Beleid duurzame energie

Laatst gecontroleerd op:
8 juni 2023
Gepubliceerd op:
26 april 2022

Het opwekken, verspreiden en gebruiken van hernieuwbare (duurzame) energie draagt bij aan het streven om  in 2050 klimaatneutraal te zijn. Dat betekent dat we de uitstoot van broeikasgassen, met name CO2, verminderen naar nul.

In 2020 kwam 11,5% van alle gebruikte energie in Nederland uit duurzame bronnen. In 2030 moet dat minimaal 27% zijn. Maar we kijken verder. 

Energiesysteem 2050

In 2050 wil Europa klimaatneutraal zijn. Hiervoor heeft Nederland een nieuw energiesysteem nodig: van opwek, gebruik, transport tot en met opslag van energie. Om een nieuw energiesysteem te ontwikkelen hebben we minder dan 30 jaar de tijd. Dit vraagt om keuzes die we, deels nú al, moeten maken. Nederland zit namelijk middenin de energietransitie (de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzaam opgewekte energie). Hiervoor is een plan nodig: samenhangend en langjarig energiebeleid. 

Om dit te realiseren startte het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) het Programma Energiesysteem 2050 (PES). Een onderdeel van dit programma is het opstellen van een Nationaal Plan Energiesysteem. Dit plan beschrijft hoe Nederland klimaatneutraal wordt.

Lees meer op onze pagina Energiesysteem 2050.

Slim omgaan met energie en opslag

Met wind- en zonne-energie zijn we voor een groot deel afhankelijk van het weer. Hierdoor komt het aanbod van energie niet altijd en overal overeen met de vraag naar energie. We moeten daarom zorgen voor flexibiliteit in ons energiesysteem. Dit kunnen we bijvoorbeeld oplossen met energieopslag, maar vooral ook elektriciteitsopslag. Zodat er op elk moment genoeg energie is.

Wij helpen bedrijven, gemeenten, ontwikkelaars en dienstverleners als installateurs bij praktische oplossingen om ons energiesysteem flexibeler te maken. We ontwikkelen en delen kennis, bieden een netwerk en geven inzichten in het gebruik in de praktijk, aan:

  • Bedrijven die uitbreiden of overgaan van fossiele brandstoffen op elektriciteit (elektrificeren). Maar misschien moeilijk of niet kunnen aansluiten op het volle elektriciteitsnet.
  • Gemeenten die willen helpen met verduurzamen. Ook gemeenten willen immers netcongestie voorkomen (filevorming op het net). 
  • Dienstverleners als installateurs of intermediairs die op hun beurt gemeenten en bedrijven helpen bij de invoering van die flexibiliteitsoplossingen. 

Spijker uw kennis bij op onze pagina Flexibiliteitsoplossingen: slim omgaan met energie en opslag.

Slimme energiesystemen

Dat energiesysteem moet in de toekomst slimmer zijn dan ooit. We wekken namelijk steeds meer hernieuwbare (duurzame) energie op. Maar de zon schijnt en de wind waait niet altijd. De hoeveelheid energie wisselt daardoor. We gebruiken ook niet altijd evenveel energie. Hoe helpen innovaties ons energiesysteem slimmer en flexibeler te maken? Digitalisering speelt hierbij een steeds grotere rol.

Laat u op de pagina Slimme energiesystemen inspireren met oplossingen die we lokaal en gebiedsgericht met subsidie ontwikkelen.

Energie opwekken op rijksgrond

Hoe draagt de overheid zelf bij aan deze klimaatopgave? Door op eigen rijksgrond duurzame energie op te wekken. Met het programma Opwek Energie op Rijksvastgoed (OER) maken we deze grond beschikbaar. Ontwikkelaars kunnen deze grond gebruiken voor hun duurzame energieprojecten. Zo leveren we een concrete bijdrage aan de opgave van de RES-regio’s om 35 TWh duurzame energie op te wekken in 2030. 

In dit programma werken wij nauw samen met Defensie en het Rijksvastgoedbedrijf. Defensie heeft verschillende terreinen, zoals kazernes, vliegvelden en een marinebasis. Het ministerie van Defensie heeft 12 defensieterreinen aangewezen waar we duurzame energie kunnen opwekken. We pakken de defensieterreinen (verdeeld in projecten) in fases aan.

Lees meer op onze pagina Opwek Energie op Rijksvastgoed (OER).

Green Deal

Bij de uitvoering van duurzame initiatieven lopen bedrijven, overheden en groepen burgers soms tegen belemmeringen aan. De Green Deals zijn er om die weg te nemen. De rol van de overheid hierbij varieert per initiatief. Denk hierbij aan:

  • wegnemen van belemmeringen in wet- en regelgeving;
  • toegankelijk maken van netwerken;
  • ondersteunen van toegang tot de kapitaalmarkt;
  • inbrengen van kennis.

Lees meer op de pagina Green Deal.

Topsectorenaanpak

In 10 sectoren werken overheid, ondernemers, onderzoekers en maatschappelijke organisaties samen aan de opgaven voor Nederland.  Van deze topsectoren is energie er één (Topsector Energie). Elke sector heeft een topteam waarin deze samenwerking terugkomt. Met daarin een boegbeeld uit die sector, een wetenschapper, een topambtenaar en een innovatieve mkb-er. Zij bundelen hun innovatiekracht. Door te bouwen aan netwerken, innovatievraagstukken boven tafel te krijgen en kennis te verspreiden.

Meer weten?

Vragen over duurzame energie?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?