Open voor aanvragen

Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (SWZ)

Gepubliceerd op:
14 maart 2019
Laatst gecontroleerd op:
8 januari 2024

Bent u bezig met (het maken van plannen voor) het realiseren van een kleinschalige innovatieve woonvorm voor 55-plussers, waar ook ondersteuning en zorg verleend kan worden? Dan kunt u wellicht in aanmerking komen voor de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (SWZ).

 

De Stimuleringsregeling Wonen en Zorg stopt per 4 april 2024

U kunt dus nog tot en met 3 april 2024 uw aanvraag voor de subsidie, planontwikkellening en/of borgstelling indienen. 
Mogelijk krijgt de regeling later in 2024 een vervolg. Of dit voor de subsidie, de planontwikkellening en/of de borgstelling geldt is nog niet duidelijk. Zodra hierover meer duidelijkheid is, leest u dat op de RVO website.

Doel

In Nederland is er een toenemende behoefte aan levensloopbestendige of gemakkelijk aanpasbare woningen voor 55-plussers. Het doel hiervan is om zo lang mogelijk zelfstandig en prettig in een vertrouwde thuisomgeving te kunnen blijven wonen. Steeds meer vitale en ondernemende 55-plussers, organisaties en ondernemers richten zich op de realisatie van innovatieve en kleinschalige geclusterde woonvormen.

Voorbeelden zijn: een woonhofje, transformatie van een leegstaand schoolgebouw of voormalig verzorgingstehuis of gemeenschappelijk wonen in een appartementencomplex.

De overheid (het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport) ondersteunt deze activiteiten door o.a. de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (SWZ) beschikbaar te stellen onder een aantal voorwaarden. De regeling helpt particuliere initiatiefnemers en sociale ondernemers bij de financiering van kleinschalige innovatieve woonvormen die wonen, ondersteuning en eventueel zorg combineren. 

3 onderdelen

De stimuleringsregeling bestaat uit verschillende onderdelen:

Subsidie in de initiatieffase: 

In deze beginfase onderzoekt en toetst u de haalbaarheid van uw initiatief. De overheid verstrekt een subsidie voor deze fase van het woonzorgarrangement. Voor deze fase is in 2024 € 1 miljoen beschikbaar. Het maximale subsidiebedrag per plan bedraagt € 20.000.
Kosten die in aanmerking komen voor subsidie zijn de kosten die gemaakt worden voor het onderzoeken van de haalbaarheid van het woonzorgarrangement. Voor de initiatieffase kunt u aanvragen indienen tot en met 3  april 2024.

Lening in de plan-ontwikkelfase: 

In deze fase ontwikkelt u het projectplan voor een woonzorgarrangement en bereidt u de bouw voor. Jaarlijks is voor deze fase € 15 miljoen beschikbaar. De overheid verstrekt, nadat u zelf 1/3 van de planontwikkelkosten heeft ingelegd, op aanvraag een lening tot een maximum van € 200.000. 

Borgstelling in de bouw/na-financieringsfase: 

In deze fase realiseert u het woonzorgarrangement, die u aansluitend (ver)huurt of (ver)koopt. De overheid geeft een borgstelling voor een lening van maximaal 15% van de stichtings- of verwervingskosten bij deze fase. Jaarlijks is dat € 100 miljoen. Per plan is de borgstelling maximaal €1.600.000 (80% van € 2.000.000).

Voorwaarden

  • De regeling is bedoeld voor bewonersinitiatieven en initiatieven van sociale ondernemers die een kleinschalig woonzorgarrangement vanaf 5 wooneenheden willen realiseren. Dit kunnen zowel huur- als koopwoningen zijn, of een combinatie hiervan. In de regeling noemen we dit een WZ-ondernemer (woonzorg-ondernemer). Een WZ-ondernemer is een vereniging (bijvoorbeeld CPO (pdf)), stichting of besloten vennootschap die het doel heeft een woonzorgarrangement te realiseren.
  • Minimaal 25% van de wooneenheden wordt onder de huurtoeslaggrens verhuurd óf verkocht beneden de grens van de Nationale Hypotheek Garantie
  • Het woonzorgarrangement is vooral bedoeld voor bewoning door mensen van 55 jaar en ouder. Ook heeft het als doel de vraag naar ondersteuning of zorg te voorkomen. Projecten van sociale ondernemers en bewonersinitiatieven waarvan de toekomstige bewoners al zorg nodig hebben en (deels) betaald worden vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) komen ook in aanmerking, mits aan het leeftijdscriterium wordt voldaan.
  • De regeling geldt ook voor de verbouwing van een bestaand (woon)complex; de verbouwing moet dan wel substantieel zijn.
  • Het te realiseren woonproject bevordert de sociale samenhang en ontmoeting onder de bewoners. Diensten voor dagelijkse boodschappen en zorgverlening moeten in de directe omgeving beschikbaar en goed toegankelijk zijn.  

Per fase in het bouwtraject kunnen nog aanvullende voorwaarden gelden. Lees meer hierover op de pagina Aanvraagproces.

Aanvragen

  • Voor de initiatieffase kunt u een aanvraag indienen tot en met 3 april 2024.
  • Voor de planontwikkelfase en de bouw/nafinancieringsfase kunt u een aanvraag indienen tot en met 3 april 2024.

U logt in met eHerkenning. Voor uw aanvraag heeft u minimaal niveau 3 met machtiging RVO-diensten op niveau eH3 nodig.

Lees meer over de Quickscan en het voorbereiden en indienen van uw aanvraag op de pagina Aanvraagproces.

Na uw aanvraag

Wij controleren of uw aanvraag volledig is. Is uw aanvraag onvolledig, dan laten wij u dit weten.

Lees wat er na uw aanvraag gebeurt

Procesbegeleiding

De realisatie van een kleinschalige innovatieve woonvorm, eventueel gecombineerd met zorg, is een uitdagende opgave. Wij adviseren u hierbij een procesbegeleider in de arm te nemen.

SWZ in de praktijk

Bekijk de ervaringen van Bert Pathuis en Marja Takens in de onderstaande video. Dit echtpaar bouwt op hun erf een aantal mooie, levensloopbestendige woningen. Voor het project maken Bert en Marja gebruik van de SWZ-regeling. 

Lees ook de andere verhalen en video's van andere initiatiefnemers die gebruikmaakten van de regeling. 

Video: levensloopbestendige woningen

Aanvullende informatie

Blijf op de hoogte

Wilt u op de hoogte blijven van nieuws over de SWZ? Vul dan het aanmeldformulier Nieuwsupdates in.

In opdracht van:
  • Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport
Bent u tevreden over deze pagina?