Eemshaven Oudeschip - Vierverlaten 380 kV | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Eemshaven Oudeschip - Vierverlaten 380 kV

02-02-2021

Tennet, de beheerder van het landelijke hoogspanningsnet, wil een nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding realiseren van station Eemshaven Oudeschip naar station Vierverlaten (EOS-VVL). Op dit project is de rijkscoördinatieregeling (RCR) van toepassing. De minister van EZK neemt deze coördinatie op zich. Dit houdt onder meer in dat de ministers van EZK en BZK samen een ruimtelijke besluit nemen over de inpassing van het tracé van de nieuwe verbinding: het (rijks)inpassingsplan.

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 9 oktober 2019 tussenuitspraak gedaan op de beroepen tegen het Inpassingsplan Noord-West 380 kV EOS-VVL. In deze uitspraak wordt aan de minister van Economische Zaken en Klimaat en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (thans: minister voor Milieu en Wonen) opgedragen om binnen 26 weken na de verzending van de uitspraak, met inachtneming van hetgeen in de uitspraak is overwogen over het Landschapsplan, het inpassingsplan te wijzigen, door vaststelling van een nieuw Landschapsplan als bijlage 2 bij de planregels. Op basis van dat nieuwe Landschapsplan moet volgens de tussenuitspraak kunnen worden vastgesteld welke maatregelen de ministers ten minste noodzakelijk vinden voor de landschappelijke inpassing van de 380 kV-verbinding en of binnen 5 jaar na de aanleg van de hoogspanningsverbinding en de bijbehorende bouwwerken is voorzien in de door de ministers noodzakelijk geachte landschappelijke inpassing.

Ter uitvoering van deze uitspraak is het Landschapsplan gewijzigd en is een wijzigingsbesluit genomen waarmee het als Bijlage 2 bij de planregels behorende Landschapsplan wordt vervangen door het gewijzigd Landschapsplan.

Stand van zaken

Op 8 mei 2020 liep de beroepstermijn af voor het op 27 maart ter inzage gelegde wijzigingsbesluit. In deze periode was het mogelijk om beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het wijzigingsbesluit zelf is nog beschikbaar op de pagina: Eemshaven Oudeschip - Vierverlaten 380 kV - fase 4

Voorgeschiedenis

Op 3 mei 2019 liep de beroepstermijn af voor de op 22 maart 2019 ter inzage gelegde besluiten van fase 3. In die periode was het mogelijk om beroep in te stellen.

De stukken zijn te vinden op: Eemshaven Oudeschip - Vierverlaten 380 kV - fase 3

Op 23 februari 2018 liep de beroepstermijn af voor de op 12 januari 2018 ter inzage gelegde samengevoegde besluiten uit fase 1 en fase 2. Er is beroep ingesteld bij de Raad van State.

De stukken zijn te vinden op: Eemshaven Oudeschip - Vierverlaten 380 kV - fase 1

Het ontwerpbesluit voor fase 2 van dit project heeft van 18 augustus tot en met 28 september 2017 ter inzage gelegen. In deze periode was het mogelijk om uw zienswijze kenbaar te maken. Deze zienswijzen worden beoordeeld en samen met de zienswijzen van fase 1 betrokken bij de definitieve besluitvorming.

De stukken zijn te vinden op: Eemshaven Oudeschip - Vierverlaten 380 kV - fase 2

De ontwerpbesluiten voor fase 1 van dit project hebben van 23 juni tot en met 3 augustus 2017 ter inzage gelegen. In deze periode was het mogelijk om uw zienswijze kenbaar te maken. Deze zienswijzen worden beoordeeld en betrokken bij de definitieve besluitvorming.

De stukken zijn te vinden op: Eemshaven Oudeschip - Vierverlaten 380 kV - fase 1

Voorheen was dit project onderdeel van project Noord-West 380 kV van Eemshaven naar Diemen. Door ontwikkelingen in de energiesector (o.a. minder opgewekt vermogen in de Eemshaven dan eerder voorzien was en uitstel van een tweede verbinding naar Noorwegen) is gebleken dat nieuwbouw van Noord-West 380 kV tussen Vierverlaten en Diemen in de nabije toekomst niet meer noodzakelijk is. Voor het tracédeel Eemshaven Oudeschip – Vierverlaten blijft een nieuwe 380 kV-verbinding wel noodzakelijk.

Van augustus tot oktober 2009 lag de startnotitie voor de m.e.r. Noord-West 380 kV ter inzage. De ministers van EZ en I&M hebben op basis van reacties en zienswijzen op de startnotitie de richtlijnen voor het MER en de hierin te onderzoeken tracéalternatieven vastgesteld. In de richtlijnen staat welke aspecten in de MER behandeld moeten worden, en op welke wijze dat moet gebeuren.

Informatiepagina jaaroverzicht

Het jaaroverzicht met grote energieprojecten geeft inzicht in hoe het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hier als coördinerend ministerie mee omgaat.

Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.