vaartuig waarvoor u subsidie aanvraagt. En de contingenten die op uw naam gereserveerd staan of die u heeft verhuurd.

We kijken hiervoor naar uw registratie bij ons op 22 juli 2022, om 00:00 uur. Om subsidie te krijgen mag u vanaf dat moment uw contingenten niet meer wijzigen. Heeft u nog een wijzigingsverzoek gestuurd? Dan nemen wij contact met u op.

Heeft u een contingent van het vaartuig gebruikt als onderpand, bijvoorbeeld voor een lening? Wij mogen geen subsidie aan u betalen zolang dit zo is. Als u de subsidie aanvraagt moet u de toezegging hebben dat dit onderpand wordt gestopt. Het onderpand moet zijn gestopt op het moment dat u het vaartuig uitschrijft uit het Visserijregister. De afdeling Visserijregelingen kan voor u kijken of er bij uw contingent een onderpand is. Zij kunnen niet zeggen aan wie.

Met deze subsidie zetten we ook een eerste stap richting het nieuwe contingentenstelsel in 2025. Meer leest u op Contingenten.

Inbreukpunten en ernstige inbreuken

De Europese Commissie heeft een verordening gemaakt. Hierin staan de nieuwe regels over uitsluiting voor het EMFAF. Deze regels gelden ook voor subsidies uit de Brexit Adjustment Reserve (BAR). Maakt het Europees Parlement of de Raad hier geen bezwaar tegen? Dan gaan de regels met terugwerkende kracht in vanaf 1 januari 2022. 

In de verordening staat dat u geen subsidie krijgt als u één ernstige inbreuk heeft gemaakt op de regels van het GVB. Het maakt niet uit hoeveel inbreukpunten u hiervoor heeft. Voor 2 categorieën inbreuken geldt een uitzondering, hierbij kijken we wel naar inbreukpunten:

 • Gebruik van een vistuig dat verboden is of niet voldoet aan de regels. 
 • Als u zich niet houdt aan de verplichte registratie en rapportage van uw vangstgegevens. Of andere gegevens die met uw vangst te maken hebben. 

U bent pas uitgesloten van subsidie als u 9 punten of meer heeft. Dit komt neer op minimaal 3 ernstige inbreuken.

Krijgt u inbreukpunten nadat uw vaartuig is gesloopt? Dit heeft gevolgen voor uw subsidie. Bijvoorbeeld dat u een deel moet terugbetalen.

Heeft u inbreukpunten?

Wij houden de ernstige inbreuken en inbreukpunten bij. Als u inbreukpunten heeft, dan heeft u hierover een brief ontvangen. Wilt u weten of u punten heeft? Neem contact met ons op en vraag naar team Visserijregelingen. We kunnen alleen aangeven hoeveel punten u heeft, maar niet wat dit betekent voor uw subsidie. Dit leest u in de beslisbrief. 

Meer informatie leest u op EMFAF: Uitsluiting subsidie. Deze regels van het EMFAF gelden ook voor de subsidie SVV.

Na uw aanvraag

We beoordelen de aanvragen op volgorde van binnenkomst. Als wij uw aanvraag hebben ontvangen, controleren wij eerst of deze compleet is. Missen er gegevens of bewijzen? U krijgt een brief en heeft 14 kalenderdagen de tijd om deze informatie aan te leveren.

U krijgt de beslissing op uw aanvraag binnen 13 weken nadat wij uw complete aanvraag hebben ontvangen. Hierin staat het maximale subsidiebedrag dat u kunt ontvangen. U kunt voor deze subsidie geen voorschot aanvragen.

Stappen na uw aanvraag

Nadat u de beslisbrief van uw subsidieaanvraag heeft gekregen, voert u activiteiten uit. U heeft hiervoor de tijd tot en met 31 juli 2023. U laat uw vaartuig slopen of eerst onklaar maken. Als u dit heeft gedaan vraagt u vaststelling aan. In deze afbeelding ziet u de stappen.

Stappen na uw aanvraag

Wijzigingen doorgeven

Nadat u uw aanvraag heeft verstuurd, kunt u geen wijzigingen doorgeven.

Vaststelling aanvragen

Als u uw activiteiten heeft gedaan vraagt u vaststelling aan. Hoe u dit doet en waar u rekening mee houdt leest u op Saneren van vissersvaartuigen (SVV): Vaststelling aanvragen.

Wetten en regels

U leest meer over de subsidie in de kamerbrief Openstelling saneringsregeling visserij van 22 juli 2022. De wetten en regels die bij deze subsidie horen leest u in de publicatie van 25 juli 2022 van de Staatscourant.

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?