Open voor aanvragen

Voorwaarden Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (SWZ)

Gepubliceerd op:
14 maart 2019
Laatst gecontroleerd op:
14 november 2022

Om in aanmerking te komen voor de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (SWZ) moet u voldoen aan een aantal voorwaarden.

De voorwaarden zijn:

 • De SWZ is bestemd voor bewonersinitiatieven en voor initiatieven van sociale ondernemers die een kleinschalig woonzorgarrangement vanaf 5 wooneenheden willen realiseren. In de regeling is er dan sprake van een zogenaamde WZ-ondernemer (woonzorg-ondernemer). Een WZ-ondernemer is een vereniging (bijvoorbeeld CPO), stichting of besloten vennootschap met de doelstelling een woonzorgarrangement te realiseren.
 • Minimaal 25% van de wooneenheden wordt onder de huurtoeslaggrens verhuurd óf verkocht beneden de grens van de Nationale Hypotheek Garantie.
 • Het woonzorgarrangement is in overwegende mate bedoeld voor bewoning door mensen van 55 jaar en ouder en beoogt de vraag naar ondersteuning of zorg te voorkomen. Uitgangspunt is dat de toekomstige bewoners het initiatief (mede) opzetten. Projecten van sociale ondernemers en bewonersinitiatieven waarvan de toekomstige bewoners al zorg nodig hebben en (deels) betaald worden vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) komen ook in aanmerking, mits aan het leeftijdscriterium wordt voldaan.
 • De beoogde initiatieven bevorderen sociale cohesie en ontmoeting. Diensten voor dagelijkse boodschappen en zorgverlening moeten in de omgeving en goed toegankelijk aanwezig zijn.

Per fase kunnen nog aanvullende voorwaarden gelden.

Verbouwen

Ook voor het verbouwen van een bestaand (woon)complex kunt u in aanmerking komen voor de SWZ (initiatieffase). De verbouwing moet dan wel substantieel zijn. Alleen beperkt aanpassingen aanbrengen binnen een bestaande wooneenheid valt daar bijvoorbeeld niet onder.

Aanvullende voorwaarden initiatieffase

 • Bij het onderzoeken van de haalbaarheid wordt getoetst of de initiatiefnemers het woningbouwproject kunnen realiseren. Dit resulteert in een haalbaarheidsrapport.
 • Wij raden u aan hiervoor ondersteuning aan te vragen bij een professionele procesbegeleider.

Aanvullende voorwaarden planontwikkelfase

Voor de financiering van de planontwikkelfase kunt u een lening aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Om in aanmerking te komen voor een lening, vragen wij u om:

 • een projectplan;
 • een haalbaarheidsplan waaruit blijkt dat het gaat om een woonzorgarrangement;
 • een bouwlocatie;
 • eventuele afspraken met een procesbegeleider;
 • de afspraken met de architect;
 • een bankrekening op naam van de WZ-onderneming die aanvraagt. NB: houd er rekening mee dat een aanvraag hiervoor 8 weken kan duren.

Aanvullende voorwaarden bouw- en nafinancieringsfase

De financiering van de bouw- en nafinancieringsfase moet u eerst aanvragen bij een aangesloten bank of financier. De bank of financier geeft aan als er een borgstelling nodig is voor de financiering. Deze borgstelling kunt u daarna, op aangeven van de bank of financier, aanvragen bij RVO. Om in aanmerking te komen voor een financiering vraagt de bank of financier u in ieder geval om:

 • een definitief ontwerp
 • bestek
 • omgevingsvergunning
 • een contract met een (hoofd) aannemer
 • gegevens waaruit blijkt dat het gaat om een woonzorgarrangement
In opdracht van:
 • Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport
Bent u tevreden over deze pagina?