Bufferstroken 2024

Gepubliceerd op:
9 november 2023
Laatst gecontroleerd op:
16 februari 2024

Voor het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) en de mestwetgeving is het verplicht om bufferstroken langs alle waterlopen (oppervlaktewaterlichamen) te hebben. Voor 2024 is het GLB en de mestwetgeving aangepast. We leggen u graag uit wat wij binnen het GLB zien als bufferstrook en aan welke voorwaarden u moet voldoen. 

Wat is een bufferstrook? 

Een bufferstrook ligt op landbouwgrond en begint vanaf de insteek van een waterloop (met uitzondering van een flauw talud). Een bufferstrook is een strook grond waarop u geen mest, chemische gewasbeschermingsmiddelen of biociden mag gebruiken. 

Er zijn meerdere typen waterlopen:

 • Ecologisch kwetsbare waterlopen  
 • Waterlopen die vallen onder de Kaderrichtlijnen (KRW). Deze bestaan  
  uit 2 soorten:
  • KRW waterlopen van meer dan 10 meter breed.
  • KRW waterlopen van maximaal 10 meter breed.
 • Overige waterlopen 
  • Kort- of niet- droogvallende waterlopen. Dit zijn waterlopen die het hele jaar door of het grootste deel van het jaar water bevatten.
  • Lang droogvallende waterlopen. Dit zijn waterlopen die in de zomer droogvallen en ten minste in de periode van 1 april tot en met 1 oktober droog staan.
  • Droge sloot. Dit zijn sloten die altijd droog staan. Hiervoor geldt dat deze formeel niet als waterlopen worden gezien en daarom niet onder de bufferstrokenregeling vallen. 

Hoe breed is een bufferstrook? 

De breedte van de bufferstrook hangt af van het type waterloop. In de tabel hieronder staat per type waterloop hoe breed de bufferstrook moet zijn. Dit ziet u in de kolom ‘Hoofdregel’. Is de totale oppervlakte van uw bufferstroken meer dan 4% van de oppervlakte van uw topografische perceel? Dan kunnen de bufferstroken bij sommige type waterlopen smaller (afgeschaald) worden. Hoe smal? Dit ziet u in de kolom ‘1e berekening groter dan 4%’. Zijn de bufferstroken samen dan nog steeds meer dan 4% van het perceel? Dan berekenen we de oppervlakte opnieuw en geldt de kolom ‘2e berekening groter dan 4%’. De breedte van de bufferstrook hoeft u niet zelf te bepalen. Dat doen wij voor u. 

U ziet de actuele bufferstrokenkaart vanaf februari 2024 in Mijn percelen. Bent u het niet eens met de bufferstrook? Dan kunt u dat aangeven. Hier leest u binnenkort meer over op Bufferstroken in Mijn percelen 2024. 

Tabel breedte bufferstroken

  Hoofdregel   1e berekening groter dan 4%   2e berekening groter dan 4%  
Ecologisch Kwetsbare Waterlopen 5 meter blijft 5 meter  blijft 5 meter
 KRW waterlopen groter dan 10 meter breed   5 meter 3 meter Geen verdere versmalling toegestaan  
 KRW waterlopen kleiner dan of gelijk aan 10 meter breed  5 meter 3 meter 1 meter
Kort- of niet-droogvallende waterlopen  3 meter 1 meter 0,5 meter
Lang droogvallende waterlopen   1 meter 1 meter   1 meter
Droge sloten  0 meter - -

Voorbeelden breedte bufferstroken

Hieronder vindt u voor een aantal waterlopen voorbeelden van de breedte van de bufferstrook bij de hoofdregel en bij de afschaling als uw bufferstroken samen 4% of minder van uw perceel beslaan. 

Waar begint de bufferstrook? 

De bufferstrook begint vanaf de insteek van de sloot. De mestplaatsingsruimte begint daar waar de bufferstrook eindigt. Hoe u dan de oppervlakte berekent leest u in het stappenplan op Bufferstroken in Mijn percelen 2024.  

Waar begint de bufferstrook op een flauw talud? 

Een flauw talud (helling) is minimaal 2 meter breed vanaf de waterlijn tot aan de insteek. De helling is niet steiler dan 1:3. Bij een flauw talud begint de bufferstrook op 1 meter vanaf de waterlijn. De mestplaatsingsruimte begint daar waar de bufferstrook eindigt. U registreert een gewasperceel vanaf de waterlijn in Mijn percelen.

Hoe bepalen we de bufferstroken? 

De bufferstroken zijn bepaald op basis van de waterlopen (kaartlaag Waterlopen). De ligging van de waterlopen is bepaald op basis van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). De typering van de overige waterlopen werd in 2023 bepaald op basis van de BGT. Voor 2024 wordt deze typering aangeleverd door de waterschappen op basis van een modelmatige benadering. Kader Richtlijn Water (KRW) en Ecologisch Kwetsbaar Water zijn landelijk vastgelegd.

Bij de kaartlaag Bufferstroken is rekening gehouden met het type waterloop en met de regels voor het smaller mogen maken van bufferstroken, de 4% berekening. In de BGT staat geen informatie over een flauw talud.

Bufferstroken en andere regelingen

De regels voor een bufferstrook in het GLB leggen we uit in de conditionaliteiten. Aanleg van bufferstroken langs waterlopen (GLMC 4) en Aanleg van bufferstroken langs waterlopen die in de zomer droogvallen (GLMC 10). Ook hebben de bufferstroken invloed op de eco-regeling en de vergoeding van het Agrarisch Natuur- en Landbouwbeleid (ANLb). U leest hieronder hoe deze regels met elkaar samenhangen. 

Wat mag u doen vanuit GLB en mestwetgeving?

Wat mag op bufferstroken langs waterlopen (GLMC 4), bufferstroken als eco-activiteit en bufferstroken als niet-productief bouwland (GLMC 8) en een teeltvrije zone? Dat ziet u hieronder:

  Bufferstrook Bufferstrook als eco-activiteit Bufferstrook als niet-productief Teeltvrije zone
Gebruik meststoffen Nee Nee Nee Nee
Gebruik biociden en chemische gewasbeschermingsmiddelen Nee Nee Nee Nee
Beweiden Ja Nee Nee Ja
Maaien Ja Nee* Nee* Ja
Oogsten Ja Nee Nee Ja
Gewassen en teeltmaatregelen Alle gewassen Geen groene braak, precisielandbouw bemesting, precisielandbouw gewasbescherming, fertigatie en beperkte gewassen uit Gewascodes en gewassen eco-activiteiten 2024 Beperkte gewassen uit Tabel Gewassen en GLB 2024
 
Ander gewas dan de hoofdteelt (behalve gras)
 
Mestplaatsingsruimte** Nee Nee Nee Nee

*Kruidenmengsel mag u maaien en afvoeren, maar niet als voer gebruiken. Maaien en maaisel laten liggen mag ook.
**Bufferstroken tellen niet mee voor 80% grasland bij derogatie.

Veelgestelde vragen 

Wilt u meer weten? Wij hebben voor u de Veelgestelde vragen over GLB verzameld. 

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?