Open voor aanvragen

Voorwaarden Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (SWZ)

Laatst gecontroleerd op:
12 april 2023
Gepubliceerd op:
14 maart 2019

Om in aanmerking te komen voor de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (SWZ) moet u voldoen aan een aantal voorwaarden.

De voorwaarden zijn:

  • De SWZ is bestemd voor bewonersinitiatieven en voor initiatieven van sociale ondernemers die een kleinschalig woonzorgarrangement vanaf 5 wooneenheden willen realiseren. In de regeling is er dan sprake van een zogenaamde WZ-ondernemer (woonzorg-ondernemer). Een WZ-ondernemer is een vereniging (bijvoorbeeld CPO), stichting of besloten vennootschap met de doelstelling een woonzorgarrangement te realiseren.
  • Minimaal 25% van de wooneenheden wordt onder de huurtoeslaggrens verhuurd óf verkocht beneden de grens van de Nationale Hypotheek Garantie.
  • Het woonzorgarrangement is in overwegende mate bedoeld voor bewoning door mensen van 55 jaar en ouder en beoogt de vraag naar ondersteuning of zorg te voorkomen. Uitgangspunt is dat de toekomstige bewoners het initiatief (mede) opzetten. Projecten van sociale ondernemers en bewonersinitiatieven waarvan de toekomstige bewoners al zorg nodig hebben en (deels) betaald worden vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) komen ook in aanmerking, mits aan het leeftijdscriterium wordt voldaan.
  • De beoogde initiatieven bevorderen sociale cohesie en ontmoeting. Diensten voor dagelijkse boodschappen en zorgverlening moeten in de omgeving en goed toegankelijk aanwezig zijn.

Per fase kunnen nog aanvullende voorwaarden gelden. Hierover leest u meer in op de pagina over het aanvraagproces.

Verbouwen

Ook voor het verbouwen van een bestaand (woon)complex kunt u in aanmerking komen voor de SWZ (initiatieffase). De verbouwing moet dan wel substantieel zijn. Alleen beperkt aanpassingen aanbrengen binnen een bestaande wooneenheid valt daar bijvoorbeeld niet onder.

In opdracht van:
  • Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport
Bent u tevreden over deze pagina?