Gaswinning Ternaard | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Gaswinning Ternaard

02-02-2021

De Nederlandse Aardoliemaatschappij B.V. (NAM) wil een productieboring naar het gasveld Ternaard uitvoeren. Dit gasveld ligt op 3 kilometer diepte ten noorden van het dorp Ternaard in de gemeente Dongeradeel. Een klein deel van dit gasveld ligt onder land. Het grootste deel van dit gasveld ligt onder de Waddenzee onder het kombergingsgebied ‘Pinkegat’. Als de boring succesvol is, wil NAM het gas uit het Ternaard gasveld winnen. Hiervoor moet een nieuwe pijpleiding worden aangelegd vanaf de productielocatie naar de bestaande NAM-locatie Moddergat.

Op de besluitvorming over gaswinning Ternaard is de rijkscoördinatieregeling (RCR) van toepassing. Dit betekent dat de winningslocatie en de benodigde pijpleiding worden vastgelegd in een inpassingsplan dat wordt vastgesteld door de ministers van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Het inpassingsplan wordt voorbereid in één gecoördineerde procedure samen met een aantal andere vergunningen en ontheffingen. De minister van Economische Zaken en Klimaat coördineert de procedure.

De eerste stap in dit proces is een onderzoeksopzet, de zogeheten Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Deze onderzoeksopzet ligt nu in concept ter inzage en hierin staat hoe het milieuonderzoek wordt uitgevoerd en hoe dit in het milieueffectrapport (MER) moet worden opgenomen. Met een MER worden mogelijke milieueffecten op leefomgevingskwaliteit, gezondheid, landschap, natuur, bodem en water in beeld gebracht. De uitkomsten worden betrokken bij de besluitvorming rond eventuele gaswinning in Ternaard.

Stand van zaken

Op 11 maart 2019 is de aftrap gegeven voor de uitvoeringsfase van het Omgevingsproces Ternaard met een startbijeenkomst. Daarbij maakte het ministerie van EZK gebruik van informatieposters.

Van vrijdag 9 september tot en met donderdag 20 oktober 2016 lag de concept-NRD voor de MER voor Gaswinning Ternaard ter inzage. Alle zienswijzen, reacties en adviezen, waaronder het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage zijn meegenomen bij het vaststellen van de definitieve NRD. De vaststelling van de definitieve NRD is bekend gemaakt door publicatie in de Staatscourant van vrijdag 24 februari 2017 en lokale media.

Op de vaststelling van de NRD kan geen beroep worden ingesteld.

Advies commisie m.e.r. over de NRD.

Informatiepagina jaaroverzicht

Het jaaroverzicht met grote energieprojecten geeft inzicht in hoe het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hier als coördinerend ministerie mee omgaat.

Wat gebeurt er hierna?

In de definitieve NRD Gaswinning Ternaard is vastgelegd welke informatie in het MER opgenomen moet worden. In deze fase van het project wordt dus nog geen beslissing genomen over het op te stellen inpassingsplan. De definitieve NRD voor het MER is een eerste stap om te komen tot een goede onderbouwing van de nog te nemen besluiten.

Als het MER is afgerond, wordt mede op basis daarvan de locatiekeuze voorbereid en een ontwerp-inpassingsplan opgesteld. Dit ontwerp-inpassingsplan wordt samen met het MER en de overige benodigde ontwerpbesluiten ter inzage gelegd. Hierop kunt u dan uw zienswijze geven. Wanneer de terinzagelegging plaatsvindt wordt te zijner tijd aangekondigd in de Staatscourant en lokale huis-aan-huisbladen.

Meer informatie

Op donderdag 24 mei 2018 is een bijpraatsessie georganiseerd in Ternaard. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft daar de volgende posters laten zien: Nut en noodzaak, Afweging locatie en tracé en Energie in Nederland. Inhoudelijke informatie vindt u ook op www.nam.nl.

Op de inloopavond van 29 september 2016 zijn ook informatieposters gebruikt.

Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.