Hoogspanningsverbinding 380 kV Eemshaven Oudeschip - Vierverlaten

Laatst gecontroleerd op:
17 augustus 2023
Gepubliceerd op:
5 november 2019

Tennet, de beheerder van het landelijke hoogspanningsnet, wil een nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding realiseren van station Eemshaven Oudeschip naar station Vierverlaten (EOS-VVL). Op dit project is de rijkscoördinatieregeling (RCR) van toepassing. De minister van EZK neemt deze coördinatie op zich. Dit houdt onder meer in dat de ministers van EZK en BZK samen een ruimtelijke besluit nemen over de inpassing van het tracé van de nieuwe verbinding: het (rijks)inpassingsplan.

Op deze pagina vindt u informatie over de procedure van dit project. U leest welke stappen nodig zijn voordat de bouw/aanleg van het project kan starten.

Wilt u meer informatie over de inhoud van dit project, bezoek dan de website van de initiatiefnemer: www.tennet.eu.

Projectinformatie

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 9 oktober 2019 tussenuitspraak gedaan op de beroepen tegen het Inpassingsplan Noord-West 380 kV EOS-VVL. In deze uitspraak wordt aan de minister van Economische Zaken en Klimaat en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (thans: minister voor Milieu en Wonen) opgedragen om binnen 26 weken na de verzending van de uitspraak, met inachtneming van hetgeen in de uitspraak is overwogen over het Landschapsplan, het inpassingsplan te wijzigen, door vaststelling van een nieuw Landschapsplan als bijlage 2 bij de planregels. Op basis van dat nieuwe Landschapsplan moet volgens de tussenuitspraak kunnen worden vastgesteld welke maatregelen de ministers ten minste noodzakelijk vinden voor de landschappelijke inpassing van de 380 kV-verbinding en of binnen 5 jaar na de aanleg van de hoogspanningsverbinding en de bijbehorende bouwwerken is voorzien in de door de ministers noodzakelijk geachte landschappelijke inpassing.

Ter uitvoering van deze uitspraak is het Landschapsplan gewijzigd en is een wijzigingsbesluit genomen waarmee het als Bijlage 2 bij de planregels behorende Landschapsplan wordt vervangen door het gewijzigd Landschapsplan.

Stand van zaken

Op 8 mei 2020 liep de beroepstermijn af voor het op 27 maart 2020 ter inzage gelegde wijzigingsbesluit. In deze periode was het mogelijk om beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Informatiepagina jaaroverzicht

Het jaaroverzicht met grote energieprojecten geeft inzicht in hoe het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hier als coördinerend ministerie mee omgaat. Het volledige, meest recente jaaroverzicht (2021) staat op de pagina: Bureau Energieprojecten: jaaroverzicht projecten.

Hieronder vindt u de informatie over dit specifieke project.

Voorgeschiedenis

Hieronder vindt u meer informatie over de voorgeschiedenis van dit project.

Hieronder vindt u meer informatie over de verschillende fasen van dit project.

MIEK project

Dit project valt onder het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK). In dit programma staan energieprojecten die een belangrijke basis vormen voor de energie-infrastructuur op de lange termijn. De overheid wil deze samen met betrokken partijen zo snel mogelijk realiseren. Meer informatie over het MIEK vindt u op de website van de Rijksoverheid: Grote energieprojecten voor duurzame energie.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel (070) 379 89 79
bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?