Beter Benutten Bestaande 380 kV Ens - Zwolle

Gepubliceerd op:
13 juni 2022
Laatst gecontroleerd op:
23 juni 2021

Het hoogspanningsproject Ens - Zwolle maakt onderdeel uit van het programma ‘Beter Benutten’. Op dit project is de Rijkscoördinatieregeling (RCR) van toepassing. Dit betekent dat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) de vergunningen die nodig zijn voor de werkzaamheden coördineert. Netbeheerder TenneT is verantwoordelijk voor de werkzaamheden aan de hoogspanningslijn.

Wat gaat er gebeuren?

De bestaande bovengrondse hoogspanningsverbinding tussen de hoogspanningsstations Ens en Zwolle ligt in de gemeenten Kampen, Noordoostpolder, Zwolle en Zwartewaterland. Van deze hoogspanningsverbinding worden de bestaande geleiders, de lijnen waar de stroom doorheen gaat, vervangen door geleiders met een grotere transportcapaciteit. Deze nieuwe geleiders zijn vergelijkbaar met de huidige geleiders. De huidige verbinding is ruim 35 jaar oud. Daarom vindt er ook onderhoud plaats aan de masten van deze verbinding. Waar nodig worden onderdelen vervangen of versterkt, zoals bliksemafleiders en staalwerk. Bij een klein aantal masten zullen ook de fundaties worden versterkt.

Kaart Ens - Zwolle  Bron TenneT

Stand van zaken

De ontwerpbesluiten voor dit project liggen van 24 juni tot en met 4 augustus 2022 ter inzage. In diverse lokale media en in de Staatscourant van 23 juni 2022 is kennisgeving gedaan van de terinzagelegging van de ontwerpbesluiten.

Waar kunt u de ontwerpbesluiten inzien?

De aanvragen, de ontwerpbesluiten en andere relevante stukken kunt u inzien:

Hoe kunt u uw zienswijze kenbaar maken?

Van 24 juni tot en met 4 augustus 2022 kunt u schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen.

Digitaal

Wij ontvangen uw zienswijze bij voorkeur via het digitale reactieformulier. Reacties via e-mail worden in deze procedure niet geaccepteerd.

Per post

U kunt uw zienswijze ook sturen naar:

Bureau Energieprojecten
Inspraakpunt
BBB 380 kV Ens- Zwolle
Postbus 111
9200 AC Drachten

Mondeling

U kunt uw zienswijze mondeling geven tijdens de informatieavond(en) of door op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur te bellen met Bureau Energieprojecten, T 070 379 89 79.

Bureau Energieprojecten zorgt ervoor dat alle zienswijzen worden doorgestuurd naar de bevoegde gezagen.

U wordt verzocht duidelijk te vermelden op welk(e) ontwerpbesluit(en) uw zienswijze betrekking heeft.

Persoonsgegevens

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij gebruiken uw gegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Ook bewaren wij uw gegevens niet langer dan nodig. Zie ook de privacyverklaring van RVO.

Informatieavond

Op donderdag 7 juli is een informatieavond georganiseerd. U bent van harte welkom om op deze avond vragen te stellen en bij de diverse stands informatie te krijgen over het project en de procedure. Medewerkers van het ministerie van EZK en TenneT zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden. Het RIVM is uitgenodigd om uw vragen over magneetvelden en gezondheid te beantwoorden. Er is geen plenair deel met presentaties of toelichtingen. De bijeenkomst vindt plaats in  De Stadskazerne, Oudestraat 216, 8261 CA Kampen. U kunt vrij in- en uitlopen op ieder moment tussen 19.00 en 21.00 uur.

Wat gebeurt er met uw reactie?

Alle zienswijzen worden beoordeeld en betrokken bij de definitieve besluitvorming. De definitieve besluiten zullen naar verwachting binnen enkele maanden na 4 augustus 2022 worden genomen. Daarbij wordt aangegeven hoe met de zienswijzen rekening is gehouden. De besluiten zullen ter inzage worden gelegd op dezelfde plaatsen als waar nu de ontwerpbesluiten ter inzage liggen.

Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79

bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?