Gesloten voor aanvragen

Voorwaarden Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) Q1 2021

Gepubliceerd op:
17 juni 2020
Laatst gecontroleerd op:
1 september 2021

Om in aanmerking te komen voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL), moet u voldoen aan de voorwaarden. Voor TVL Q1 2021 zijn er algemene voorwaarden die voor alle ondernemingen gelden en er zijn aanvullende voorwaarden voor bepaalde ondernemingen.

Algemene voorwaarden TVL Q1 2021

Onderstaande TVL-voorwaarden gelden voor alle ondernemingen.

Omzetverlies en vaste lasten

 • Uw bedrijf heeft meer dan 30% omzetverlies in het 1e kwartaal van 2021 vergeleken met het 1e kwartaal van 2019.
 • Uw vaste lasten zijn minimaal € 1.500 per kwartaal, op basis van het percentage vaste lasten dat bij uw hoofdactiviteit hoort.
  Let op: het gaat om uw berekende vaste lasten, en niet om de werkelijke vaste lasten.

Bekijk hoe we voor de TVL uw omzetverlies en vaste lasten bepalen

Wat verstaan wij onder omzet en vaste lasten?

 • Omzet: Onder omzet verstaan wij alle inkomsten zonder de ontvangen btw en vóór aftrek van kosten en vaste lasten. Als u een aangifte voor de omzetbelasting moet doen, kunt u de posten Prestaties binnenland (1a, 1b, 1c en 1e) en Prestaties naar of in het buitenland (3a, 3b en 3c) van uw btw-aangifte gebruiken als omzet.
 • Vaste lasten: Voor de berekening van de vaste lasten gebruiken we het gemiddelde aandeel van de vaste lasten in de omzet van uw branche. Dit noemen we het percentage vaste lasten. Uw werkelijke vaste lasten hoeft u dus niet op te geven.

Lees meer over percentages vaste lasten

KVK-gegevens

 • Zowel mkb- als niet-mkb ondernemingen komen in aanmerking. De Europese Commissie heeft op 15 maart 2021 de toegang voor niet-mkb ondernemingen goedgekeurd. Bedrijven met meer dan 250 medewerkers (niet-mkb) kunnen vanaf 10 mei om 12:00 uur een aanvraag indienen. Om te zien of u een niet-mkb-ondernemer bent, kunt u de mkb-toets gebruiken.
 • Uw bedrijf is vóór 15 maart 2020 opgericht en ingeschreven in het KVK Handelsregister.
 • U heeft zich na 15 maart 2020 niet met terugwerkende kracht ingeschreven in het Handelsregister of uw SBI-code aangepast om in aanmerking te komen voor deze subsidie.
 • De hoofdactiviteit waarmee uw onderneming op 15 maart 2020 is ingeschreven in het Handelsregister van KVK telt.
  Alleen als u voor TVL juni tot en met september 2020 na een herbeoordeling of bezwaar TVL ontving voor een andere SBI-code, komt u ook met deze SBI-code in aanmerking. Het aanvraagsysteem kiest in dat geval automatisch de gunstigste SBI-code.
  Lees meer over uw hoofdactiviteit
 • Alleen als u SBI-code 64.2, 64.30.3 of 70.10 als hoofdactiviteit heeft en SBI-codes van nevenactiviteiten die recht geven op TVL, komt u in aanmerking met een nevenactiviteit. Het aanvraagsysteem kiest automatisch de meest gunstige SBI-code.
 • Voor bepaalde SBI-codes gelden aanvullende voorwaarden.

Uitgesloten SBI-codes

Uw hoofdactiviteit heeft niet één van de volgende SBI-codes

SBI-code Bedrijfssector
 
64 Financiële instellingen (geen verzekeringen en pensioenfondsen, met uitzondering van SBI-code 64.2 (financiële holdings) en 64.30.3 (beleggingsinstellingen met beperkte toetreding))
65 Verzekeringen en pensioenfondsen (geen verplichte sociale verzekeringen)
66 Overige financiële dienstverlening (met uitzondering van SBI-code 66.21 (risicoanalisten en schadetaxateurs) en 66.22 (assurantietussenpersonen))
84 Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen
85 Publiek bekostigde scholen en instellingen
97 Huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel
98 Niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door particuliere huishoudens voor eigen gebruik
99 Extraterritoriale organisaties en lichamen

Als u alléén SBI-code 64.2. 64.30.3 of 70.10 (holdings (geen financiële) en concerndiensten binnen eigen concern) als hoofdactiviteit heeft, en verder geen nevenactiviteit, komt u niet in aanmerking.

U heeft niet één van de volgende SBI-codes als nevenactiviteit

SBI-code Bedrijfssector
64 Financiële instellingen (geen verzekeringen en pensioenfondsen, met uitzondering van SBI-code 64.2 (financiële holdings) en 64.30.3 (beleggingsinstellingen met beperkte toetreding)), 64.99 (overige financiële mediatie), 66.12 (commissionairs en makelaars in effecten), 66.191 (administratiekantoren voor aandelen en obligaties), 66.193 (hypotheek- en kredietbemiddeling), 66.292 (actuariële en pensioenadviesbureaus), 66.299 (overige dienstverlening in verband met verzekeringen en pensioenfondsen) en 66.30 (vermogensbeheer))
65 Verzekeringen en pensioenfondsen (geen verplichte sociale verzekeringen)
66 Overige financiële dienstverlening

Financiële gezondheid

 • Uw bedrijf was op 31 december 2019 geen ‘onderneming in moeilijkheden’.
 • Uw bedrijf was op 31 december 2019 of daarna niet failliet.
 • Aan uw bedrijf is op het moment van aanvraag geen surséance van betaling verleend.
 • Na het krijgen van de subsidie mag u in totaal niet meer dan € 1.800.000 (bruto) aan overheidssteun hebben ontvangen op basis van de Tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun ter ondersteuning van de economie vanwege de huidige COVID-19-uitbraak (PbEU 2020, C 91 I). Let op: als uw bedrijf onderdeel uitmaakt van een groep, dan geldt dit maximumbedrag voor de hele groep samen. Uitzonderingen daarop zijn de visserij- en aquacultuursector en de primaire productie van landbouwproducten. Voor visserij- en aquacultuur geldt een maximum van € 270.000 overheidssteun. Voor de primaire productie van landbouwproducten geldt een maximum van € 225.000 overheidssteun.

Vestiging

 • Uw bedrijf heeft een fysieke vestiging in Nederland. Dit vestigingsadres is geregistreerd in het Handelsregister van KVK.
 • Minstens één vestiging van uw bedrijf heeft een ander adres dan uw privéadres. Of de vestiging staat los van de privéwoning en heeft een eigen opgang of toegang. Is dat laatste het geval, dan moet u bij uw aanvraag bewijs meesturen dat de vestiging los staat van de privéwoning en een eigen opgang of toegang heeft. Uitgezonderd zijn horecaondernemingen met SBI-code 56.10.1, 56.10.2 en 56.30 en ambulante ondernemingen met SBI-code 47.81.1, 47.81.9, 47.82, 47.89.1, 47.89.2, 47.89.9, 49.39.1, 49.32, 49.41, 49.42, 50, 51.10, 53, 85.53 of 93.21.2 (auto- en motorrijscholen, taxibedrijven, touringcar operators, markthandelaren, kermisexploitanten, recreatieve vliegsector, binnenvaart, zee- en kustvaart, goederenvervoer over de weg, verhuisvervoer, post- en koeriersdiensten). Bij deze ondernemingen mag het privéadres van de eigenaar/eigenaren wel gelijk zijn aan het vestigingsadres.

Aanvullende voorwaarden TVL Q1 2021

Voor een aantal ondernemingen gelden aanvullende voorwaarden. Deze zijn naast bovenstaande voorwaarden van toepassing.

Mkb-onderneming: aanvraag van € 125.000 of hoger

Het maximale subsidiebedrag dat een mkb-onderneming per kwartaal kan ontvangen, is verhoogd van € 90.000 naar € 550.000. Doet u een aanvraag van € 125.000 of hoger? Dan vragen wij u om bij de vaststelling extra informatie aan te leveren in de vorm van een accountantsproduct. U vindt het accountantsproduct op de website van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). Bij de vaststelling vragen we u uw werkelijke omzet van januari tot en met maart 2021 door te geven.

Welk accountantsproduct u nodig heeft, hangt af van of uw bedrijf op grond van het jaarrekeningrecht controleplichtig is of niet.

 • Als uw bedrijf controleplichtig is, heeft u een ‘rapport van feitelijke bevindingen’ nodig.
 • Als uw bedrijf niet controleplichtig is, heeft u een ‘samenstellingsverklaring’ nodig.

Heeft u geen accountant? Ook dan kunt u een accountant vragen deze informatie voor u aan te leveren. Het accountantsproduct is nodig om te controleren of u aan de subsidievoorwaarden voldoet. Wij controleren het volgende:

 • Heeft u een mkb-onderneming? Om te zien of u een mkb-ondernemer bent, kunt u de mkb-toets gebruiken.
 • Welke ondernemingen zijn er met uw onderneming verbonden? Wat zijn hun KVK-nummers? We hanteren hierbij de definitie voor onderneming zoals vastgelegd in het Europees staatssteunrecht.
 • Wat is uw relevante omzet in de subsidieperiode (januari-maart 2021) en in de referentieperiode (januari-maart 2019)?
 • Hoeveel overheidssteun heeft u in totaal in de gehele coronasteunperiode ontvangen binnen de Kaderregeling? En via welke regelingen? U mag niet boven het maximum van de Kaderregeling komen. Zie de maximale bedragen bij de voorwaarden over financiële gezondheid (eerder op deze pagina).

Mkb-bedrijf met TVL Q1 2021 van € 125.000 of hoger

Mkb-bedrijf met TVL Q1 2021 van € 125.000 of hoger Nodig bij de vaststelling
Controleplichtig Rapport van feitelijke bevindingen (COS4400N) dat bevestigt:
 • dat u een mkb-bedrijf heeft
 • alle met uw onderneming verbonden ondernemingen en hun KVK-nummers
 • uw relevante omzet in de subsidieperiode en in de referentieperiode
 • hoeveel overheidssteun u in totaal binnen de Kaderregeling in de gehele coronasteunperiode heeft ontvangen
Niet-controleplichtig Samenstellingsverklaring (COS4416N) die bevestigt:
 • dat u een mkb-bedrijf heeft
 • alle met uw onderneming verbonden ondernemingen en hun KVK-nummers
 • uw relevante omzet in de subsidieperiode en in de referentieperiode
 • hoeveel overheidssteun u in totaal binnen de Kaderregeling in de gehele coronasteunperiode heeft ontvangen

 

Horecaondernemingen

Heeft u een horecaonderneming met SBI-code 56.10.1 of 56.10.2? Dan verklaart u minimaal één horecagelegenheid te huren, pachten of in eigendom te hebben.

Zorgondernemers

Om het omzetverlies als gevolg van de coronamaatregelen te compenseren, kunt u als zorgondernemer ook tegemoetkomingen ontvangen van zorginkopers zoals zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten. Wij wijzen u erop dat in de beleidsregel voor de continuïteitsbijdrage van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende bepaling staat:

“Om in aanmerking te komen voor de continuïteitsbijdrage geldt de voorwaarde, dat de zorgaanbieder geen aanspraak maakt op relevante rijksregelingen in het kader van de coronacrisis, behalve eventueel voor het deel omzetdaling dat mogelijk resteert na aftrek van de vergoeding die de zorgaanbieder ontvangt op basis van de prestatie continuïteitsbijdrage.”

Dit betekent dat de TVL-subsidie gevolgen kan hebben voor de hoogte van de continuïteitsbijdrage. Om te voldoen aan de beleidsregel van de NZa mag u enkel een beroep doen op de TVL als u onderaan de streep, rekening houdend met steun van een zorginkoper, minimaal 30% omzetverlies heeft over de betreffende periode. Uiteraard moet u ook voldoen aan alle andere TVL-voorwaarden.

Meer informatie vindt u op de website van de NZa. Bekijk ook de beleidsregel voor de continuïteitsbijdrage.

Amateur sportclubs

Amateur sportclubs kunnen in één kwartaal niet gebruikmaken van zowel de TVL als de Tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19 (TASO).

Als u de TVL heeft aangevraagd, maar liever de TASO aanvraagt, kunt u contact met ons opnemen. U kunt uw aanvraag niet zelf intrekken als deze al in behandeling is. Wij zorgen voor een versnelde definitieve subsidieberekening, zodat u de ontvangen TVL kunt terugbetalen.

Adviestool

Met de Adviestool kunt u in 3 stappen zien of u in aanmerking komt en welk bedrag u mogelijk kunt aanvragen. U heeft hiervoor uw KVK-nummer nodig.

Raadpleeg de Adviestool

Vorige subsidieperiodes

Bent u op zoek naar informatie over eerdere subsidieperiodes die inmiddels zijn gesloten?

Ga naar de TVL overzichtspagina

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?