Gebouwde omgeving en de Wet natuurbescherming

Gepubliceerd op:
28 november 2017
Laatst gecontroleerd op:
19 oktober 2020

De Wet natuurbescherming is gericht op het behouden en ontwikkelen van waardevolle natuur. Bij het verduurzamen van een gebouw kunt u te maken krijgen met het onderdeel soortbescherming van deze wet.

Tegelijk met het uitvoeren van energiebesparende maatregelen kunt u ook maatregelen nemen die de biodiversiteit bevorderen. Zo kunt u voldoen aan de wettelijke verplichten maar direct ook extra verduurzamingstappen zetten. In 2017 heeft de Wet natuurbescherming de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet en de Boswet vervangen. Zie ook:

Wet natuurbescherming
Natuurinclusief bouwen

Wettelijke verplichtingen: behoud biodiversiteit

Bij aanwezigheid van beschermde soorten in het gebouw moet u mogelijk een ontheffing Wet natuurbescherming aanvragen voor uw werkzaamheden. Vooral bij het aanbrengen van spouwmuurisolatie kunt u te maken hebben met de verplichtingen uit de Wet natuurbescherming. Dit vanwege negatieve effecten op bijvoorbeeld huismussen, gierzwaluwen, diverse soorten vleermuizen en uilen en op muurvarens.

Onderzoek beschermde natuurwaarden

In de planning van uw werkzaamheden moet u er rekening mee houden dat u onderzoek moet (laten) doen naar aanwezige beschermde natuurwaarden en dat de werkzaamheden niet op elk moment in het jaar plaats kunnen vinden. Mogelijk moet u ook vooraf zorgen voor nieuwe plekken waar vogels kunnen broeden of dieren kunnen overwinteren of misschien moet u uw werkzaamheden op een aangepaste wijze uitvoeren. Vaak doet u dit onderzoek niet zelf, maar kunt u een bureau inhuren met kennis van zaken. Deze bureaus vindt u op de website Netwerk Groene Bureaus.

Ontheffingen en gedragscodes

Als er beschermde soorten aanwezig zijn moet u mogelijk een ontheffing of een verklaring van geen bezwaar bij een omgevingsvergunning aanvragen. Ook kunt u in veel gevallen gebruik maken van een gedragscode. Lees meer op:

Vragen over de Wet natuurbescherming?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?