Beter Benutten Bestaande 380 kV Ens - Zwolle

Gepubliceerd op:
13 juni 2022
Laatst gecontroleerd op:
24 november 2022

Het hoogspanningsproject Ens - Zwolle maakt onderdeel uit van het programma ‘Beter Benutten’. Op dit project is de Rijkscoördinatieregeling (RCR) van toepassing. Dit betekent dat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) de vergunningen die nodig zijn voor de werkzaamheden coördineert. Netbeheerder TenneT is verantwoordelijk voor de werkzaamheden aan de hoogspanningslijn.

Wat gaat er gebeuren?

De bestaande bovengrondse hoogspanningsverbinding tussen de hoogspanningsstations Ens en Zwolle ligt in de gemeenten Kampen, Noordoostpolder, Zwolle en Zwartewaterland. Van deze hoogspanningsverbinding worden de bestaande geleiders, de lijnen waar de stroom doorheen gaat, vervangen door geleiders met een grotere transportcapaciteit. Deze nieuwe geleiders zijn vergelijkbaar met de huidige geleiders. De huidige verbinding is ruim 35 jaar oud. Daarom vindt er ook onderhoud plaats aan de masten van deze verbinding. Waar nodig worden onderdelen vervangen of versterkt, zoals bliksemafleiders en staalwerk. Bij een klein aantal masten zal ook de fundatie worden versterkt.

Kaart Ens - Zwolle  Bron TenneT

Stand van zaken

De besluiten liggen van vrijdag 25 november 2022 tot en met vrijdag 6 januari 2023 ter inzage. In diverse lokale media en in de Staatscourant van 24 november 2022 is kennisgeving gedaan van de terinzagelegging van de besluiten. De besluiten zijn op 24 november 2022 bekendgemaakt door de minister voor Klimaat en Energie door toezending aan de aanvrager.

Waar kunt u de besluiten inzien?

De aanvragen, de besluiten en andere relevante stukken kunt u inzien:

Bent u het niet eens met de besluiten?

U kunt de Raad van State van zaterdag 26 november 2022 tot en met vrijdag 6 januari 2023 laten weten dat u het niet eens bent met de besluiten. Dit heet in beroep gaan. U kunt in beroep gaan als de besluiten tegen uw belangen ingaan of als u heeft gereageerd op het ontwerp van de besluiten.

U kunt op twee manieren beroep instellen:

Post:
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

Digitaal:
Via de website van de Raad van State.

Actuele informatie over in beroep gaan vindt u op de website van de Raad van State: In (hoger) beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak.

Zoals hierboven aangegeven stuurt u uw beroepschrift naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. We verzoeken u vriendelijk om daarnaast ook een kopie van het beroepschrift te sturen aan: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, T.a.v. directie WJZ , Postbus 20401, 2500 EK Den Haag. Op de besluiten is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat in het beroepschrift moet worden aangeven welke beroepsgronden worden aangevoerd tegen een of meer van deze besluiten. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Het wordt aanbevolen in het beroepschrift te vermelden dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Informatiepagina jaaroverzicht

Het jaaroverzicht met grote energieprojecten geeft inzicht in hoe het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hier als coördinerend ministerie mee omgaat. Het volledige, meest recente jaaroverzicht (2021) staat op de pagina: Bureau Energieprojecten: jaaroverzicht projecten.

Hieronder vindt u de informatie over dit specifieke project.

Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79

bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?