Hoogspanningsverbinding 380 kV Eemshaven Oudeschip - Vierverlaten

Gepubliceerd op:
5 november 2019
Laatst gecontroleerd op:
27 januari 2023

Tennet, de beheerder van het landelijke hoogspanningsnet, wil een nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding realiseren van station Eemshaven Oudeschip naar station Vierverlaten (EOS-VVL). Op dit project is de rijkscoördinatieregeling (RCR) van toepassing. De minister van EZK neemt deze coördinatie op zich. Dit houdt onder meer in dat de ministers van EZK en BZK samen een ruimtelijke besluit nemen over de inpassing van het tracé van de nieuwe verbinding: het (rijks)inpassingsplan.

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 9 oktober 2019 tussenuitspraak gedaan op de beroepen tegen het Inpassingsplan Noord-West 380 kV EOS-VVL. In deze uitspraak wordt aan de minister van Economische Zaken en Klimaat en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (thans: minister voor Milieu en Wonen) opgedragen om binnen 26 weken na de verzending van de uitspraak, met inachtneming van hetgeen in de uitspraak is overwogen over het Landschapsplan, het inpassingsplan te wijzigen, door vaststelling van een nieuw Landschapsplan als bijlage 2 bij de planregels. Op basis van dat nieuwe Landschapsplan moet volgens de tussenuitspraak kunnen worden vastgesteld welke maatregelen de ministers ten minste noodzakelijk vinden voor de landschappelijke inpassing van de 380 kV-verbinding en of binnen 5 jaar na de aanleg van de hoogspanningsverbinding en de bijbehorende bouwwerken is voorzien in de door de ministers noodzakelijk geachte landschappelijke inpassing.

Ter uitvoering van deze uitspraak is het Landschapsplan gewijzigd en is een wijzigingsbesluit genomen waarmee het als Bijlage 2 bij de planregels behorende Landschapsplan wordt vervangen door het gewijzigd Landschapsplan.

MIEK project

Dit project valt onder het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK). In dit programma staan energieprojecten die een belangrijke basis vormen voor de energie-infrastructuur op de lange termijn. De overheid wil deze samen met betrokken partijen zo snel mogelijk realiseren. Meer informatie over het MIEK vindt u op de website van de Rijksoverheid: Grote energieprojecten voor duurzame energie.

Stand van zaken

Op 8 mei 2020 liep de beroepstermijn af voor het op 27 maart 2020 ter inzage gelegde wijzigingsbesluit. In deze periode was het mogelijk om beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het wijzigingsbesluit zelf is nog beschikbaar op de pagina: Hoogspanningsverbinding 380 kV Eemshaven Oudeschip - Vierverlaten - fase 4.

Meer informatie

Inhoudelijke informatie vindt u ook op www.noord-west380kv.nl. Daar vindt u ook nieuwsbrieven over het project.

Tijdens de terinzagelegging van de ontwerpbesluiten zijn twee informatieavonden georganiseerd. Daarbij maakte het ministerie van EZK gebruik van informatieposters.

Voorgeschiedenis

Fase 3:

Fase 2:

  • Het ontwerpbesluit voor fase 2 van dit project heeft van 18 augustus tot en met 28 september 2017 ter inzage gelegen. In deze periode was het mogelijk om uw zienswijze kenbaar te maken. Deze zienswijzen zijn beoordeeld en samen met de zienswijzen van fase 1 betrokken bij de definitieve besluitvorming. De stukken zijn te vinden op: Hoogspanningsverbinding 380 kV Eemshaven Oudeschip - Vierverlaten - fase 2.

Fase 1:

  • De ontwerpbesluiten voor fase 1 van dit project hebben van 23 juni tot en met 3 augustus 2017 ter inzage gelegen.
  • Op 23 februari 2018 liep de beroepstermijn af voor de op 12 januari 2018 ter inzage gelegde samengevoegde besluiten uit fase 1 en fase 2. Er is beroep ingesteld bij de Raad van State. De Raad van State heeft op 9 oktober 2019 uitspraak gedaan. De stukken zijn te vinden op: Hoogspanningsverbinding 380 kV Eemshaven Oudeschip - Vierverlaten - fase 1.

Voorheen was dit project onderdeel van project Noord-West 380 kV van Eemshaven naar Diemen. Door ontwikkelingen in de energiesector (o.a. minder opgewekt vermogen in de Eemshaven dan eerder voorzien was en uitstel van een tweede verbinding naar Noorwegen) is gebleken dat nieuwbouw van Noord-West 380 kV tussen Vierverlaten en Diemen in de nabije toekomst niet meer noodzakelijk is. Voor het tracédeel Eemshaven Oudeschip – Vierverlaten blijft een nieuwe 380 kV-verbinding wel noodzakelijk.

Van augustus tot oktober 2009 lag de startnotitie voor de m.e.r. Noord-West 380 kV ter inzage. De ministers van EZ en IenM hebben op basis van reacties en zienswijzen op de startnotitie de richtlijnen voor het MER en de hierin te onderzoeken tracéalternatieven vastgesteld. In de richtlijnen staat welke aspecten in de MER behandeld moeten worden, en op welke wijze dat moet gebeuren.

Informatiepagina jaaroverzicht

Het jaaroverzicht met grote energieprojecten geeft inzicht in hoe het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hier als coördinerend ministerie mee omgaat. Het volledige, meest recente jaaroverzicht (2021) staat op de pagina: Bureau Energieprojecten: jaaroverzicht projecten.

Hieronder vindt u de informatie over dit specifieke project.

Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79

bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?