Net op zee Ten noorden van de Waddeneilanden

Meer artikelen

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en TenneT zijn voornemens een ondergrondse hoogspanningsverbinding te realiseren van een nieuw windpark op de Noordzee (Ten noorden van de Waddeneilanden)  naar het vasteland.

Stand van zaken

Van 8 maart tot en met 18 april 2019 heeft het voornemen en participatieplan van het project Net op Zee Ten noorden van de Waddeneilanden ter inzage gelegen. In die periode was het mogelijk om mee te denken door een schriftelijke of mondelinge reactie te geven op het voornemen en het voorstel voor participatie. De reacties worden betrokken bij het opstellen van de concept-NRD. De reacties op het voorstel voor participatie worden gebruikt om het participatieproces verder uit te werken.

Het voornemen en participatieplan is nog te downloaden via onderstaande link:

Voorgeschiedenis

Voor de nieuwe ondergrondse hoogspanningsverbinding zijn verschillende alternatieve kabeltracés (alternatieven genoemd) mogelijk. In 2018 heeft het ministerie van EZK in samenwerking met regionale overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties een eerste verkenning naar mogelijke kabeltracés uitgevoerd (het project ‘Verkenning aanlanding netten op zee 2030’). Daarbij is gekeken naar milieueffecten, technische haalbaarheid, omgevingsaspecten, kosten en toekomstvastheid van verschillende opties. Op basis van deze verkenning is voor Ten noorden van de Waddeneilanden gekozen voor het onderzoeken van een aansluiting op de bestaande hoogspanningsstations in Eemshaven, Vierverlaten en Burgum.

Meer informatie

Meer informatie over de verschillende projecten net op zee kunt u vinden op de projectwebsite. Hier kunt u zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bureau Energieprojecten, T 070 379 89 79.

Service menu right