Service menu right

Eemshaven Oudeschip - Vierverlaten 380 kV

Tennet, de beheerder van het landelijke hoogspanningsnet, wil een nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding realiseren van station Eemshaven Oudeschip naar station Vierverlaten (EOS-VVL). Op dit project is de rijkscoördinatieregeling (RCR) van toepassing. De minister van EZK neemt deze coördinatie op zich. Dit houdt onder meer in dat de ministers van EZK en BZK samen een ruimtelijke besluit nemen over de inpassing van het tracé van de nieuwe verbinding: het (rijks)inpassingsplan.

Stand van zaken fase 3

Het besluit heeft van 22 maart tot en met 3 mei 2019 ter inzage gelegen. In die periode was het mogelijk om beroep in te stellen.

De stukken zijn te vinden op: Eemshaven Oudeschip - Vierverlaten 380 kV - fase 3

Voorgeschiedenis

Op 23 februari 2018 liep de beroepstermijn af voor de op 12 januari 2018 ter inzage gelegde samengevoegde besluiten uit fase 1 en fase 2. Er is beroep ingesteld bij de Raad van State. De Raad van State zal hier te zijner tijd uitspraak over doen.

De stukken zijn te vinden op: Eemshaven Oudeschip - Vierverlaten 380 kV - fase 1

Het ontwerpbesluit voor fase 2 van dit project heeft van 18 augustus tot en met 28 september 2017 ter inzage gelegen. In deze periode was het mogelijk om uw zienswijze kenbaar te maken. Deze zienswijzen worden beoordeeld en samen met de zienswijzen van fase 1 betrokken bij de definitieve besluitvorming.

De stukken zijn te vinden op: Eemshaven Oudeschip - Vierverlaten 380 kV - fase 2

De ontwerpbesluiten voor fase 1 van dit project hebben van 23 juni tot en met 3 augustus 2017 ter inzage gelegen. In deze periode was het mogelijk om uw zienswijze kenbaar te maken. Deze zienswijzen worden beoordeeld en betrokken bij de definitieve besluitvorming.

De stukken zijn te vinden op: Eemshaven Oudeschip - Vierverlaten 380 kV - fase 1

Voorheen was dit project onderdeel van project Noord-West 380 kV van Eemshaven naar Diemen. Door ontwikkelingen in de energiesector (o.a. minder opgewekt vermogen in de Eemshaven dan eerder voorzien was en uitstel van een tweede verbinding naar Noorwegen) is gebleken dat nieuwbouw van Noord-West 380 kV tussen Vierverlaten en Diemen in de nabije toekomst niet meer noodzakelijk is. Voor het tracédeel Eemshaven Oudeschip – Vierverlaten blijft een nieuwe 380 kV-verbinding wel noodzakelijk.

Van augustus tot oktober 2009 lag de startnotitie voor de m.e.r. Noord-West 380 kV ter inzage. De ministers van EZ en I&M hebben op basis van reacties en zienswijzen op de startnotitie de richtlijnen voor het MER en de hierin te onderzoeken tracéalternatieven vastgesteld. In de richtlijnen staat welke aspecten in de MER behandeld moeten worden, en op welke wijze dat moet gebeuren.

Meer informatie

Inhoudelijke informatie vindt u ook op www.noord-west380kv.nl. Daar vindt u ook nieuwsbrieven over het project.

Tijdens de terinzagelegging van de ontwerpbesluiten zijn twee informatieavonden georganiseerd. Daarbij maakte het ministerie van EZK gebruik van informatieposters.