Als agrarisch ondernemer minder stikstof uitstoten

Laatst gecontroleerd op:
10 juni 2024
Gepubliceerd op:
12 juni 2023

Met de aanpak piekbelasting wil het kabinet de stikstofneerslag op Natura 2000-gebieden snel verminderen. Wilt u hier als agrarisch ondernemer aan bijdragen? Op deze pagina vindt u een overzicht van uw mogelijkheden. Dit zijn: beëindigen, verplaatsen, innoveren, omschakelen en extensiveren. Welke keuze u ook maakt, wij helpen u verder.

Servicemail

Op de hoogte blijven van de aanpak piekbelasting?

Persoonlijke hulp zaakbegeleider

Denkt u na over het beëindigen van uw veehouderij? Of over een andere keuze zoals omschakelen of verplaatsen? Als u wilt, kunt u met een zaakbegeleider de mogelijkheden voor uw veehouderij verkennen. Dat is vrijblijvend en kost u niks.

Of bel ons op 088 042 42 42.

Overzicht mogelijkheden

Met subsidieregelingen krijgt u financiële ondersteuning bij het beëindigen, verplaatsen, innoveren, omschakelen of extensiveren van uw bedrijf. Of een combinatie van deze mogelijkheden. Bekijk hieronder het overzicht.

Overzicht regelingen aanpak piekbelasting - de 5 opties en de status

Eerst uw stikstofneerslag berekenen

Om een goed beeld van uw mogelijkheden te krijgen, moet u eerst weten hoe groot uw stikstofneerslag is op Natura 2000-gebieden. Dit noemen wij ook wel de stikstofdepositie. U kunt ook berekenen of deze stikstofneerslag boven de drempelwaarde van de aanpak piekbelasting valt. U berekent het anoniem met de AERIUS Check.

Agrariër legt iets uit aan medewerker door iets te tonen op zijn smartphone. Beide personen staan in een varkensstal.

Uw veehouderijlocatie beëindigen

Als veehouder kunt u uw stikstofneerslag voor het grootste deel verminderen door uw bedrijf te beëindigen. Ook door een bedrijfslocatie te beëindigen levert u een grote bijdrage. Als u een of meer veehouderijlocaties beëindigt, kunt u een vergoeding krijgen.

Blijkt uit de AERIUS Check dat u voldoet aan de drempelwaarde voor de aanpak piekbelasting? Dus dat u boven de landelijke drempelwaarde uitkomt? Dan kunt u een vergoeding aanvragen uit de Lbv-plus.

Blijkt uit de AERIUS Check dat u niet voldoet aan de drempelwaarde voor de aanpak piekbelasting? Maar dat uw stikstofneerslag wel boven de drempelwaarde uitkomt van het Natura 2000-gebied bij u in de buurt? Tot en met 1 december 2023 kon u dan een vergoeding aanvragen uit de Lbv. Deze subsidie is nu gesloten.

Nieuwe regeling voor kleinere sectoren

Houdt u dieren die buiten de Lbv en Lbv-plus vallen? En wilt u uw bedrijf beëindigen? We werken aan een nieuwe beëindigingsregeling: de ‘Lbv voor kleinere sectoren’. Meer informatie volgt.

Luchtfoto met grasland waarop koeien grazen

Uw bedrijfslocatie verplaatsen

U kunt uw stikstofneerslag op Natura 2000-gebieden verminderen door uw bedrijf vrijwillig te verplaatsen. U verplaatst uw bedrijf bijvoorbeeld naar een gebied waar ook in de toekomst ruimte is voor landbouw. Dat kan in Nederland zijn, maar ook in een ander land van de Europese Unie.

U kunt steun krijgen voor de verplaatsing zelf, maar ook voor onderzoek naar de haalbaarheid van de verplaatsing. In het voorjaar volgt meer informatie over de Landelijke verplaatsingsregeling veehouderijen met piekbelasting (LVVP).

Kippenboerderij

Uw bedrijfslocatie innoveren

U kunt uw stikstofneerslag verminderen door het gebruik van bewezen emissiearme stalsystemen of technieken. Wanneer er meer zekerheid is dat u hiervoor een natuurvergunning krijgt, kunt u subsidie aanvragen via de Subsidiemodules brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen (Sbv).

Varkens scharrelen in de modder

Uw bedrijfslocatie omschakelen

Heeft u plannen om minder stikstof uit te stoten en de bedrijfsvoering op meerdere fronten blijvend te verduurzamen? Dan kunt u terecht bij het Investeringsfonds Duurzame Landbouw (IDL). Daar kunt u een lening van maximaal € 400.000 krijgen tegen soepele voorwaarden. Uw investeringen moeten wel bijdragen aan minimaal 5 van de 8 duurzaamheidsdoelen.

Bekijk meer mogelijkheden voor ondersteuning van verduurzaming voor varkens-, pluimvee-, kalver- en melkvee- en graasdierhouders.

Koeien in de weide, natuur op de achtergrond

Uw melkveehouderij extensiveren

Heeft u een melkveehouderij in een veenweidegebied of (in de buurt van) een stikstofgevoelig Natura 2000-gebied? En wilt u de grondwaterstand in dit gebied verhogen of uw bedrijf verder extensiveren? U kunt in een samenwerkingsverband subsidie aanvragen uit één van de 3 categorieën. Lees meer op Samenwerking in veenweidegebieden en Natura 2000-overgangsgebieden.

Nationale Grondbank

Wilt u uw landbouwgrond verkopen? Hiervoor kunt u terecht bij de Nationale Grondbank. U koopt of verkoopt uw grond dan van of aan de overheid. Meer hierover leest u op Nationale Grondbank.

Binnenkort: ondernemingsplan

Valt uw bedrijf onder de aanpak piekbelasting? Dan kunt u binnenkort ook zelf met een voorstel komen om minder stikstof uit te stoten. Dit doet u in de vorm van een ondernemingsplan. In zo’n plan beschrijft u hoe u de stikstofuitstoot van uw bedrijf wilt verminderen. Uitgangspunt is dat uw plan toekomstbestendig is en bijdraagt aan de lokale doelen voor natuur, stikstof, water en klimaat. 

Voordat het zover is, houden we eerst 2 pilots. Er komt een pilot in de Gelderse Vallei en een in de Peel, elk met 10 à 15 bedrijven.

Meer informatie over het ondernemingsplan vindt u op Levend Landschap.

Mogelijkheden bij uw provincie

Naast de landelijke regelingen kunt u ook gebruikmaken van regelingen van uw provincie. Deze regelingen verschillen per provincie. Een overzicht van de websites van de provincies vindt u op Levend Landschap.

Voor een sterke natuur

Met de aanpak piekbelasting wil het kabinet de stikstofneerslag op Natura 2000-gebieden snel naar beneden brengen. De aanpak is gericht op ongeveer 3.000 bedrijven die de meeste stikstofneerslag op Natura 2000-gebieden veroorzaken. Dit zijn vooral agrarische bedrijven maar ook enkele industriële bedrijven. Deelname aan de aanpak is vrijwillig. Kijk voor meer informatie op Levend Landschap.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?