Gesloten voor aanvragen

Voorwaarden Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) Q1 2021

Gepubliceerd op:
17 juni 2020
Laatst gecontroleerd op:
5 juni 2023

Om in aanmerking te komen voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL), moest u voldoen aan de voorwaarden. Voor de TVL Q1 2021 zijn er algemene voorwaarden die voor alle ondernemingen golden en er zijn aanvullende voorwaarden voor bepaalde ondernemingen.

Algemene voorwaarden TVL Q1 2021

Onderstaande TVL-voorwaarden golden voor alle ondernemingen.

Omzetverlies en vaste lasten

 • Uw bedrijf had in het 1e kwartaal van 2021 meer dan 30% omzetverlies vergeleken met het 1e kwartaal van 2019.
 • Uw vaste lasten waren minimaal € 1.500 per kwartaal, op basis van het percentage vaste lasten dat bij uw hoofdactiviteit hoorde.
  Let op: het ging om uw berekende vaste lasten, en niet om de werkelijke vaste lasten.

Bekijk hoe we voor de TVL uw omzetverlies en vaste lasten bepaalden

Wat verstaan wij onder omzet en vaste lasten?

 • Omzet: onder omzet verstaan we alle inkomsten, zonder de ontvangen btw en vóór aftrek van kosten en vaste lasten. Doet u een aangifte voor de omzetbelasting? Gebruik dan de posten 'Prestaties binnenland (1a, 1b, 1c en 1e)' en 'Prestaties naar of in het buitenland (3a, 3b en 3c)' van uw btw-aangifte als omzet.
 • Vaste lasten: voor de berekening van de vaste lasten gebruiken we het gemiddelde aandeel van de vaste lasten in de omzet van uw branche. Dit noemen we het percentage vaste lasten. 

Lees meer over percentages vaste lasten

KVK-gegevens

 • Zowel mkb- als niet-mkb ondernemingen kwamen in aanmerking. De Europese Commissie heeft op 15 maart 2021 de toegang voor niet-mkb ondernemingen goedgekeurd. Bedrijven met meer dan 250 medewerkers (niet-mkb) konden vanaf 10 mei om 12:00 uur een aanvraag indienen. Met de mkb-toets controleert u of u een mkb-ondernemer bent.
 • Uw bedrijf is vóór 15 maart 2020 opgericht en ingeschreven in het KVK Handelsregister.
 • U heeft zich na 15 maart 2020 niet met terugwerkende kracht ingeschreven in het Handelsregister en uw SBI-code is niet aangepast om in aanmerking te komen voor deze subsidie.
 • De hoofdactiviteit waarmee uw onderneming op 15 maart 2020 is ingeschreven in het Handelsregister van KVK telde.
  Ontving u voor de TVL juni tot en met september 2020 subsidie voor een andere SBI-code na een herbeoordeling of bezwaar? Alleen dan kwam u ook met deze SBI-code in aanmerking. Het aanvraagsysteem koos in dat geval automatisch de gunstigste SBI-code.
  Lees meer over uw hoofdactiviteit
 • Had u SBI-code 64.2, 64.30.3 of 70.10 als hoofdactiviteit? En daarnaast SBI-codes van nevenactiviteiten die recht gaven op de TVL? Alleen dan kwam u in aanmerking met een nevenactiviteit. Het aanvraagsysteem koos automatisch de meest gunstige SBI-code.
 • Voor bepaalde SBI-codes golden aanvullende voorwaarden.

Uitgesloten SBI-codes

Uw hoofdactiviteit had niet één van de volgende SBI-codes

SBI-code

Bedrijfssector

64 Financiële instellingen (geen verzekeringen en pensioenfondsen, met uitzondering van SBI-code 64.2 (financiële holdings) en 64.30.3 (beleggingsinstellingen met beperkte toetreding))
65 Verzekeringen en pensioenfondsen (geen verplichte sociale verzekeringen)
66 Overige financiële dienstverlening (met uitzondering van SBI-code 66.21 (risicoanalisten en schadetaxateurs) en 66.22 (assurantietussenpersonen))
84 Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen
85 Publiek bekostigde scholen en instellingen
97 Huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel
98 Niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door particuliere huishoudens voor eigen gebruik
99 Extraterritoriale organisaties en lichamen

Als u alléén SBI-code 64.2. 64.30.3 of 70.10 (holdings (geen financiële) en concerndiensten binnen eigen concern) als hoofdactiviteit had, en verder geen nevenactiviteit, kwam u niet in aanmerking.

U had niet één van de volgende SBI-codes als nevenactiviteit

SBI-code

Bedrijfssector

64 Financiële instellingen (geen verzekeringen en pensioenfondsen, met uitzondering van SBI-code 64.2 (financiële holdings) en 64.30.3 (beleggingsinstellingen met beperkte toetreding)), 64.99 (overige financiële mediatie), 66.12 (commissionairs en makelaars in effecten), 66.191 (administratiekantoren voor aandelen en obligaties), 66.193 (hypotheek- en kredietbemiddeling), 66.292 (actuariële en pensioenadviesbureaus), 66.299 (overige dienstverlening in verband met verzekeringen en pensioenfondsen) en 66.30 (vermogensbeheer))
65 Verzekeringen en pensioenfondsen (geen verplichte sociale verzekeringen)
66 Overige financiële dienstverlening

Financiële gezondheid

 • Uw bedrijf was op 31 december 2019 niet financieel in moeilijkheden.
 • Uw bedrijf was op 31 december 2019 of daarna niet failliet.
 • Aan uw bedrijf was op het moment van aanvraag geen surséance van betaling verleend.
 • Na het krijgen van de subsidie mocht u in totaal niet meer dan € 1.800.000 (bruto) aan overheidssteun hebben ontvangen op basis van de Tijdelijke kaderregeling (PbEU 2020, C 91 I). Let op: als uw bedrijf onderdeel uitmaakte van een groep, dan gold dit maximumbedrag voor de hele groep samen. Uitzonderingen daarop waren de visserij- en aquacultuursector en de primaire productie van landbouwproducten. Voor visserij- en aquacultuur gold een maximum van € 270.000 overheidssteun. Voor de primaire productie van landbouwproducten geldt een maximum van € 225.000 overheidssteun.

Vestiging

 • Uw bedrijf had een fysieke vestiging in Nederland. Dit vestigingsadres was geregistreerd in het Handelsregister van KVK.
 • Minstens één vestiging van uw bedrijf had een ander adres dan uw privéadres. Of de vestiging stond los van de privéwoning en had een eigen opgang of toegang. Was dat laatste het geval, dan moest u bij uw aanvraag hiervan bewijs meesturen.
  Uitgezonderd waren horecaondernemingen met SBI-code 56.10.1, 56.10.2 en 56.30 en ambulante ondernemingen met SBI-code 47.81.1, 47.81.9, 47.82, 47.89.1, 47.89.2, 47.89.9, 49.39.1, 49.32, 49.41, 49.42, 50, 51.10, 53, 85.53 of 93.21.2 (auto- en motorrijscholen, taxibedrijven, touringcar operators, markthandelaren, kermisexploitanten, recreatieve vliegsector, binnenvaart, zee- en kustvaart, goederenvervoer over de weg, verhuisvervoer, post- en koeriersdiensten). Bij deze ondernemingen mocht het privéadres van de eigenaar/eigenaren wel gelijk zijn aan het vestigingsadres.

Aanvullende voorwaarden TVL Q1 2021

Voor een aantal ondernemingen gelden aanvullende voorwaarden. Deze waren naast bovenstaande voorwaarden van toepassing.

Mkb-onderneming: aanvraag van € 125.000 of hoger

Het maximale subsidiebedrag dat een mkb-onderneming per kwartaal kon ontvangen, verhoogde van € 90.000 naar € 550.000. Deed u een aanvraag van € 125.000 of hoger? Dan vroegen wij u om bij de vaststelling extra informatie aan te leveren in de vorm van een accountantsproduct. Deze stond op de website van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). Bij de vaststelling vroegen we u uw werkelijke omzet van januari tot en met maart 2021 door te geven.

Welk accountantsproduct u nodig had, hing af van of uw bedrijf op grond van het jaarrekeningrecht controleplichtig was of niet.

 • Als uw bedrijf controleplichtig was, had u een ‘rapport van feitelijke bevindingen’ nodig.
 • Als uw bedrijf niet controleplichtig was, had u een ‘samenstellingsverklaring’ nodig.

Had u geen accountant? Ook dan kon u een accountant vragen deze informatie voor u aan te leveren. Het accountantsproduct was nodig om te controleren of u aan de subsidievoorwaarden voldeed. Wij controleerden het volgende:

 • Had u een mkb-onderneming? Met de mkb-toets controleert u eenvoudig of u een mkb-ondernemer bent.
 • Welke ondernemingen waren er met uw onderneming verbonden? Wat waren hun KVK-nummers? We hanteerden hierbij de definitie voor onderneming zoals vastgelegd in het Europees staatssteunrecht.
 • Wat was uw relevante omzet in de subsidieperiode (januari-maart 2021) en in de referentieperiode (januari-maart 2019)?
 • Hoeveel overheidssteun ontving u in totaal in de gehele coronasteunperiode binnen de Kaderregeling? En via welke regelingen? U mocht niet boven het maximum van de Kaderregeling komen. Zie de maximale bedragen bij de voorwaarden over financiële gezondheid (eerder op deze pagina).

Mkb-bedrijf met TVL Q1 2021 van € 125.000 of hoger

Mkb-bedrijf met TVL Q1 2021 van € 125.000 of hoger

Nodig bij de vaststelling

Controleplichtig Rapport van feitelijke bevindingen (COS4400N) dat bevestigt:
 • dat u een mkb-bedrijf heeft
 • alle met uw onderneming verbonden ondernemingen en hun KVK-nummers
 • uw relevante omzet in de subsidieperiode en in de referentieperiode
 • hoeveel overheidssteun u in totaal binnen de Kaderregeling in de gehele coronasteunperiode heeft ontvangen
Niet controleplichtig Samenstellingsverklaring (COS4416N) die bevestigt:
 • dat u een mkb-bedrijf heeft
 • alle met uw onderneming verbonden ondernemingen en hun KVK-nummers
 • uw relevante omzet in de subsidieperiode en in de referentieperiode
 • hoeveel overheidssteun u in totaal binnen de Kaderregeling in de gehele coronasteunperiode heeft ontvangen

 

Horecaondernemingen

Had u een horecaonderneming met SBI-code 56.10.1 of 56.10.2? Dan verklaarde u minimaal één horecagelegenheid te huren, pachten of in eigendom te hebben.

Zorgondernemers

Om het omzetverlies als gevolg van de coronamaatregelen te compenseren, kon u als zorgondernemer ook tegemoetkomingen ontvangen van zorginkopers, zoals zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten. In de beleidsregel voor de continuïteitsbijdrage van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) staat daarover de volgende bepaling:

“Om in aanmerking te komen voor de continuïteitsbijdrage geldt de voorwaarde, dat de zorgaanbieder geen aanspraak maakt op relevante rijksregelingen in het kader van de coronacrisis, behalve eventueel voor het deel omzetdaling dat mogelijk resteert na aftrek van de vergoeding die de zorgaanbieder ontvangt op basis van de prestatie continuïteitsbijdrage.”

Dit betekent dat de TVL-subsidie gevolgen kon hebben voor de hoogte van de continuïteitsbijdrage. Om te voldoen aan de beleidsregel van de NZa mocht u enkel een beroep doen op de TVL als u onderaan de streep, rekening houdend met steun van een zorginkoper, minimaal 30% omzetverlies had over de betreffende periode. Uiteraard moest u ook voldoen aan alle andere TVL-voorwaarden.

Meer informatie vindt u op de website van de NZa. Bekijk ook de beleidsregel voor de continuïteitsbijdrage.

Amateur sportclubs

Amateur sportclubs konden in een kwartaal niet van én TVL én de Tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19 (TASO). gebruikmaken.

Vorige subsidieperiodes

Bent u op zoek naar informatie over eerdere subsidieperiodes die inmiddels zijn gesloten?

Ga naar de TVL overzichtspagina

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?